.

Національний авіаційний університет

Вартість підготовки здобувача вищої освіти освітнього ступеня магістра для іноземців та осіб без громадянства денної форми навчання на 2024/2025 навчальний рік українською мовою

Найменування спеціальностіНайменування освітньої програмиВартість за рік (грн.)
011   Освітні, педагогічні наукиІнформаційно-комунікаційні технології в освіті66974
022   ДизайнДизайн66974
029   Інформаційна, бібліотечна та архівна справаДокументознавство та інформаційна діяльність66974
033   ФілософіяФілософія комунікації66974
035   ФілологіяГерманські мови та літератури (переклад включно), перша англійська66974

051   Економіка

Економічна кібернетика66974
Економіка підприємства66974
Міжнародна економіка66974 
Цифрова економіка66974

053   Психологія

Психологія66974
Психологія бізнесу66974
Практична психологія66974
Психологія екстремальних і кризових ситуацій66974
054   СоціологіяСоціологія66974
061   ЖурналістикаЖурналістика66974
071   Облік і оподаткуванняОблік і аудит66974
072   Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринокФінанси і кредит66974

073   Менеджмент

Логістика66974
Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)66974
Адміністративний менеджмент66974
Управління проектами66974
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності66974
Управління інноваційною діяльністю66974
Глобальна логістика та управління ланцюгами постачання66974

075   Маркетинг

Маркетинг66974
Міжнародний маркетинг66974
076   Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьПідприємництво та бізнес-технології66974
081   ПравоПравознавство74663
101   ЕкологіяЕкологія та охорона навколишнього середовища60774
113   Прикладна математикаПрикладна математика72951
121   Інженерія програмного забезпеченняПрограмне забезпечення систем83235
Інженерія програмного забезпечення83235

122   Комп’ютерні науки

Інформаційні управляючі системи та технології74663

123   Комп’ютерна інженерія

Комп`ютерні системи та мережі74663
Системне програмування74663
125   Кібербезпека та захист інформаціїАдміністративний менеджмент у сфері захисту інформації74663
134   Авіаційна та ракетно-космічна технікаЛітаки і вертольоти74663
Обладнання повітряних суден74663

141   Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Енергетичний менеджмент74663
Електротехнічні системи електроспоживання69841
142   Енергетичне машинобудуванняГазотурбінні установки і компресорні станції83235
161   Хімічні технології та інженеріяХімічні технології палива та вуглецевих матеріалів60774
Хімічні технології альтернативних енергоресурсів60774
162   Біотехнології та біоінженеріяЕкологічна біотехнологія та біоенергетика53136
Фармацевтична біотехнологія53136
163   Біомедична інженеріяБіомедична інженерія53136

171   Електроніка

Електронні прилади та пристрої53136
Електронні системи53136
172   Електронні комунікації та радіотехнікаТелекомунікаційні системи та мережі80213
Біотехнічні та медичні апарати і системи72641
Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення80213
173   АвіонікаКомплекси пілотажно-навігаційного обладнання69841
174   Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехнікаКомп`ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва69841
Інформаційне забезпечення та інженерія авіаційних комп’ютерних систем69841
Автоматика та автоматизація на транспорті74663
Комп`ютеризовані системи управління та автоматика66974
176   Мікро- та наносистемна технікаФізична та біомедична електроніка53136
186   Видавництво та поліграфіяТехнології електронних мультимедійних видань69841
191   Архітектура та містобудуванняДизайн архітектурного середовища66974
192   Будівництво та цивільна інженеріяАвтомобільні дороги і аеродроми66974
Промислове і цивільне будівництво66974

193   Геодезія та землеустрій

Землеустрій та кадастр66974
Геоінформаційні системи і технології66974
231   Соціальна роботаСоціальна робота66974
242   Туризм і рекреаціяТуризмознавство66974
262   Правоохоронна діяльністьПравоохоронна діяльність74663
263   Цивільна безпекаТехногенна та промислова безпека в транспортній галузі60531

272   Авіаційний транспорт

Системи аеронавігаційного обслуговування72641
Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів116523
Обслуговування повітряного руху72641
Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів116523
Безпілотні авіаційні комплекси72641
Управління авіаційними транспортними системами та комплексами72641

275 Транспортні технології

Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)60774
Організація авіаційних робіт і послуг60774
Мультимодальний транспорт і логістика60774

281   Публічне управління та адміністрування

Менеджмент в органах публічного управління60774
Економічний аналіз й прогнозування в публічному управлінні60774
291   Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студіїМіжнародна інформація89556
Зовнішня політика і дипломатія89556
292   Міжнародні економічні відносиниМіжнародні економічні відносини89556
Міжнародний бізнес89556
293   Міжнародне правоМіжнародне право89556

011 «Освітні, педагогічні науки»

           Ціллю освітньої програми «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» є підготовка фахівців, здатних розв’язувати актуальні проблеми, складні задачі дослідницького та/або інноваційного характеру в сфері освітніх, педагогічних наук, освітнього менеджменту та освітньої практики, ефективно застосовувати сучасні ІКТ для організації навчально-пізнавальної діяльності учасників освітнього процесу, здійснювати проектування та забезпечувати експертизу інформаційно-освітнього середовища закладу, визначати політику розвитку та застосування ІКТ у закладах освіти та в авіаційному секторі. Робота за фахом у наукових установах, методичних центрах з розробки, впровадження та використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітній діяльності

022 «Дизайн»

                Підготовка дизайнерів за спеціальністю 022 «Дизайн» освітньої програми «Дизайн» має різнопланову спрямованість, це дизайн інтер’єрів громадських, житлових та офісних будівель, благоустрій міського середовища (дизайн-концепція, робочі креслення, візуалізація, макетування), промисловий дизайн (побутова техніка, електрообладнання, транспортні засоби, фірмова продукція, конструювання меблів, формоутворення малих архітектурних форм), комп’ютерний дизайн (тривимірна графіка, графічний дизайн). Професійна кар’єра на посадах: Дизайнер-виконавець інтер’єру та споріднених посадах: Дизайнер-виконавець графічних робіт, Дизайнер-виконавець меблів, Дизайнер-виконавець мультимедійних об’єктів

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

          Фаховий рівень підготовки дає можливість випускнику спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» реалізувати себе на ринку праці як: фахівець з інформаційної діяльності; професіонал у галузі інформації та інформаційний аналітик; офіс-адміністратор; організатор діловодства; документознавець; управлінець інформаційно-аналітичних структур; спеціаліст кадрової служби; секретар-референт, HR-менеджер, керівник відділу інформації та комунікації з громадськістю органів державної влади та місцевого самоврядування; фахівець зв’язків з громадськістю та ЗМІ; керівник інформаційно-аналітичного центру як самостійного суб’єкта господарювання, так і структурного підрозділу будь-якої державної та комерційної установи; менеджер у сфері надання інформації; експерт із суспільно-політичних питань; спічрайтер тощо. Навчання проводиться за освітньою програмою «Документознавство та інформаційна діяльність» (Випускники отримують можливість працевлаштування на підприємствах (організаціях, установах) різних форм власності в області інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Випускники підготовлені до роботи в органах державної влади та місцевого самоврядування, в інформаційних, бібліотечних та архівних установах, зокрема, у сфері документаційного та інформаційного забезпечення управління; соціальних комунікацій; інноваційної діяльності із створення та поширення інформаційних продуктів та надання інформаційних послуг).

033 «Філософія»

           Об’єктами професійної діяльності випускників освітньої програми «Філософія комунікації» є різні сфери соціокультурного простору (наука, освіта, політика, ЗМІ); процеси пізнавальної діяльності, теорія і практика суспільної комунікації; соціальна активність особистості та її форми; вплив філософських ідей на розвиток людини, суспільства, культури. Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері соціальної комунікації та гуманітаристики або у процесі навчання, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов і передбачають системне опанування основ філософії, обізнаність в існуючих філософських традиціях, ученнях, методологіях, застосування теорій і методів філософії.

