275 Транспортні технології

Магістр з транспортних технологій (на повітряному транспорті)

Бакалавр з транспортних технологій (на повітряному транспорті)

Програмні результати навчання

Відшуковувати необхідну інформацію у науково-технічній літературі, базах даних, інших джерелах, аналізувати і об’єктивно оцінювати інформацію у сфері транспортних систем і технологій та з дотичних міжгалузевих проблем. Вільно обговорювати державною та іноземною мовами питання професійної діяльності, проєктів та досліджень у сфері транспортних систем і технологій усно і письмово. Приймати ефективні рішення у сфері транспортних систем і технологій з урахуванням технічних, соціальних, економічних  та  правових  аспектів,  генерувати  і порівнювати альтернативи, оцінювати потрібні ресурси і обмеження, аналізувати ризики.Доносити свої знання, рішення і підґрунтя їх прийняття до фахівців і нефахівців в ясній і однозначній формі. Забезпечувати безпеку людей і навколишнього середовища під час професійної діяльності та реалізації проєктів у сфері транспортних систем і технологій.Розробляти нові та удосконалювати існуючі транспортні системи та технології, визначати цілі розробки, наявні обмеження, критерії ефективності та сфери використання.Розробляти та аналізувати графічні, математичні та комп’ютерні моделі транспортних систем та технологій. Розробляти технології вантажних та пасажирських перевезень за видами транспорту на основі досліджень і релевантних даних.Досліджувати вплив митних процедур на ефективність транспортних технологій Розробляти і застосовувати сучасні технології транспортно-експедиторського обслуговування.Аналізувати та оцінювати ефективність ланцюгів поставок і логістичних центрів, здійснювати розрахунки відповідних показників.Керувати складними технологічними та виробничими процесами транспортних систем та технологій, у тому числі непередбачуваними і такими, що потребують нових стратегічних підходів.Організувати роботу персоналу, забезпечувати його професійний розвиток та об’єктивне оцінювання. Використовувати спеціалізоване програмне забезпечення для аналізу, розробки та удосконалення транспортних систем та технологій.Розробляти та аргументувати підходи і методи щодо проведення комерційного, технічного, соціального, екологічного, інституційного, фінансового і економічного аналізу при розробці інноваційних і інвестиційних проектів. Аналізувати і обґрунтовувати застосовування сучасних методик, проводити аналіз і розрахунок показників ефективності діяльності ланцюга поставок і логістичних центрів.Використовувати інформаційні ресурси для проведення моделювання ланцюгів поставок.Розробляти технології вантажних перевезень із використанням моделювання процесів перевезень вантажів за видами транспорту.Розробляти технології пасажирських перевезень із використанням моделювання процесів перевезень пасажирів за видами транспорту.Аналізувати наукові рекомендації та обґрунтовувати доцільність застосування сучасних методів управління рухом транспортних засобів (суден).Досліджувати теоретичні і експериментальні моделі оцінки надійності та ефективності транспортних технологій за видами транспорту.Обґрунтовувати доцільність застосування сучасних методів навігації в транспортних технологіях за видами транспорту.Розробляти і досліджувати вплив митних процедур на ефективність транспортних технологій.Проводити ділові розмови, переговори, оформлювати ділову документацію на іноземній мові.Запроваджувати методи організації безпечної діяльності на авіаційному транспорті.Розробляти та використовувати авіаційні транспортні технології   з   врахуванням   вимог   до   збереження навколишнього середовища.Організовувати мультимодальні перевезення.Аналізувати та обґрунтовувати застосовування сучасних методів оптимізації параметрів мультимодальних перевезень.Здійснювати розрахунки щодо розподілу матеріальних (транспортних) потоків між різними видами транспорту. Проводити розрахунки показників оцінки ефективності ресурсів ланок мультимодальних систем транспортування. Володіння навиками калькулювання та аналізу собівартості мультимодальних перевезень.Володіння методами ціноутворення ланок мультимодальних систем транспортування. Обґрунтовувати доцільність застосування сучасних методів та підходів щодо інженерного забезпечення транспортно-логістичних систем та процесів. Здійснювати постановку та рішення приватних інженерних задач в області транспортних технологій. Моделювати та аналізувати інноваційні процеси, умови та результати інноваційної діяльності, виявляти вузькі місця інноваційних проектів та програм, розробляти рекомендації по усуненню виявлених проблем в області транспортного інжинірингу.Ідентифікувати ризики учасників мультимодальних перевезень.Володіння методами оцінки та управління ризиками мультимодальних перевезень.Проводити аналіз ефективності ланцюгів постачань. Оптимізувати конфігурацію мережевої структури ланцюгів постачань.Ідентифікувати вузькі місця ланцюгів постачань.Володіння сучасними інструментами моделювання та оптимізації бізнес-процесів в ланцюгах постачань.

Translate »