292 Міжнародні економічні відносини

Освітня програма: Міжнародні економічні відносини

Бакалавр міжнародних економічних відносин 

Програмні результати навчання

Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя, дотримуватися принципів безперервного розвитку та постійного самовдосконалення; прагнути професійного зростання, проявляти толерантність та готовність до інноваційних змін. Мислити креативно та критично, мати навички тайм-менеджменту, критично оцінювати наслідки продукованих ідей. Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, програмні пакети загального і спеціального призначення. Демонструвати абстрактне мислення, застосовувати методології дослідження; виявляти, окреслювати та формалізувати проблеми; систематизувати й упорядковувати отриману інформацію; оцінювати та пояснювати вплив ендогенних і екзогенних факторів на процеси та явища у світовому господарстві; формулювати висновки і розробляти рекомендації з метою адаптації до нової ситуації з урахуванням особливостей національного і міжнародного середовища. Досліджувати економічні явища та процеси у міжнародній сфері на основі розуміння категорій, законів; виділяючи й узагальнюючи тенденції, закономірності функціонування та розвитку світового господарства з урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових зв’язків. Володіти навичками самоаналізу (самоменеджменту), бути критичним і самокритичним, розуміти детермінанти впливу на спілкування з представниками інших бізнес-культур та професійних груп різного рівня (з фахівцями з інших галузей знань/видів діяльності) на засадах цінування різноманітності, мультикультурності та поваги до них. Планувати, організовувати, мотивувати, оцінювати та підвищувати результативність колективної праці, здійснювати дослідження в групі під керівництвом лідера, з урахуванням вимог та особливостей сьогодення в умовах обмеженості часу. Розробляти та реалізовувати міжнародні проекти, працювати в проектних групах, мотивувати людей і рухатися до спільної мети, діяти соціально-відповідально та свідомо. Застосовувати набуті знання, розуміти предметну область та професію на практиці, бути відкритим до застосування знань з урахуванням конкретних ситуацій. Демонструвати знання та навички з ведення ділового протоколу та ділового етикету у сфері міжнародних економічних відносин, враховуючи особливості міжкультурного спілкування на професійному та соціальному рівнях, включаючи усну та письмову комунікацію державною та іноземними мовами. Визначати функціональні особливості, характер, рівень та ступінь взаємозв’язків між суб’єктами міжнародних економічних відносин різного рівня та налагоджувати комунікації між ними. Визначати причини, типи та характер міжнародних конфліктів і суперечок, обґрунтовувати і застосовувати економічні, юридичні та дипломатичні методи і засоби їх вирішення на міжнародному рівні, відстоюючи національні інтереси України. Здійснювати комплексний аналіз складних економічних систем, зіставляти та порівнювати їх складові, оцінювати й аргументувати результативність їх функціонування. Обґрунтовувати власну думку щодо конкретних умов реалізації форм МЕВ на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях. Розуміти та застосовувати базові знання основних нормативно-правових актів і довідкових матеріалів, чинних стандартів і технічних умов, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів у сфері міжнародних економічних відносин.

Ідентифікувати та виокремлювати особливості функціонування середовища міжнародних відносин та моделей економічного розвитку. Обґрунтовувати вибір і застосовувати інформаційно-аналітичний інструментарій, економіко-статистичні методи обчислення, складні техніки аналізу та методи моніторингу кон’юнктури світових ринків, ілюструвати і презентувати результати оцінювання, підсумовувати та розробляти рекомендації, заходи з адаптації до змін міжнародного середовища. Розуміти, виділяти й описувати нові явища, процеси й тенденції світогосподарського розвитку; визначати механізми й інструменти реалізації економічної політики та світових інтеграційних / дезінтеграційних процесів.  Володіти базовими категоріями, новітніми теоріями, концепціями, технологіями та методами у сфері міжнародних економічних відносин з урахуванням їх основних форм, зокрема: міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху капіталу, міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин, мобільності людських ресурсів, міжнародного трансферу технологій. Підбирати і вміло застосовувати аналітичний інструментарій дослідження стану та перспектив розвитку окремих сегментів міжнародних ринків товарів і послуг з використанням сучасних знань про методи, форми й інструменти регулювання міжнародної торгівлі. Застосовувати базові знання, аналізуючи теорії, принципи, засоби й інструменти реалізації міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин. Відстоювати національні інтереси України з урахуванням безпекової компоненти міжнародних економічних відносин. Застосовувати відповідні методи, правила і принципи функціонування МЕВ для розвитку зовнішньоекономічної діяльності України. Усвідомлювати необхідність навчання впродовж життя для здобування знань, з метою підтримки професійної компетентності на високому рівні. Прогнозувати перспективи діяльності та динаміку розвитку підприємства на основі даних статистичної звітності, бухгалтерського обліку, змін глобального економічного середовища. Вирішувати різноманітні практичні завдання в процесі здійснення зовнішньоторговельної діяльності. Застосовувати аналітичний інструментарій дослідження стану  та  перспектив  розвитку  окремих  сегментів  міжнародних  ринків товарів  і  послуг  з  використанням  сучасних  знань  про  методи,  форми  й інструменти регулювання міжнародної торгівлі. Розуміти зміст і спрямованість зовнішньої політики провідних держав світу. Застосовувати ідеї та теорії історії економічних вчень, рекомендації провідних світових економічних течій та шкіл для розробки нових теорій та концепцій, удосконалення економічної політики з орієнтацією на зростання конкурентоспроможності та відстоювання національних економічних інтересів України у системі міжнародних економічних відносин.  Вміння узагальнювати результати самостійних наукових досліджень, складати аналітичні звіти, оцінювати наукові результати крізь призму їх застосування в якості конкретних заходів економічної політики на мікро- і макрорівнях господарювання. Здатність розробляти моделі та готувати аналітичні звіти про сучасний стан та розвиток міжнародних економічних відносин. Сформувати професійні уміння, навички приймати самостійні рішення на конкретній дільниці роботи в реальних умовах шляхом виконання різних обов’язків, властивих майбутній його професійній, організаційно-управлінській та громадській діяльності. Вміння обґрунтовувати доцільність прийняття тактичних управлінських рішень при здійсненні зовнішньоекономічних операцій. Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземними мовами усно і письмово, фахово використовувати економічну термінологію, знати методику науково-технічного перекладу, систему координації перекладів, термінологічні стандарти, основи наукового та літературного редагування. У результаті професійного оволодіння відповідними компетентностями здобувачу вищої освіти присвоєно кваліфікацію – Фахівець з міжнародних економічних відносин; Асистент перекладача. 

Translate »