035 «Філологія

            Підготовка фахівців за спеціальністю «Філологія» освітньою програмою «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» здійснюється у галузі філології та гуманітарних знань, мовної, міжособистісної та міжкультурної комунікації. Об’єкти професійної діяльності філологів-перекладачів: міжмовна та міжкультурна комунікація; мови і літератури в їхньому теоретичному та практичному аспектах; різні типи текстів – писемних, усних та віртуальних. Основні види професійної діяльності: прикладна (перекладацька, редакторська, експертна); педагогічна; науково-дослідна, проектна; організаційно-методична. Після завершення програми навчання випускники мають знання, вміння та навички, до дозволяють їм будувати професійну кар’єру у  галузі перекладу, міжмовної комунікації та викладання іноземної мови.

051 «Економіка»

          Освітня програма “Цифрова економіка” спрямована на підготовку конкурентоспроможних фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання складних спеціалізованих завдань щодо поглиблення цифровізації економіки з використанням елементів штучного інтелекту. Освітня програма “Економічна кібернетика”  поєднує в собі фундаментальну економічну освіту і глибокі знання в області сучасних інформаційних технологій. Фахівець з цієї галузі вміє будувати інформаційні моделі економічних систем, вивчати поведінку цих моделей в залежності від дії різних факторів, розробляти оптимальну стратегію керування економічними системами. Фахова підготовка студентів, як майбутніх спеціалістів, забезпечується грунтовною базовою програмою з економічних, комп’ютерних та економіко – математичних дисциплін. Ця програма максимально наближена до сучасних світових стандартів освіти з даної спеціальності. Освітня програма «Міжнародна економіка» – це одна з найперспективніших освітніх програм спеціальності 051 «Економіка» для навчання і працевлаштування студентів. За час навчання за освітньою програмою «Міжнародна економіка» студенти отримують навички системного аналізу глобальних економічних процесів, навчаються поєднувати знання з економічних відносин між країнами в межах світового господарства, закономірностей розвитку основних форм міжнародних економічних відносин, пов’язаних з рухом факторів виробництва, процесами інтернаціоналізації продуктивних сил та особливостей формування й розвитку міжнародної економічної політики держав та вміння застосовувати їх на практиці. Освітня програма «Міжнародна економіка» надає можливість обирати різні траєкторії навчання. У зв’язку з цим наші випускники можуть будувати успішну кар’єру в різних сферах як в державному, так і в приватному секторі. Навчання за освітньою програмою «Економіка підприємства» дає змогу отримати сучасні знання з організації виробництва, управління ефективністю діяльності, проектами, потенціалом і розвитком підприємства, комерціалізацією інновацій, бізнес-діагностики, стратегічного планування і прогнозування через моделювання бізнес-процесів, управління конкурентоспроможністю. Випускники програми «Економіка підприємства» можуть працювати у структурах підприємств, пов’язаних з виробничою, фінансовою, інноваційною, інвестиційною, збутовою діяльністю, державних організаціях, авіапідприємствах, науково-дослідних організаціях, вищих навчальних закладах.

053 «Психологія»

          Психолог сьогодні – одна із найпопулярніших професій в усьому світі  Студенти  мають можливість самостійно обрати освітню програму для вивчення: освітню програму «Психологія», яка включає в себе авіаційну та екстремальну складову; освітню програму «Практична психологія», основне завдання якої – надання реальної допомоги клієнту та вироблення рекомендацій для самостійного вирішення ним різних психологічних проблем, розкриття творчого потенціалу, допомога людині у проєктуванні її власного життєвого шляху; освітню програму «Психологія бізнесу», яка надає знання й навички до опанування новітніми психотехнологіями для роботи у підприємництві. Випускники, отримавши повну вищу освіту, можуть реалізувати себе серед актуальних напрямів подальшої професійної діяльності, мати приватну консультаційну та психотерапевтичну практику і займати посади: психологів-консультантів; клінічних психологів; організаційних психологів та психологів підрозділів роботи з персоналом; психологів в установах, пов’язаних з професійними та техногенними ризиками; психологів у медичних закладах та медико-санітарних частинах; інженерних психологів у дослідно-конструкторських підрозділах; психологів у масмедіа, рекламі та PR; наукових співробітників у галузі психології; психологів бізнес-тренерів; спеціалістів HR; психологів у галузі політичних технологій; психологів консалтингових підприємств; психологів у наукових та освітніх закладах; викладачів закладу вищої освіти; психологів у екстремальних та кризових ситуаціях; психологів у авіаційній галузі (авіакомпаніях) та багато інших можливостей та ін.;  освітню програму «Психологія екстремальних і кризових ситуацій», ціллю якої є підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців з особливим інтересом до певних галузей психологічної науки, професійними знаннями в галузі психології, здатних розв’язувати складні завдання і практичні проблеми у сфері психопрофілактичної, консультативної, психодіагностичної та психокорекційної роботи у різноманітних соціальних інститутах для забезпечення умов, які б сприяли розвитку особистості, розкриттю її потенціалу, збереженню психічного здоров’я та оптимізації діяльності, застосовуючи при цьому певні методи та інструменти.

054 «Соціологія»

          Випускники освітньої програми «Соціологія» проводять соціологічні та маркетингові дослідження, вивчають громадську думку, поведінку електорату, аналізують отримані результати, виступають експертами в області виявлення практичних проблем у суспільстві та вирішенні конкретних завдань у соціально-політичній сфері. Комплекс компоненту освітньо-професійної програми спрямований на формування та закріплення у здобувачів здатності розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, щ передбачає глибоке переосмислення   наявних та створення нових цілісних знань в галузі соціології, зокрема з теорії й історії соціології, спеціальних галузевих соціологічних теорій. Посади випускників: соціолог, консультант з маркетингу, фахівець з інтерв’ювання, фахівець з інтерв’ювання (засоби масової інформації),  фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою.

061 «Журналістика»

          Навчаючись за освітньою програмою «Журналістика», студент здобуває необхідні навички: знаходити, аналізувати й перевіряти інформацію; працювати з ньюзмейкерами; створювати різножанровий інформаційний продукт – від коротких заміток до мультимедійних історій; писати сценарії та монтувати відео; верстати журнали та web-сторінки; а найголовніше – бачити й відчувати світ, розповідати про нього людям і змінювати його. Сфера професійної діяльності випускників, які засвоїли програму бакалаврату, включає вирішення професійних завдань у засобах масової інформації та в суміжних інформаційно-комунікаційних сферах. Випускник програм бакалаврату у відповідності з видами професійної діяльності, на які орієнтована програма бакалаврату, готовий вирішувати такі професійні завдання: журналістська авторська діяльність: створення матеріалів для різних типів, видів ЗМІ і інших медіа з рахуванням їх специфіки; редакторська діяльність: приведення призначених для розміщення в газеті, журналі, на інформаційній стрічці, в теле-, радіоефірі, інтернет-ЗМІ, матеріалів у відповідність з мовними нормами, професійними стандартами, форматами, стилями, технологічними вимогами, прийнятими у ЗМІ різних типів; проектно-аналітична діяльність: участь у розробці та корекції концепції медіапроекту, визначенні його формату, в різних видах програмування, планування;  організаційно-управлінська діяльність: участь у відповідності з посадовим статусом в організації роботи медіапідприємств, їх підрозділів, творчих колективів; соціально-організаторська діяльність: залучення до співпраці зі ЗМІ та іншими медіа представниками різних сегментів суспільства, організацій, установ та взаємодія з ними; виробничо-технологічна діяльність: участь у виробничому процесі випуску видання, теле-, радіопрограми, інтернет-ЗМІ і інших медіа на базі сучасних технологій.

