151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Освітня програма: Комп’ютеризовані системи управління та автоматика

Бакалавр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

Програмні результати навчання

Уміння розв’язувати задачі в професійній діяльності на основі аналізу й синтезу. Уміння використовувати у професійній діяльності базові знання у галузі природничих, соціально-гуманітарних та економічних наук при розв’язанні інженерних задач. Уміння застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Вміти вільно користуватися іноземною мовою як засобом професійного спілкування, перекладати з іноземної мови на рідну наукові праці за професійними потребами; тексти соціально-психологічного характеру.

Уміння застосовувати базові знання фундаментальних розділів математики в обсязі, необхідному для оперуванням математичним апаратом галузі знань «Автоматика та приладобудування», здатність використовувати математичні методи в обраній професії.

Уміння застосовувати знання та розуміння архітектури комп’ютерних систем, банку даних та бази даних, принципів побудови та функціонування операційних систем, систем управління базами даних; комп’ютерних мереж при побудові сучасних комп’ютеризованих систем та їх структурної організації.

Вміти використовувати методи аналітичної динаміки, диференційні рівняння для виконання аналізу динамічних характеристик об’єктів управління в умовах проектування комп’ютеризованих систем управління. 

Уміння застосовувати базові знання інженерної та комп’ютерної графіки під час роботи з конструкторською документацією.

Вміти використовувати навички роботи з комп’ютером та знання й уміння в галузі сучасних інформаційних технологій для розв’язання експериментальних і практичних завдань.

Вміти проводити розрахунок електричних кіл із застосуванням сучасного програмного забезпечення віртуальної лабораторії, так і за допомогою експериментальних досліджень кіл, зібраних з реальних елементів на спеціалізованих стендах.

Уміння застосовувати методи аналізу даних з використанням сучасних інформаційних технологій для розрахунку похибок та точності вимірювання пілотажно-навігаційних комплексів та приладів.

Уміння застосовувати складні системи та технології управління для пошуку та впровадження ефективних шляхів управління організацією, прийнятті рішень.

Вміти здійснювати аналіз динамічних процесів, що виникають при управлінні рухом літального апарату; розуміти основні закони функціонування та управління кутовим положенням та рухом центру мас літака; розуміти основні аеродинамічні характеристики літального апарату.

Уміння використовувати сучасні методи та технології аналізу, синтезу, моделювання та проектування систем автоматичного управління із застосуванням спеціалізованих прикладних програмних пакетів моделювання.

Ефективно працювати індивідуально, а також у складі команди.

Вміти визначати стійкість систем автоматичного управління за допомогою умов та критеріїв стійкості в класі неперервних та цифрових систем управління, використовуючи різні математичні моделі об’єктів управління.

Вміти проводити аналіз функціонування систем автоматичного управління, визначати їх якість із застосуванням інтегральних показників ефективності в перехідному та усталеному режимах при різних типах вхідних дій та збурювальних впливів, використовуючи математичні моделі об’єктів та систем управління, аналітичні методи та методи, орієнтовані на використання прикладних програмних пакетів.

Уміння синтезувати неперервні та цифрові регулятори систем управління із застосуванням методів класичного та оптимального управління, використовуючи аналітичні алгоритми та прикладні програмні пакети для моделювання систем управління.

Уміння проводити математичне моделювання процесів, що відбуваються під час функціонування пристроїв та систем управління; побудову інформаційно-обчислювальних систем та обробки сигналів у бортових системах управління.

Вміти розробляти проектну та робочу технічну документацію у галузі автоматизації технологічних процесів та виробництв, оформляти завершені проектно-конструкторські розробки.

Вміти проводити розрахунки, проектування та побудову елементів, датчиків, приладів інформаційно-вимірювальних систем та пілотажно-навігаційних комплексів.

Уміння застосовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для розв’язання типових задач спеціальності, а також експлуатації пілотажно-навігаційних комплексів.

Уміння організовувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці.

Уміння застосовувати базові знання зі змісту та правил оформлення проектних матеріалів, складу та послідовності виконання проектних робіт з урахуванням вимог відповідних нормативно-правових документів.

Уміння аргументувати вибір методів розв’язання  спеціалізованих задач, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.

Уміння використовувати методи та технології математичного моделювання, що відбуваються у технологічних системах; побудови комп’ютеризованих інформаційних систем технологічних процесів.

Самостійно виконувати експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички.

Уміння застосовувати у практичній діяльності технологічне обладнання, яким забезпечується технологічний процес.

Уміння збирати та аналізувати інформацію з різних інформаційних джерел.

 

Translate »