293 Міжнародне право 

Освітня програма: Міжнародне право 

Магістр міжнародного права 

Програмні результати навчання

Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя, дотримуватися принципів безперервного розвитку та постійного самовдосконалення; прагнути професійного зростання, проявляти толерантність та готовність до інноваційних змін. Мислити креативне та критично, критично оцінювати наслідки продукованих ідей, формувати судження щодо досліджуваних ідей, теорій та концепцій стосовно міжнародно-правових явищ та понять. Демонструвати навички письмової та усної комунікації державною та іноземними мовами. Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, програмні пакети загального і спеціального призначення. Демонструвати абстрактне мислення, застосовувати методології дослідження, виявляти, окреслювати та формалізувати проблеми; систематизувати й упорядковувати отриману інформацію; оцінювати та пояснювати вплив ендогенних і екзогенних факторів на процеси та явища; формулювати висновки і розробляти рекомендації з метою адаптації до нової ситуації з урахуванням особливостей національного і міжнародного середовища. Досліджувати міжнародно-правові явища та процеси на основі розуміння категорій і законів; виділяючи й узагальнюючи тенденції, закономірності функціонування та розвитку міжнародного права з урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових зв’язків. Уміння самостійно виявляти та формулювати проблеми та питання міжнародно-правового характеру, що потребують (додаткової) наукової розробки. Планувати, організовувати, мотивувати, оцінювати та підвищувати результативність колективної праці, здійснювати дослідження в групі під керівництвом лідера, з урахуванням вимог та особливостей сьогодення в умовах обмеженості часу. Розробляти та реалізовувати міжнародні проекти, працювати в проектних групах, мотивувати людей і рухатися до спільної мети, діяти соціально-відповідально та свідомо. Застосовувати набуті знання, розуміти предметну область та професію на практиці, бути відкритим до застосування знань з урахуванням конкретних ситуацій. Демонструвати знання та навички з ведення ділового протоколу та ділового етикету у сфері міжнародних відносин, враховуючи особливості міжкультурного спілкування на професійному та соціальному рівнях. Досліджувати та ідентифікувати функціональні області та їх взаємозв’язки, налагоджувати комунікації між суб’єктами міжнародного права різного рівня. Визначати причини, типи та характер міжнародних конфліктів і суперечок, обґрунтовувати і застосовувати міжнародно-правові інструменти їх вирішення на міжнародному рівні, захищаючі національні інтереси власної держави. Здійснювати комплексний аналіз складних правових систем, зіставляти та порівнювати їх складові, оцінювати й аргументувати результативність їх функціонування. Розуміти та застосовувати базові знання основних нормативно-правових актів, довідкових матеріалів, чинних стандартів, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів у сфері міжнародного права. Здійснювати юридичний супровід, надавати юридичні висновки і консультації з питань міжнародного права, національного права України та інших держав. Визначати і обґрунтовувати юридичні ризики тих або інших зовнішньополітичних  ініціатив, ілюструвати і презентувати результати оцінювання, підсумовувати та розробляти рекомендації, підбирати шляхи їхньої мінімізації. Вміти вести справи в міжнародних судових установах та інших міжнародних інституціях, загальних і спеціалізованих, з метою розв’язання міжнародних спорів, захисту інтересів, держави, фізичних і юридичних осіб. Володіти умінням розробляти юридичну позицію в інтересах клієнта, а також контраргументи проти позиції опонентів. Вміти вести дискусію й дебати з міжнародно-правових і загальноюридичних питань. Бути здатним адаптовувати та використовувати міжнародно-правові норми та принципи в національній правовій системі. Вміти аналізувати практику органів євроінтеграційних об’єднань, рішення Суду ЄС та національних судових установ держав-членів. Працювати з міжнародними договорами, актами міжнародних організацій тощо; аналізувати їх характер і юридичний статус, складати проекти й супровідну документацію українською й іноземними мовами. Аналізувати практику міжнародних судових органів, міжнародних комерційних арбітражів. У результаті професійного оволодіння відповідними компетентностями здобувачу вищої освіти присвоєно кваліфікацію – Юрист-міжнародник; Перекладач з англійської мови.

Translate »