071 «Облік і оподаткування»

           Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» освітня програма «Облік і аудит» для студентів, яким не байдужа власна кар’єра та майбутнє, які мають бажання  працювати відразу в декількох сферах: бухгалтерського обліку, аналізу  та оподаткування; які мають прагнення працювати на керівній посаді, організовувати роботу облікового апарату, розробляти облікову політику, здійснювати аналіз і аудит підприємства будь-якої форми власності та галузі економіки. Випускники можуть працювати: бухгалтером на підприємствах різних форм власності, в науково-дослідних, конструкторських та технологічних організаціях, комерційних банках, страхових компаніях тощо; бухгалтером на окремій специфічній ділянці; фахівцем у державному секторі: податковий сектор, казначейство, Державна аудиторська служба, Державна фіскальна служба, сервісні служби; внутрішнім та зовнішнім аудитором, в тому числі у компаніях групи Big 4; фінансистом: фінансовим аналітиком, фінансовим контролером, фінансовим директором або топ-менеджером; спеціалістом у банківській, страховій сферах та в інших фінансових компаніях; економістом; бізнес-аналітиком; аccount manager; підприємцем (ФОП); власником або співробітником аутсорсингової компанії з надання бухгалтерських послуг; вести приватну бухгалтерську практику

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

          При навчанні студентів за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньою програмою «Фінанси і кредит» акцент робиться на адаптацію та впровадження у професійну діяльність знань, аналітичних, комунікативних, організаторських, підприємницьких навичок інтегративного вирішення завдань фінансово-кредитної діяльності суб’єктів підприємництва та фінансової системи держави, які повинні об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві, розуміти сутність і тенденції розвитку фінансових відносин та їх особливості у сфері особистих, державних, міжнародних фінансів й фінансів суб’єктів господарювання. Спеціалізація програми полягає у підготовці компетентних фахівців, що володіють теоретичними знаннями і практичним умінням їх ефективно застосовувати в фінансовій, банківській сферах та у сфері страхування. Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми. Бакалавр з фінансів і кредиту може працювати на наступних посадах: Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів, Керівники проектів та програм;        Менеджери (управителі) у сфері надання кредитів; Менеджери (управителі) у сфері страхування життя та заощаджень; Менеджери (управителі) в інших видах фінансового посередництва; Керівники малих підприємств без апарату управління; Керівники фінансів, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів; Керівники підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин.

 

073 «Менеджмент»

          Гарантом високоякісної підготовки за освітньою програмою: «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» є поєднання навчальної та наукової роботи на основі найкращих вітчизняних та світових досягнень; сучасна матеріально-технічна база університету. Завдяки отриманим знанням з таких навчальних дисциплін як: «Інноваційний менеджмент», «Методологія і організація наукових досліджень»  випускники даного напряму  можуть працювати на посадах провідних спеціалістів компаній, фірм, різних галузей економіки, спільних підприємств, координуючи процеси постачання виробництва і збуту, проектуючи складні ланцюги взаємозв’язків з постачальниками, дистриб’юторами, партнерами по бізнесу. Студенти, які вчяться за освітньої програмою: «Менеджмент організації і адміністрування (за видами економічної діяльності)» навчаються системно керувати підприємствами, координувати працівників для досягнення спільних цілей, використовувати сучасні управлінські технології, методи, інструменти забезпечення ефективності і результативності, розробляти і реалізовувати проекти. Сучасні форми і методи організації навчання, отримання практичного досвіду та застосування теоретичних знань під час виконання робіт і проектів, вивчення іноземних мов дають можливість здійснювати підготовку спеціалістів і магістрів з менеджменту організацій багатьох країн світу. Випускники спеціальності можуть працювати на посадах провідних спеціалістів компаній, фірм, різних галузей економіки, спільних підприємств, авіакомпаніях та аеропортах цивільної авіації. Освітня програма «Логістика» – це класична програма підготовки менеджерів з логістики, фахівців в сфері управління логістичними процесами та організації логістичного обслуговування споживачів. Випускники мають можливість реалізувати себе в міжнародних та вітчизняних логістичних компаніях, підрозділах логістики виробничих та торговельних підприємств. Високий рівень підготовки забезпечується стажуванням студентів на кращих авіапідприємствах України та Польщі, залученням студентів до науково-дослідної роботи та міжнародних заходів у галузі логістики, авіаційної логістики та управління ланцюгами постачання. До викладання залучаються сертифіковані тренери та інструктори провідних авіаційних організацій ІСАО та ІАТА. Основною ціллю освітньої програми «Глобальна логістика та управління ланцюгами постачання»  є підготовка висококваліфікованих менеджерів нового покоління з логістичним мисленням, здатних вирішувати практичні проблеми та складні фахові задачі, пов’язані з ефективним управління глобальними ланцюгами постачання і логістичним забезпеченням глобального товарного руху, що характеризуються комплексністю, невизначеністю умов та специфічними ризиками. Первинні посади за ДКП: менеджер (управитель) з логістики, менеджер (управитель) з постачання, менеджер (управитель) зі збуту , менеджер (управитель) в оптовій торгівлі, менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами, начальник (завідувач) відділу (служби) логістики, консультант. Споріднені первинні посади: заступник директора департаменту – начальник відділу, консультант із зовнішньоекономічних питань, керівник проєктів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва. Метою освітньої програми «Адміністративний менеджмент» є підготовка висококваліфікованих фахівців з адміністративного менеджменту, які володіють методологією й інструментальним апаратом в управлінській, науково-дослідній, навчальній, експертно-консалтинговій сферах. Мають специфічні знання з термінології, законів, закономірностей, методів, принципів, функцій адміністративного менеджменту; розуміння сутності і змісту сучасних концепцій управління; уміння прийняття і реалізації у практичній діяльності управлінських рішень, враховуючи вплив факторів внутрішнього та зовнішнього середовища. Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (державні, муніципальні, комерційні, некомерційні) на посадах: керівники підприємств, установ та організацій, керівники виробничих та інших основних підрозділів, керівники функціональних підрозділів, керівники проектів та програм, керівники малих підприємств без апарату управління та інші. Метою освітньої програми «Управління проектами» є підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі щодо управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва для ефективного виконання цільових завдань інноваційного характеру у проектній діяльності, що орієнтована на потреби розвитку організацій у бізнесі, науці, освіті, урядуванні, соціальній сфері, зокрема підприємств і установ різних галузей. ипускники освітньо-професійної програми  «Управління  проектами» можуть успішно працювати у підприємствах й організаціях усіх форм власності та організаційно-правових форм на посадах професіоналів з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва: керівників проектів,  керівників програм, фахівців з управління проектами для роботи у проектних та програмних управлінських командах, проектних офісах. Випускники  також підготовлені до консультування щодо проектних розробок та комунікацій, супроводу проектної діяльності на підприємствах авіаційної та інших транспортних галузей, у виробничих і торгівельних компаніях, IT-компаніях, кредитних установах і фінансових компаніях, державних установах, організаціях соціальної сфери. Метою освітньої програми «Управління інноваційною діяльністю» є здійснити теоретичну та практичну підготовку висококваліфікованих працівників та забезпечити формування комплексу знань, набутті умінь та навичок з управління колективами людей, розвитком сучасних підприємств, установ і організацій, який передбачає визначену зайнятість та можливість подальшого навчання на наукових програмах та кар’єрного зростання. Робочі місця на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (комерційні, некомерційні, державні), в яких випускники працюють у якості керівників або виконавців різноманітних служб апарату управління

075 «Маркетинг»

          Освітня програма «Маркетинг». Маркетолог – це спеціаліст з вивчення ринку, потреб і переваг споживачів (товару, іміджу, діяльності компанії в цілому тощо). У процесі навчання передбачено поглиблене вивчення дисциплін, які орієнтують майбутніх фахівців з організації комунікацій підприємців та споживачів на маркетингову діяльність для забезпечення ефективності виробництва та надання послуг. Випускник даної спеціальності може обіймати різні посади і займатися: розробкою заходів з виробництва продукції; вивченням ринку збуту товару та  тенденцій його розвитку; прогнозуванням обсягів продажу; стимулюван­ням збуту; удосконаленням інформаційного забезпечення проведених досліджень; аналізом конкурентного середовища; підготовкою рекомендацій щодо поліпшення якості товару і його споживчих властивостей. Метою освітньої програми «Міжнародний маркетинг» є забезпечення професійної підготовки студентів в області міжнародного маркетингу у виконанні ними наукових досліджень у сфері маркетингової діяльності на зовнішніх ринках, що надасть їм здатність розв’язувати комплексні проблеми та створювати нові знання в сфері розвитку міжнародного маркетингу, його інструментів і технологій. Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми. Посади, пов’язані з плановою (в т.ч. прогнозною), аналітичною, проектною діяльністю та управлінням маркетингом на підприємствах на внутрішньому і зовнішньому ринку, в установах та організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності, зокрема, у таких підрозділах та відділах: маркетингу; постачання; збуту; виробництва; міжнародних зв’язків; зовнішньоекономічної діяльності; планово-економічному; контролю якості; маркетингових досліджень; реклами та PR, а також в органах державного управління усіх рівнів, у навчальних закладах, науково-дослідних установах, тощо, для самостійного виконання планових, діагностичних, дослідницьких та проектних завдань, здійснення складних економічних розрахунків, керування фахівцями нижчого посадового рівня, викладання, проведення наукових досліджень.

