292 Міжнародні економічні відносини

Освітня програма: Міжнародні економічні відносини

Магістр міжнародних економічних відносин

Програмні результати навчання

Усвідомлювати   необхідність    навчання   впродовж   усьогожиття, дотримуватися принципів безперервного розвиткута постійного самовдосконалення; прагнути професійногозростання, проявляти толерантність та готовність доінноваційних змін. Мислити креативно та критично, матинавички тайм-менеджменту, критично оцінювати наслідкипродукованих ідей.    Демонструвати навички письмової таусної комунікації державною та іноземними мовами, фахововикористовувати                економічну термінологію.Використовувати  сучасні  інформаційні  та  комунікаційнітехнології,  програмні  пакети    загального  і  спеціальногопризначення.      Демонструвати  абстрактне  мислення,застосовувати  методології  дослідження, виявляти,окреслювати та формалізувати проблеми;систематизувати й упорядковувати отриману інформацію;оцінювати та пояснювати вплив ендогенних і екзогеннихфакторів на процеси та явища у світовому господарстві;формулювати      висновки,     і      розробляти     рекомендації,приймати обґрунтовані рішення з метою адаптації до нової ситуації з урахуванням особливостей національного і міжнародного середовища. Досліджувати економічні явища та процеси у міжнародній сфері на основі розуміння категорій, законів; виділяючи й узагальнюючи тенденції, закономірності функціонування та розвитку світового господарства з урахуванням процесів інтелектуалізації, інформатизації та науково- технологічного обміну. Володіти навичками самоаналізу (самоменеджменту), бути критичним і самокритичним, розуміти детермінанти впливу на спілкування з представниками інших бізнес-культур та професійних груп різного рівня (з фахівцями з інших галузей знань/видів діяльності) на засадах цінування різноманітності, мультикультурності та поваги до них. Планувати, організовувати, мотивувати, оцінювати та підвищувати результативність колективної праці, здійснювати дослідження в групі під керівництвом лідера, з урахуванням вимог та особливостей сьогодення в умовах обмеженості часу. Розуміти сутність соціального виміру глобального економічного розвитку та імплементувати принципи соціальної відповідальності в діяльності суб’єктів міжнародних економічних відносин, розробляти та реалізовувати міжнародні проекти, працювати в проектних групах, мотивувати людей і рухатися до спільної мети, діяти соціально-відповідально та свідомо. Застосовувати набуті знання, розуміти предметну область та професію на практиці, бути відкритим до застосування знань з урахуванням конкретних ситуацій. Демонструвати знання та навички з ведення ділового протоколу та ділового етикету  у  сфері  міжнародних  економічних  відносин, враховуючи особливості міжкультурного спілкування на професійному та соціальному рівнях, включаючи усну та письмову комунікацію державною та іноземними мовами. Аналізувати та ідентифікувати функціональні області та їх взаємозв’язки, налагоджувати комунікації між суб’єктами міжнародних економічних відносин різного рівня (корпорацій, стратегічних альянсів, консорціумів, синдикатів, трастів тощо). Визначати причини, типи та характер міжнародних конфліктів і суперечок, обґрунтовувати і застосовувати економічні та дипломатичні методи їх вирішення на міжнародному рівні, відстоюючи національні інтереси. Здійснювати комплексний аналіз складних економічних систем, зіставляти та порівнювати їх складові, оцінювати й аргументувати результативність їх функціонування. Ідентифікувати, обговорювати та бути учасником ділових міжнародних            організаційно-правових                                     відносин, обґрунтовувати власну думку щодо конкретних умов реалізації форм МЕВ на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях. Розуміти та застосовувати базові знання основних нормативно-правових актів і довідкових матеріалів, чинних стандартів і технічних умов, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів у сфері міжнародних економічних відносин. Ідентифіковувати та виокремлювати особливості функціонування середовища міжнародних відносин та моделей економічного розвитку. Обґрунтовувати вибір і застосовувати інформаційно- аналітичний інструментарій, економіко-статистичні методи обчислення, складні техніки аналізу та методи моніторингу кон’юнктури світових ринків, ілюструвати і презентувати результати оцінювання, підсумовувати та розробляти рекомендації, заходи з адаптації до змін міжнародного   середовища.   Визначати   геоекономічні стратегії країн та їхні регіональні економічні пріоритети з урахуванням національних економічних інтересів і безпекової компоненти міжнародних економічних відносин у контексті глобальних проблем людства й асиметричності розподілу світових ресурсів, розуміти, виділяти й описувати нові явища, процеси й тенденції світогосподарського розвитку; визначати механізми й інструменти реалізації економічної політики. Володіти базовими категоріями, новітніми теоріями, концепціями, технологіями та методами у сфері міжнародних економічних відносин з урахуванням їх основних форм, зокрема: міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху капіталу, міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин, мобільності людських ресурсів, міжнародного трансферу технологій. Підбирати і вміло застосовувати аналітичний інструментарій дослідження стану та перспектив розвитку кон’юнктури окремих сегментів міжнародних ринків товарів і послуг з використанням сучасних знань про методи, форми й інструменти регулювання міжнародної торгівлі. Застосовувати базові знання, аналізуючи теорії, принципи, засоби й інструменти реалізації міжнародних валютно- фінансових та кредитних відносин. Відстоювати національні інтереси з урахуванням безпекової компонтенти міжнародних економічних відносин, досліджувати й аналізувати моделі розвитку національних економік та обґрунтовувати заходи досягнення їх стратегічних цілей в умовах трансформації світогосподарських відносин. Розробляти та досліджувати адаптивні моделі вирівнювання дисбалансів та нівелювання загроз глобального розвитку, пропонувати варіанти вирішення проблем за результатами дослідження. Застосовувати набуті знання щодо фактів, методів, правил і принципів функціонування МЕВ у конкретних практичних ситуаціях, презентувати результати власних досліджень шляхом підготовки наукових публікацій і апробацій на наукових заходах. У результаті професійного оволодіння відповідними компетентностями здобувачу вищої освіти присвоєно кваліфікацію – Експерт із зовнішньоекономічних питань; Перекладач з англійської мови.

Translate »