293 Міжнародне право

Освітня програма: Міжнародне право

Бакалавр міжнародного права 

Програмні результати навчання

Демонструвати глибокі знання теорії права та міжнародного права, галузей міжнародного права (гуманітарного, екологічного, кримінального, прав людини, транспортного, права Ради Європи та ін.), а також міжнародного приватного та торговельного права, права Світової організації торгівлі та Європейського Союзу, а також галузей національного права України що є основою діяльності органів міжнародних відносин, публічного управління, правоохорони, правозахисту та судових органів. Пояснювати теоретичні та практичні аспекти імплементації, реалізації та виконання норм міжнародного права, рішень міжнародних судових та конвенційних органів, рішень національних судів та інших юрисдикційних органів України та іноземних держав. Застосувати сучасні інформаційні технології та інформаційні ресурси у галузях міжнародного права, у сферах міжнародного приватного та торговельного права, права Світової організації торгівлі та Європейського Союзу, національного права України та іноземних держав  для розв’язання практичних задач. Розробляти проекти нормативно-правових актів з питань виконання вимог міжнародного права та права Європейського Союзу, обґрунтовувати доцільність їх затвердження компетентним органом. Пояснювати матеріально-правові та процесуальні особливості розгляду міжнародними судовими та конвенційними органами, судами України та іноземних держав справ із застосуванням норм міжнародного публічного та приватного права та права Європейського Союзу. Демонструвати глибоке професійне знання змісту норм та принципів міжнародного права, засад сучасного українського конституціоналізму, реформування держави та європейської інтеграції, відповідних міжнародно-правових стандартів. Захищати права та законні інтереси фізичних та юридичних осіб, держави, міжнародних організацій відповідно до процесуальних вимог різних юрисдикційних процесів у міжнародній, іноземних та вітчизняній національних юрисдикціях. Проявляти повагу до індивідуального і культурного різноманіття. Захищати права учасників публічних правовідносин. Відстоювати принцип верховенства права, пріоритетності міжнародних правових стандартів, насамперед у сфері прав людини, зокрема при здійсненні владних, контрольно-наглядових, правозахисних та правоохоронних функцій. Давати відповіді на питання з теорії права та міжнародного права, галузей міжнародного публічного права (гуманітарного, екологічного, кримінального, прав людини, транспортного, права Ради Європи та ін.), а також міжнародного приватного, права Європейського Союзу, галузей національного права, з питань міжнародних відносин, публічного управління, правосуддя, правоохорони та правозахисту, комерційної діяльності та ін. Управляти своїм навчанням з метою самореалізації в професійній  сфері. Адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в різних професійних ситуаціях; Аргументовано відстоювати свої погляди у розв’язанні професійних завдань. Виявляти проблемні ситуації та розв’язувати практичні задачі з сприяння реалізації та захисту прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави, міжнародних організацій. Приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати своєї професійної діяльності. Практикувати консультаційну діяльність, комбінувати знання у різних галузях міжнародного та національного права та проводити їх в національну публічно-правову практику та дослідницьку діяльність. Демонструвати навички письмової та усної комунікації державною та іноземними мовами, фахово використовувати правову термінологію, знати методику науково-технічного перекладу, систему координації перекладів, термінологічні стандарти, основи наукового та літературного редагуванн У результаті професійного оволодіння відповідними компетентностями здобувачу вищої освіти присвоєно кваліфікацію – Фахівець з міжнародного права; Асистент перекладача.

Translate »