076 «Підприємництво та торгівля»

          Cпеціальність «Підприємництво та торгівля» для тих, хто бажає професійного розвитку в сфері бізнесу та прагне до його успішної реалізації на основі креативності, інноваційності та сучасних  прикладних економічних знань для динамічного управління змінами. Випускники за даною спеціальністю здатні успішно конкурувати в сфері бізнесу, консалтингу, технологій управління ефективністю підприємницької діяльності. Навчання проводиться за освітньою програмою «Підприємництво та бізнес-технології» (Після навчання економіст може здійснювати наступну професійну роботу: науковий  співробітник (біржові операції), професіонал у сфері біржової діяльності, професіонал з фінансово – економічної безпеки, науковий співробітник (комерціалізація, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва, інтелектуальна власність, розвиток підприємства), професіонал у сфері бізнес-аналітики, маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності, інноваційної діяльності, економіст, фахівець з біржової, митної справи та торгівлі, агент з комерційного обслуговування та торговельний брокери, помічник керівника підприємства (установи, організації), помічник керівників малих підприємств без апарату управління).

081 «Право»

           Професія юриста є однією з найдавніших та затребуваніших, адже покликана стояти на захисті прав і свобод людини та громадянина. Невід’ємним супутником соціально-економічних перетворень в сучасному світі стає саме професійний правовий корпус, здатний забезпечувати функціонування та адаптацію нашої держави у європейському правовому просторі. Підготовка юристів за освітньою програмою «Правознавство» здійснюється з поглибленим вивченням іноземної мови і спеціалізованих навчальних дисциплін в галузі повітряного та космічного права. Особливістю є профілізація в галузі космічного і повітряного права, підготовка на базі інформаційно-аналітичного центру Міжнародної організації цивільної авіації, стажування в юридичних відділах авіапідприємств і авіакомпаній та у відповідних міжнародних організаціях. Фахівець із кваліфікацією бакалавр права може займати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, органах прокуратури, адвокатури, судових та правоохоронних органах, наукових установах, закладах вищої освіти тощо.

101 «Екологія»

          Тотальне порушення навколишнього природного середовища, зміни процесів метаболізму біосфери, збіднення видового складу тварин, рослин і мікроорганізмів обумовлюють необхідність чіткого дотримання норм природоохоронного законодавства. Цю місію виконують екологи, які навчаються за спеціальністю 101 «Екологія» освітньою програмою «Екологія та охорона навколишнього середовища». Сьогодні екологія займає передові позиції у науково-технічному прогресі і повсякчасно удосконалює способи вирішення різнорівневих проблем охорони навколишнього середовища в авіації, майже в усіх сферах виробництва, забезпечення безпечного середовища існування людини та живих організмів. Сучасний навчальний процес забезпечує підготовку здобувачів вищої світи, здатних вирішувати актуальні проблеми сучасного суспільства, пов’язані з антропогенним впливом людини в процесах виробництва, життєдіяльності, а також з ліквідацією надзвичайних ситуацій, забезпечення екологічної і техногенної безпеки тощо.

113 «Прикладна математика»

          Мета навчання за спеціальністю 113 «Прикладна математика» освітньою програмою «Прикладна математика» полягає в поглибленні професійної підготовки з прикладної математики, здійсненні наукових досліджень у сфері математичного моделювання складних технічних/економічних/ біологічних систем, процесів та явищ, розробленні систем штучного інтелекту, інформаційних технологій обробки великих масивів даних. Освітньо-професійна, орієнтація на підготовку професіоналів для успішної кар’єри в міжнародних і українських компаніях, а також аналітичної, консультаційної та науково-дослідницької діяльності у сфері прикладної математики. Випускники підготовлені на посадах Software Engineer, Web Developer, Data Analyst.

121 «Інженерія програмного забезпечення»

          За освітньою програмою «Інженерія програмного забезпечення» готують фахівців зі створення, супроводження і використання програмного забезпечення. Мета інженерії програмного забезпечення – проектувати, створювати та супроводжувати складне програмне забезпечення у заданий термін, не витративши зайвих ресурсів, досягаючи встановлених показників ефективності. Для досягнення цієї мети студенти навчаються здійснювати процеси аналізу та проектування, оцінювання вартості, тестування, верифікації, супроводження програмного забезпечення. Види економічної діяльності для працевлаштування: комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність; надання інформаційних послуг. Виконання професійних робіт за посадами: Інженер-програміст Програміст (баз даних) Програміст прикладний Програміст системний. Види економічної діяльності для працевлаштування випускників освітньої програми «Програмне забезпечення систем»: програмування та пов’язана з ним діяльність; надання інформаційних послуг. Виконання професійних робіт: інженер-програміст; програміст (база даних); програміст прикладний; програміст системний.

122 «Комп’ютерні науки»

           Випускники спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» підготовлені до професійної діяльності в галузях: проектування, створення та експлуатації інформаційних систем, створення прикладного програмного забезпечення, інформаційного менеджменту і можуть працювати в будь-яких організаціях та установах, де експлуатують або розробляють комп’ютерні інформаційні системи, в фірмах-розробниках інформаційних технологій, а також у наукових та навчальних закладах на посадах: системний адміністратор, адміністратор інформаційних систем, аналітик, розробник інформаційних систем та моделюючих комплексів. Навчання проводиться за освітньою програмою Інформаційні управляючі системи та технології. Споріднені первинні посади: науковий співробітник (обчислювальні системи); науковий співробітник в галузі програмування; адміністратор баз даних; адміністратор системи; аналітик комп’ютерних систем; аналітик комп’ютерних банків даних; інженер з комп’ютерних систем; програміст системний; викладач закладу вищої освіти.

123 «Комп’ютерна інженерія»

          Комп’ютерна інженерія – це спеціальність, яка об’єднує інформатику та комп’ютерні мережеві технології, частини електротехніки та програмної інженерії, необхідні для проектування та розробки комп’ютерних систем, тобто апаратного і програмного забезпечення. В нашому університеті ця спеціальність представлена двома освітніми  програмами: «Комп’ютерні системи та мережі» і «Системне програмування». Комп’ютерні системи та мережі – це освітня  програма, що орієнтована на розробку  та застосування апаратного і спеціалізованого програмного забезпечення комп’ютерних систем і мереж, систем інтелектуальної обробки інформації, управління базами даних, систем автоматизованого проектування компонентів, адміністрування комп’ютерних систем і мереж. Системне програмування – це освітня  програма, за якою готують розробників операційних систем, програмних комплексів, які забезпечують злагоджену роботу компонентів комп’ютера. Завдання системного програміста полягає в побудові багаторівневої структури, яка б об’єднувала окремі компоненти в модулі, а модулі – в єдиний організм комп’ютера або комп’ютерної мережі.

125 «Кібербезпека»

          Спеціальність 125 «Кібербезпека» – це актуальний на світовому ринку праці напрям навчання. Програма передбачає вивчення: законодавчої, нормативно-правової бази та вимог відповідних міжнародних стандартів і практик щодо здійснення професійної діяльності; принципів супроводу систем та комплексів інформаційної та/або кібербезпеки; теорії, моделей та принципів управління доступом до інформаційних ресурсів; теорії систем управління інформаційною та/або кібербезпекою; методів та засобів виявлення, управління та ідентифікації ризиків; методів та засобів оцінювання та забезпечення необхідного рівня захищеності інформації; методів та засобів технічного та криптографічного захисту інформації; сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; сучасного програмно-апаратного забезпечення інформаційно-комунікаційних технологій; автоматизованих систем проектування. Навчання проводиться за освітньою програмою: «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації». Випускники підготовлені до роботи на посадах : фахівець із організації інформаційної безпеки; фахівець із організації захисту інформації з обмеженим доступом; фахівець з режиму секретності ; фахівець з розроблення комп’ютерних програм; фахівець з інформаційних технологій; інспектор з організації захисту секретної інформації.

134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка»

          Фахівці спеціальності 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» мають базовий рівень підготовки з проектування, виробництва та випробування авіаційної та космічної техніки. Студенти освітньої програми «Літаки і вертольоти» мають необхідний рівень підготовки з проектування, виробництва та випробування авіаційної та космічної техніки; володіють сучасними комп’ютерними технологіями, що використовуються в авіабудуванні; вміють конструювати вироби авіаційної техніки, проводити конструкторські розрахунки. Місцем роботи можуть бути організації, які займаються проектуванням та виготовленням авіаційної техніки; науково-дослідні, науково-виробничі і спеціальні галузеві установи авіакосмічної промисловості; авіаційні експлуатаційні підприємства цивільної авіації (авіакомпанії, центри технічного обслуговування і ремонту авіатехніки, авіаційно-технічні центри та інше). Види діяльності для працевлаштування: науковий співробітник; інженер-дослідник; науковий співробітник-консультант (інженерна механіка); аналітик систем (крім комп’ютерів); інженер. Студенти освітньої програми “Обладнання повітряних суден” мають необхідний рівень підготовки з проектування, виробництва та випробування обладнання повітряних суден; володіють сучасними комп’ютерними технологіями, проводити конструкторські розрахунки.. Випускники спеціальності працюють на авіаційних підприємствах багатьох країн світуВипускники можуть працювати: в організаціях, які займаються проектуванням та виготовленням авіаційної техніки; у науково-дослідних, науково-виробничих і спеціальних галузевих установах авіакосмічної промисловості; на авіаційних експлуатаційних підприємствах цивільної авіації (авіакомпанії, центри технічного обслуговування і ремонту авіатехніки, авіаційно-технічні центри та інше.)

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

          Освітня програма «Електротехнічні системи електроспоживання» готує професіоналів в галузі електротехніки, інженерів–електриків, інженерів з налагодження, удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж, інженерів з режимів оперативно-диспетчерської служби, інженерів з релейного захисту і електроавтоматики, інженерів із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів, інженерів служби ліній енергопідприємства, інженерів служби ліній підстанцій, інженерів служби розподільних мереж, інженерів-конструкторів (електротехніка), інженерів з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування, інженерів з технічного обслуговування, ремонту та діагностування авіаційної техніки. Метою освітньої програми «Енергетичний менеджмент» є створення цілісної системи забезпечення підготовки фахівців  в галузі електричної інженерії з широким доступом до працевлаштування, підготовка студентів із особливим інтересом до певних областей електричної інженерії для подальшого навчання. Місцем роботи можуть бути компанії з генерування, транспортування, розподілу та споживання електричної енергії, підрозділи енергослужб та енергоменеджменту промислових підприємств, компанії з надання енергоаудиторських та консалтингових послуг, авіаційні компанії Споріднені первинні посади: менеджер (управитель) з виробництва та розподілення електроенергії, менеджер (управитель) з організації ефективного використання енергії (енергоменеджер), професіонал із енергетичного менеджменту, фахівець із енергетичного менеджменту, інженер з налагодження, удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж, інженер-енергетик, інженер-електрик.

142 «Енергетичне машинобудування»

          Спеціальність: 142 Енергетичне машинобудування забезпечує підготовку висококласних фахівців з розробки механотронних систем установок альтернативних джерел енергії, знання та навички яких, будуть відповідати вимогам майбутнього. За освітньою програмою: «Газотурбінні установки та компресорні станції» готуються фахівці з теплоенергетичного обладнання, при цьому основна увага приділяється стаціонарним газотурбінним установкам (двигунам), які застосовуються для приводу, зокрема, нагнітачів на компресорних станціях газопроводів, генераторів на електростанціях. Випускники освітньої програми «Авіаційні двигуни та енергетичні установки» займаються забезпеченням експлуатаційної надійності  авіатранспортного, транспортного енергетичного обладнання в різноманітних кліматичних умовах на рівні світових стандартів.

161 «Хімічні технології та інженерія»

             Навчання за 161 спеціальністю «Хімічні технології та інженерія» проводиться за наступними освітніми програмами: «Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів» (Нафта і  продукти ії переробки відіграють провідну роль у ресурсо- та енергозабезпеченні суспільства. Випускники підготовлені до роботи на посадах: лаборант,  технік-лаборант, технік-технолог, технік (хімічні технології), стажист-дослідник, технолог), «Хімічна технологія альтернативних енергоресурсів» (Створення нових сучасних, актуальних технологій для отримання відновлюваних, альтернативних джерел енергії є вимогою часу. Випускники можуть працювати за фахом на промислових підприємствах, транспорті, у науково-дослідних інституціях і лабораторіях, освітній галузях; на викладацьких, науково-дослідних та адміністративних посадах у вищих навчальних закладах 1-4 рівнів акредитації; у контрольно інспекційних організаціях, аеропортах, у різноманітних фундаціях технічного спрямування, центрах тощо).

162 «Біотехнології та біоінженерія»

          За спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» здійснюється підготовка фахівців, здатних вирішувати проблеми розробки і реалізації біологічних технологій і технологічного обладнання. За освітньою програмою «Фармацевтична біотехнологія» готують фахівців які займаються одержанням біологічно активних речовин для потреб ветеринарної, парфумерної, харчової та інших галузей промисловості. Посади випускників: Інженер (інші галузі інженерної справи): інженер з патентної та винахідницької роботи , інженер з підготовки виробництва, інженер з техногенноекологічної безпеки, біолог-дослідник, генетик, бактеріолог, біолог, міколог, мікробіолог та інші. За освітньою програмою «Екологічна біотехнологія та біоінженерія» готують фахівців, які здатні зберегти біологічне різноманіття на нашій планеті; здійснювати знешкодження практично всіх видів відходів, викидів і скидів; проводити швидке тестування стану довкілля;; здійснювати біодеградацію токсичних полімерних забруднювачів довкілля; розробляти альтернативні джерела енергії. Посади випускників: Біотехнолог, інженер,  екобіотехнолог, фахівець в галузі освіти.

163 «Біомедична інженерія»

          Освітня програма «Біомедична інженерія» спрямована на підготовку інженерних і наукових кадрів, отримання ними практичних навичок створення, вдосконалення і дослідження засобів, техніки, матеріалів і виробів медичного призначення, діагностичних систем, лікувального і реабілітаційного обладнання, а також програмного забезпечення та інформаційних технологій для забезпечення їх роботи. Випускники спеціальності можуть працювати державних і приватних в лікувально-діагностичних установах, дослідно-конструкторських і науково-дослідних установах, на підприємствах з виробництва біотехнічного і медичного устаткування. Випускники підготовлені до роботи на таких первинних посадах: інженер біомедичний, інженер з налагодження й випробувань, інженер з організації експлуатації та ремонту, інженер із впровадження нової техніки й технології, інженер-конструктор. Споріднені первинні посади: інженер-конструктор у виробництві медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів та радіологічного, електромедичного та електротерапевтичного устаткування

171 «Електроніка»

          Електроніка сьогодення органічно поєднує програмні та апаратні засоби. Електроніка – це різноманітна техніка зв’язку та мережна апаратура; радіоелектронна апаратура і системи загального та авіаційного або спеціального призначення; офісна  оргтехніка; телевізійна, відео- та аудіотехніка; побутові електронні пристрої з мікропроцесорами тощо. Без цифрової електроніки вже неможливо уявити собі життя та діяльність сучасної людини. Нині спостерігається стрімке удосконалення, ускладнення та дорожчання різноманітних електронних пристроїв та систем. Наприклад, на сучасному авіалайнері вартість усіх електронних пристроїв та систем складає до 70% вартості усього літака. Слід зазначити, що кафедра ЕРМІТ проводить підготовку фахівців з електронних пристроїв і систем як цивільного, так і спеціального призначення за освітніми програмами «Електронні системи» (Робочі місця в державному та приватному секторах у різних сферах діяльності, зокрема: професіонали в галузі електроніки та телекомунікацій; керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники; викладачі університетів та вищих навчальних закладів; викладачі професійно-технічних навчальних закладів).

172 «Телекомунікації та радіотехніка»

            Спеціальність 172 “Телекомунікації та радіотехніка” забезпечує професійну підготовку фахівців в сфері проектування, та експлуатації сучасних інформаційно-комунікаційних систем, а саме, систем мобільного та супутникового радіозв’язку, систем автоматичної комутації, глобальних та локальних мереж передачі даних, комп’ютерних мереж. Особлива увага приділена технологіям захисту інформації в телекомунікаційних системах та мережах. Також у межах спеціальності забезпечується професійна підготовка фахівців з проектування, розробки та експлуатації систем радіозв’язку, радіомовлення і телебачення, радіолокації, радіонавігації, радіоелектронних охоронних й доглядових систем. Навчання проводиться за освітніми програмами «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення» (Робочі місця в державному та приватному секторах у різних сферах діяльності, зокрема: виробництво, ремонт, обслуговування та налагодження радіоелектронного обладнання; проектування  апаратури радіозв’язку, радіомовлення і телебачення;  впровадження сучасних ефективних технологій; створення систем комп’ютерного керування технологічними процесами), «Біотехнічні та медичні апарати і системи» (Випускники підготовлені до роботи на посадах: інженер з налагодження й випробувань,  інженер з організації експлуатації та ремонту, інженер із впровадження нової техніки й технології, інженер-конструктор).

173 «Авіоніка»

          Підготовка фахівців за спеціальністю 173 «Авіоніка» передбачає вивчення широкого спектру дисциплін, пов’язаних з розробкою та експлуатацією комп’ютеризованої і високоавтоматизованої авіаційної електроніки (авіоніки) сучасних повітряних суден. Студенти спеціальності отримують знання та вміння з організації і проведення технічної експлуатації сучасної та перспективної авіоніки (електричного, приладового і радіоелектронного обладнання, пілотажно-навігаційних систем і комплексів) повітряних суден. Випускники спеціальності працюють на посадах: інженер з технічного обслуговування ПС; інженер з планування ТО; інженер контролю якості ТО; інженер групи польотної інформації; інженер з управління підтримання льотної придатності ПС та інших посадах, що передбачають експлуатацію і обслуговування складних радіоелектронних(елетротехнічних) систем та комплексів авіоніки, роботизованих(безпілотних) апаратів та в суміжних технічних галузях. Навчання проводиться за освітньою програмою «Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання» (Випускники підготовлені до роботи: на підприємствах-розробниках і підприємствах-вироб­ни­ках авіаційної техніки та обладнання авіаційного призначення; в проектно-конструк­торсь­ких, науково-виробничих і спеціальних галузевих установах з розробки, виготовлення, модернізації, переобладнання та постачання компонентів і обладнання авіаційного призначення і авіаційних технологій; на авіаційних експлуатаційних підприємствах цивільної авіації; на авіаційних ремонтних підприємствах цивільної авіації; на авіаційних експлуатаційних і ремонтних підприємствах державної авіації).

174  «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»

           Фахівці з комп’ютеризованих систем управління та автоматики мають високий рівень комп’ютерної, електротехнічної та системотехнічної підготовки. Вони здатні вирішувати задачі автоматизації діючого виробництва і створення нових інформаційно-обчислювальних систем різного призначення, в тому числі і бізнес-орієнтованих. Навчання проводиться за «Автоматика та автоматизація на транспорті» (Працевлаштування в авіаційних компаніях, компаніях з транспортування нафти та газу, малих підприємствах та інститутах пов′язаних з автоматизацією виробничих процесів. Споріднені первинні посади: технік, інженер, фахівець з автоматизації технологічних процесів), «Комп`ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» (Місцем роботи можуть бути компанії та державні підприємства, які мають в своєму штатному розкладі вакансії: адміністратор бази даних; адміністратор системи; аналітик з комп’ютерних комунікацій; аналітик комп’ютерних систем; інженер з автоматизованих систем керування виробництвом; інженер з комп’ютерних систем; інженер з програмного забезпечення комп’ютерів; інженер із застосування комп’ютерів-інженер з експлуатації авіаційного устаткування об’єктивного контролю; інженер з технічного обслуговування, ремонту та діагностики авіаційної техніки), «Комп`ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» (Випускники підготовлені до роботи на посадах Начальник відділу автоматизованої системи керування, виробництвом (АСКВ), Головний електро-радіонавігатор,.Начальник відділу патентної та винахідницької роботи, Молодший науковий співробітник (обчислювальні системи),  Науковий співробітник (обчислювальні системи),  «Інформаційне забезпечення та інженерія авіаційних комп’ютерних систем» (Випускники отримують можливість працевлаштування на підприємствах, організаціях, установах авіаційної та ракетно-космічної галузі, малих, середніх та великих ІТ-компаніях).

176 «Мікро- та наносистемна техніка»

          Мікро та наносистемна техніка – це основа сучасних і принципово нових технологій в електронних пристроях. Термін “наноелектроніка” відображає перехід  сучасної електроніки від   фізичних елементів з мікронними розмірами до елементів з розміром в нанометри. Цей процес розвитку технології підтверджує, що кількість компонентів на кристалі  подвоюється кожні півтора-два роки, але для елементів таких розмірів (рівня молекул і навіть атомів) виникають дуже суттєві якісні зміни: починають переважати квантові ефекти і з’являються нові унікальні властивості. Це на порядки підвищує швидкість обробки інформації та веде до революційних змін як у техніці, технологіях, так і в суспільстві. Це і є основним чинником прогресу. Навчання проводиться за освітньою програмою «Фізична та біомедична електроніка» (Посади випускників: Професіонали в галузі автоматизації та приладобудування: електроніки і приладобудування, Інженер-електронік, Інженер-дослідних (автоматизація), Головний інженер-електронік, Головний конструктор, Головний конструктор проекту, Головний фахівець з монтажу та налагодження систем автоматизації, Головний фахівець з приладобудування та світлотехніки. Робочі місця в державному та приватному секторах у різних сферах діяльності, зокрема: професіонали в галузі автоматизації та приладобудування; керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з автоматизації підготовки виробництва та інші керівники; викладачі університетів та вищих навчальних закладів; викладачі професійно-технічних навчальних закладів).

186 «Видавництво та поліграфія»

          Актуальність спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» зумовлена необхідністю підготовки компетентних фахівців, що володіють сучасними мультимедійними технологіями створення електронних мультимедійних видань, широким міждисциплінарним кругозором для роботи у IT-компаніях, Web-студіях, рекламних агенціях, а також вищих навчальних закладах. Освітня програма «Технології електронних мультимедійних видань» спрямована на формування та розвиток у студентів загальних і професійних компетентностей в галузі видавництва та поліграфії; у сфері виробництва видавничо-поліграфічної продукції та її редагування; у сфері розроблення, конструювання, підготовки до виробництва та виробництва друкованих і електронних видань. Випускники підготовлені до роботи на посаді Фахівець з видавничо-поліграфічного виробництва. Споріднені первинні посади: Фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну), Фахівець з інформаційних технологій, Дизайнер-виконавець мультимедійних об’єктів, Дизайнер-виконавець графічних робіт.

191 «Архітектура та містобудування»

          Підготовка фахівців за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування»  освітньою програмою «Дизайн архітектурного середовища» спрямована на їх універсальність та багатогранність: це і проектування житлових будинків одно- та багатоповерхових, проектування промислових підприємств, аеропортових комплексів та вертодромів, центрів реабілітації та медичних закладів, громадських об’єктів та споруд, об’єктів для людей з обмеженими можливостями, тощо. Здобута кваліфікація дозволяє працювати в:державних і комерційних архітектурно-будівельних компаніях; проектних інститутах; дизайнерських бюро. Обрана спеціальність дозволяє обіймати наступні посади: архітектор, проектувальник, містобудівник; керівник проектної організації; помічник керівника підприємства тощо.

192 «Будівництво та цивільна інженерія»

          Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія» має на меті надати освіту в області будівництва та цивільної інженерії, орієнтовану на організацію заходів із забезпечення реалізації процесів проектування, створення, експлуатації, зберігання та реконструкції будівельних об’єктів і систем. Затребуваність кваліфікованих інженерів-будівельників суттєво перевищує кількість випускників університетів. Сферою професійної діяльності випускників є: будівництво нових будинків і споруд промислового і цивільного призначення, реконструкція та відновлення існуючих будівель; розроблення архітектурно-планувальних проектів; розрахунки міцності та стійкості складних просторових конструкцій; використання комп’ютерних автоматизованих систем у галузі будівельної індустрії; розроблення кошторисів та техніко-економічний аналіз господарської діяльності будівельних організацій; наукові дослідження в галузі будівництва; викладацька діяльність. Навчання проводиться за освітніми програмами «Автомобільні дороги і аеродроми» (Випускники першого рівня вищої освіти можуть обіймати такі посади:  майстер будівельних та монтажних робіт; інженер з експлуатації аеродромів; інженер з нагляду за будівництвом; інженер з проектно-кошторисної роботи; інженер-будівельник; інженер-будівельник з реставрації пам’яток архітектури та містобудування; інженер-проектувальник; технік-будівельник (дорожнє будівництво); технік проектувальник; виконавець будівельних та монтажних робіт), «Промислове і цивільне будівництво» (Місцем роботи можуть бути посади в проектних будівельних компаніях, холдінгах, будівельних та авіаційних підприємствах, будівельно-монтажних управліннях, службах спостереження за безпечною експлуатацією промислових підприємств. Працевлаштування на посадах: майстер будівельних та монтажних робіт; інженер з експлуатації будівель та споруд; інженер з нагляду за будівництвом; інженер з проектно-кошторисної роботи; інженер-будівельник; інженер-проектувальник; технік-будівельник; технік проектувальник; виконавець будівельних та монтажних робіт).

193 «Геодезія та землеустрій»

            Студенти спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» навчаються управлінню земельними ресурсами й організацією раціонального їх використання та землеустрою, веденню державного земельного кадастру. До компетенції фахівців з землевпорядкування входять збір, обробка, систематизація і аналіз земельно-кадастрової інформації, її зберігання, розробка рекомендацій про зміни правового стану земель, надання необхідної інформації власникам та користувачам тощо.  Землевпорядні служби проводять контроль за використанням та охороною земельних ресурсів; державні землевпорядні органи вирішують питання регулювання земельних відносин; органи державного земельного кадастру проводять реєстрацію речових прав, нерухомого майна та обмежень щодо нерухомого майна і внесення їх до автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру. Навчання проводиться за освітніми програмами «Землеустрій та кадастр» (Місцем роботи можуть бути організації, підприємства у сфері аерофотознімання, геодезії, землевпорядкування, картографії, геосистемного моніторингу навколишнього середовища) та «Геоінформаційні системи і технології» (Фахівець може займати посади: Науковий співробітник (картографія, топографія), Геодезист, Інженер-землевпорядник, Картограф, Топограф,  Фахівець з геосистемного моніторингу навколишнього середовища, Фахівець з дистанційного зондування землі та аерокосмічного моніторингу, Фотограмметрист).

231 «Соціальна робота»

             Студенти освітньої програми «Соціальна робота» вчяться надавати допомогу людям, що потрапили в складні життєві обставини, відновлювати їхню здатність до соціального функціонування та створювати сприятливі умови для цього. Випускники, отримавши повну вищу освіту, можуть реалізувати себе серед актуальних напрямів подальшої професійної діяльності і займати посади: соціальний працівник; інспектор соціальної допомоги; спеціаліст реабілітаційного, соціального центру; вихователь будинку-інтернату; інспектор виплати пенсій; спеціаліст Управління праці та соціального захисту; спеціаліст відділу соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; фахівець соціальної роботи; викладач вищого навчального закладу; працівник підрозділу роботи з особовим складом у силових та правоохоронних органах

242 «Туризм і реакріація»

          Туризм як сфера професійної діяльності, передбачає формування, просування, реалізацію та організацію споживання туристичного продукту. Освітній процес за спеціальністю 242 «Туризм і реакріація» освітньою програмою «Туризмознавство» забезпечує оволодіння такими професійними компетентностями як: здатність розробляти і управляти туристичним продуктом, здійснювати організацію туристичних подорожей і комплексного туристичного обслуговування; здійснювати керівництво туристичними підприємствами всіх рівнів – від турагенств до крупних туроператорів. В підготовці фахівців робиться акцент на міжнародний туризм, тому однією з найважливіших компетентностей є здатність спілкуватися професійною однією або декількома іноземними мовами. Здатність випускників здійснювати підприємницьку діяльність в сфері туристичного бізнесу і  займати  посади фахівця організаційно-управлінського рівня з рекреаційно-туристичного  обслуговування (керівників управлінь туризму  в містах та районах, туризмознавець, екскурсознавець, науковий співробітник з туризмології, рекреалогії, екскурсознавства)

262 «Правоохоронна діяльність»

           Освітня програма  «Правоохоронна діяльність» орієнтована на формування у майбутніх фахівців спеціалізованих правових знань та відповідних навичок роботи для кваліфікованого виконання юридично значущих дій правоохоронної діяльності. Здобувачі вищої освіти спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» упродовж терміну навчання оволодівають методами, методиками та технологіями правоохоронної діяльності, спрямованими на вирішення теоретичних та практичних завдань в галузі правоохоронної діяльності, надання правоохоронних послуг у сферах забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, а також протидії злочинності.

272 «Авіаційний транспорт»

          Освітня програма «Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів». Метою освітньої програми є поглиблення професійної підготовки з технічного обслуговування та ремонту повітряних суден і авіадвигунів, здійснення наукових досліджень у сфері удосконалення системи технічного обслуговування та процесів, підготовка до здійснення керівних функцій наукових груп та наукових напрямів. Випускники підготовлені до роботи на підприємствах цивільної та державної авіації на посадах інженер з організації експлуатації та ремонту; інженер з ремонту; інженер з транспорту; інженер з впровадження нової техніки та технологій та в навчальних та дослідницьких закладах на наступних посадах: науковий співробітник (інженерна механіка); інженер з експлуатації повітряних суден на етапі науково-дослідних випробувань, викладач вищого навчального закладу. Освітня програма «Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів». Метою освітньої програми є оволодіння знаннями, вміннями та навичками з експлуатації авіаційної наземної техніки та обладнання аеропортів, управління технологічними процесами в аеропорту. Місцем роботи можуть бути аеропорти, хендлінгові компанії, авіакомпанії, компанії із забезпечення транспорту паливо-мастильними матеріалами автопідприємства. Освітня програма «Обслуговування повітряного руху». Фахівці набувають знання та практичні навички з теорії та практики організації та керування повітряного руху. У процесі навчання студенти проходять базовий та рейтинговий етапи початкової підготовки спеціалістів з ОПР. Випускники підготовлені до роботи на підприємствах обслуговування повітряного руху на посаді  інженера з управління повітряним рухом та диспетчера служби руху (після отримання ступеня магістр) та дослідницьких закладах на посаді наукового співробітника.  Освітня програма «Системи аеронавігаційного обслуговування». Фахівці набувають знання та практичні навички з теорії та практики побудови та застосування новітніх радіоелектронних та перспективних супутникових систем зв’язку, навігації та спостереження. Випускники підготовлені до роботи на підприємствах обслуговування повітряного руху на посадах Радіоелектронік (бакалавр), Інженер з керування й обслуговування систем та Інженер з автоматизованих систем управління повітряним рухом (магістр) та дослідницьких закладах на посаді: наукового співробітника.  Освітня програма “Безпілотні авіаційні комплекси”. Ціль освітньої програми: поглиблення професійної підготовки в галузі авіаційного транспорту, здійснення досліджень безпілотних авіаційних систем та комплексів та розвитку вітчизняних зразків безпілотної техніки, зокрема тих, що розроблено в НАУ. Об’єкт: процеси технології безпілотних авіаційних систем та комплексів Теоретичний зміст: Розділи науки і техніки, які вивчають та поєднують принципи і методи розвитку інтенсифікації, експлуатації безпілотних авіаційних систем та комплексів, впровадження технологій безпілотних авіаційних систем у галузі економіки. Орієнтація на імплементацію технологій безпілотних авіаційних систем та комплексів в економіку та господарчу діяльність. Основний фокус: Спеціальні освіта із систем аеронавігаційного обслуговування зі спеціальності Авіаційний транспорт. Освітньо-професійна програма передбачає глибоку професійну підготовку та практичну реалізацію в галузі авіаційного транспорту та безпілотних авіаційних систем та комплексів. Випускники підготовлені до роботи на посадах: науковий співробітник з авіаційного транспорту, фахівець з геосистемного моніторингу, фахівець з дистанційного зондування землі та аерокосмічного моніторингу, аерофотозйомник, інженер із впровадження нової техніки й технології, інженер із застосування авіації в галузях економіки, інженер з керування й обслуговування систем, провідний інженер з експериментальних робіт і льотних випробувань систем повітряних суден. Освітня програма «Управління авіаційними транспортними системами та комплексами». Професійна діяльність в галузі авіаційного транспорту на підприємствах, організаціях, установах різних форм власності на посадах: Керівники виробничих підрозділів на транспорті, в складському господарстві та зв’язку: – відповідальний керівник; – керівник з льотної експлуатації; – керівник з підтримання льотної придатності; – керівник з технічного обслуговування; – інспектор з безпеки та якості.

275 «Транспортні технології»

           Освітня програма “Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)” є привабливою для майбутніх фахівців, які гарантовано будуть працевлаштовані. Університет  забезпечує професійну підготовку фахівців у сферах: організації і технології авіаційних пасажирських і вантажних перевезень; операційної діяльності в мультимодальних транспортних терміналах і логістичних центрах; інформаційних технологій, які супроводжують перевезення пасажирів, багажу, вантажу та пошти. Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми власності. Бакалавр з транспортних технологій може обіймати первинні посади на підприємствах  авіаційної галузі: авіакомпаній, аеропортів, хендлінгових, логістичних, транспортно-експедиційних компаній, державної авіаційної адміністрації. Освітня програма «Мультимодальний транспорт і логістика» спрямована на формування професійних компетентностей в сферах: організації та технології мультимодальних перевезень; формування оптимальних схем доставки пасажирів та вантажів за участю різних видів транспорту; організації взаємодії між учасниками перевізного процесу з мінімальними ризиками та витратами; діагностики та проектування транспортно-логістичних систем. Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми власності. Бакалавр з транспортних технологій може обіймати первинні посади на підприємствах  транспортної галузі: авіакомпаній, аеропортів, хендлінгових, логістичних, транспортно-експедиційних компаній, державних  адміністрацій за видами транспорту. Також проводиться підготовка за освітньою програмою «Організація авіаційних робіт і послуг» (Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми власності. Бакалавр з транспортних технологій може обіймати первинні посади на підприємствах  авіаційної галузі: авіакомпаній спецпризначення, аеропортів, хендлінгових, логістичних, транспортно-експедиційних компаній, державної авіаційної адміністрації, Міністерства надзвичайних ситуацій).

281 «Публічне управління та адміністрування»

           Мета підготовки студентів освітньої програми «Менеджмент в органах публічного управління» є професійна підготовка висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування, зокрема здійснення функцій менеджменту в органах публічного управління, в тому числі в авіаційній галузі, що дозволить їм зробити позитивний внесок у розвиток суспільства та зміцнення потенціалу держави через забезпечення якісної освіти кожного здобувача, генерацію нових знань та інноваційних ідей на основі інтеграції та інтернаціоналізації освіти, досліджень і практики. Випускники підготовлені до роботи: на посадах в центральних і місцевих органах державної влади; на посадах в органах місцевого самоврядування; на посадах в структурах недержавних суб’єктів громадянського суспільства та громадських організацій; на керівних посадах і посадах фахівців на підприємствах, установах і організаціях державної і комунальної форм власності; на управлінських і адміністративних посадах в міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні. Мета підготовки студентів освітньої програми «Економічний аналіз й прогнозування в публічному управлінні» є надання студентам знань та вмінь з економічного аналізу й прогнозування у публічному управлінні, здатність розв’язувати складні задачі і проблеми публічного управління та  адміністрування в економічній сфері, що передбачає проведення досліджень та розробку пропозицій (проектів регуляторних актів), до регіональних, секторальних і галузевих програм соціально-економічного розвитку. Випускники підготовлені до роботи:  керівниками та провідними фахівцями служб державних органів влади обласного, районного рівня; керівниками та провідними фахівцями служб місцевих органів державної влади міст обласного підпорядкування; керівниками та провідними фахівцями підприємств, установ і організацій різних форм власності та їх заступниками; на керівних посадах у центральних органах державної влади; на керівних посадах у місцевих органах державної влади; на керівних посадах місцевих органів самоврядування; менеджерами (управителями) у соціальній сфері; керівниками окремих ланок профспілкових організацій; керівниками громадських організацій.

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

            Підготовка складається  з трьох компонентів: аналітичного: набуття студентами кваліфікації аналітика консолідованої інформації та перекладача, що базі отриманих знання, умінь та навичок аналізу міжнародних політичних, внутрішніх суспільно-політичних та економічних процесів, прогнозування їх розвитку та організації інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття політичних рішень; рubliсrelations: отримання знань та вмінь по управлінню соціально-політичними процесами з використанням інформаційних технологій агітації, пропаганди, реклами; організація і проведення інформаційних кампаній та використання різноманітних інструментів інформаційного впливу; інформаційного: формування вмінь та навичок по використанню сучасних інформаційних систем та технологій, автоматизації, розробки і впровадження інформаційних продуктів. Випускники можуть працювати в органах державного управління, громадських організаціях, інформаційно-аналітичних організаціях та реалізувати себе у політиці. Навчання здійснюється за освітніми програмами «Міжнародна інформація» (Випускники підготовлені до роботи на посадах: політичний оглядач, аналітик консолідованої інформації, перекладач) та «Зовнішня політика і дипломатія» (Випускники підготовлені до роботи на посадах: професіонали у сфері державної служби, маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності;  професіонали в галузі філософії, історії та політології, перекладач з англійської мови.).

292 «Міжнародні економічні відносини»

          У ХХІ ст. професія економіста-міжнародника має вагомі конкурентні переваги на національному та світовому ринку праці. Фахівці з міжнародних економічних відносин мають одночасно декілька перспективних напрямів працевлаштування. По-перше, це напрям професійної роботи «економіста-міжнародника»: економіст в галузях міжнародної та зовнішньої торгівлі, фінансовому секторі, страхуванні, операціях з нерухомістю, секторі економічних досліджень та розробок; в сфері міжнародного бізнесу: фахівець-аналітик з дослідження фінансового, товарного ринків та ринку послуг (в тому числі в IT-бізнесі); менеджер зовнішньоекономічної діяльності та інших видів економічної діяльності. По-друге, працевлаштування в галузі міжнародних відносин та державного регулювання зовнішньоекономічних процесів, а саме: дипломатичний агент, дипломатичний представник, експерт із зовнішньополітичних питань, консультант із зовнішньоекономічних питань, аналітик-референт, торгівельний представник. Навчання проводиться за освітніми програмами «Міжнародні економічні відносини» (Випускники можуть працюють на підприємствах та установах різних форм власності, що здійснюють міжнародну економічну діяльність, а також в державних установах та організаціях, що працюють у сфері міжнародних зв’язків) та «Міжнародний бізнес» (Випускники можуть працюють на підприємствах та установах різних форм власності, що здійснюють міжнародну економічну діяльність, а також в державних установах та організаціях, що працюють у сфері міжнародних зв’язків. Наукова діяльність у наукових закладах і підрозділах. Викладацька діяльність в системі освіти).

293 «Міжнародне право»

          Студенти освітньої програми «Міжнародне право» вивчають не тільки базові юридичні дисципліни, а й дисципліни міжнародно-правового циклу, які включають теорію та історію міжнародного права, окремі галузі міжнародного права, циклу міжнародного приватного права, та порівняльного права. Значний обсяг фахового вивчення дозволяє випускникам зі спеціальності 293 «Міжнародне право» присвоювати одночасно дві кваліфікації: юриста-міжнародника та перекладача. Фахівці з міжнародного права можуть займатися як традиційною правничою діяльністю, так й аналітичною, прогностичною, консультативною роботою у сфері міжнародних відносин, брати участь у дипломатичних переговорах і зустрічах, аналізувати міжнародну інформацію, здійснювати наукові дослідження у галузі гуманітарних та суспільних наук. Сфера діяльності випускників: міжнародні міжурядові організації; міжнародні неурядові організації; дипломатичні та консульські установи України; міністерства та відомства України; органи законодавчої та судової влади України; правоохоронні органи України; недержавні правозахисні організації; адвокатура; відділи зовнішньоекономічних зав’язків підприємств; митна служба; податкова служба; нотаріат.

Translate »