275 Транспортні технології

Освітня програма: Мультимодальний транспорт і логістика

Спеціалізація: 275.04 на повітряному транспорті

Бакалавр з транспортних технологій (на повітряному транспорті)

Програмні результати навчання

Активно слухати та спостерігати, брати відповідальність на себе, проявляти громадянську свідомість,  соціальну активність та участь у життi громадянського суспiльсrва, аналiтично мислити, критично розумiти cвіт:  полiтику, право, права i своободи людини,  громадянина. Обговорювати та критично оцiнювати моральні, культурні, наукові цінності та досягнення та досягнення суспiльства на ocнові розумiння icтopii та закономiрностей розвитку предметноi областi. Демонструвати рухові вмiння й навички з фiзичноi культури та використовуватиати ix у рiзних життевих ситуацiях. Давати відповіді, пояснювати, розуміти пояснення, дискутувати, звітувати державною мовою. Давати відповіді, пояснювати, розуміти пояснення, дискутувати, звітувати іноземною мовою на достатньому для професійної діяльності рівні. Застосовувати, використовувати сучасні інформаційні і комунікаційні технології. Досліджувати транспортні процеси, експериментувати, аналізувати та оцінювати параметри транспортних систем та технологій. Формулювати, модифікувати, розробляти нові ідеї. Розробляти, проектувати, управляти проектами. Розробляти, планувати, впроваджувати методи організації безпечної діяльності. Розробляти та використовувати транспортні технології з врахуванням вимог до збереження навколишнього середовища. Класифікувати та ідентифікувати транспортні процеси і системи. Оцінювати параметри транспортних систем. Виконувати системний аналіз та прогнозування роботи транспортних систем. Знаходити рішення щодо раціональних методів організації навантажувально-розвантажувальних робіт. Планувати графіки проведення навантажувально-розвантажувальних робіт. Вибирати механізми та засоби проведення навантажувально-розвантажувальних робіт. Організовувати та управляти перевезенням вантажів в різних сполученнях. Вибирати вид, марку, тип транспортних засобів (суден) та маршрутів руху. Контролювати хід виконання перевезення. Організовувати та управляти перевезенням пасажирів та багажу в різних сполученнях. Вибирати вид, марку, тип транспортних засобів (суден) та маршрутів руху. Організовувати обслуговування пасажирів на вокзалах та пасажирських терміналах. Оцінювати параметри транспортних потоків. Проектувати схеми і мережі транспортних систем. Розробляти технології оперативного управління транспортними потоками. Вибирати ефективні технології взаємодії видів транспорту. Аналізувати можливості застосування різноманітних варіантів взаємодії видів транспорту. Розробляти ланцюги постачань та оцінювати їх ефективність. Установлювати зв’язки між різними ланцюгами постачань. Визначення функцій логістичних центрів. Аналізувати особливості супутніх інформаційних і фінансових потоків.. Досліджувати види і типи транспортних систем. Знаходити рішення оптимізації параметрів транспортних систем. Оцінювати ефективність інфраструктури та технології функціонування транспортних систем. Пояснювати експлуатаційну, техніко-економічну, технологічну, правову, соціальну та екологічну ефективність організації перевезень. Досліджувати складові ергономічності транспортних технологій. Встановлювати їх ефективність і надійність. Впроваджувати методи організації безпечної транспортної діяльності. Організовувати міжнародні перевезення. Застосовувати методи оформлення митної документації. Використання методів митного контролю. Розпізнавати якісні і кількісні показники експлуатації транспортних засобів (суден). Оцінювати елементи конструкції транспортних засобів (суден). Установлювати зв’язок між елементами конструкції транспортних засобів (суден). Вибирати інформаційні системи для організації перевезень. Експлуатувати автоматизовані системи керування та навігаційні системи у перевізному процесі. Використовувати електронні карти. Використовувати методи організації транспортно-експедиторського обслуговування різних видів сполучення. Досліджувати фактор людини. Експериментально оцінювати параметри функціонування стану людини-оператора. Робити висновки стосовно працездатності, надійності, втомлюваності людини-оператора. Збирати та опрацьовувати статистичну інформацію про показники транспортно-логістичних систем та процесів. Визначати розмір страхової суми та премії, здійснювати страхову оцінку майна транспортного підприємства-оператора. Оцінювати розмір збитків транспортних підприємств-учасників мультимодальних перевезень при настанні страхових випадків. Демонструвати глибоке розуміння осмисленості важливості особистих навичок в сфері розвитку мультимодальних перевезень, включаючи навички: прийняття рішень саморозвитку, рефлексивної практики, планування, визначення та сприйняття ціннісних рішень.. Організовувати перевезення пасажирів різними видами транспорту. Вибирати ефективні технології обслуговування пасажирів та багажу. Розраховувати техніко-технологічні параметри пасажирських комплексів. Обґрунтовувати та приймати рішення щодо можливості відкриття нових пасажирських маршрутів та участю різних видів транспорту. Організовувати перевезення вантажів різними видами транспорту. Вибирати ефективні технології обслуговування вантажу. Розраховувати техніко-технологічні параметри вантажних комплексів. Обґрунтовувати та приймати рішення щодо можливості відкриття вантажних маршрутів. Здійснювати оформлення необхідної документації при організації мультимодальних перевезень. Проводити техніко-економічні дослідження розвитку транспортно-логістичних систем. Здійснювати прогноз розвитку транспортно-логістичних системи та її підсистем. Формувати транспортно-технологічні схеми транспортування за участю різних видів транспорту. Розраховувати оптимальні параметри транспортно-технологічних схем транспортування за участю авіаційного транспорту.. Визначати функції та завдання основних елементів інфраструктури мультимодальних перевезень. Застосовувати ключові положення національного та міжнародного регулювання діяльності різних видів транспорту в процесі організації міжнародних перевезень. Визначати функції та завдання основних транспортних та складських процесів. Застосовувати сучасні методи та моделі щодо організації транспортних та складських процесів. Застосовувати процеси обслуговування транспортних засобів (суден) на об’єктах інфраструктури мультимодальних перевезень. Вибирати ефективні технології наземного обслуговування транспортних засобів (суден) на об’єктах інфраструктури мультимодальних перевезень. Визначати показник якісної роботи транспортних підприємств в процесі організації мультимодальних перевезень. Ідентифікувати ризики учасників мультимодальних перевезень та запроваджувати заходи щодо їх усунення. Здійснювати комплексний аудит діяльності транспортно-логістичних підприємств, знаходити шляхи та резерви удосконалення їх діяльності відповідно до результатів аудиту та постійно змінюваних ринкових умовах.. Розробляти ефективні стратегії та системи управління людськими ресурсами. Запроваджувати сучасні методи та принципи підвищення професійних навиків персоналу в транспортній галузі. Визначати техніко-технологічні характеристики транспортної техніки. Обирати оптимальну техніку в процесі планування та експлуатації мультимодальних маршрутів. Визначати особливості ціноутворення та формування тарифної політики на різні види транспорту. Вміти знайти оптимальний тариф та маршрут мультимодального перевезення. Здійснювати бронювання та продаж мультимодальних перевезень через глобальні системи збуту транспортної продукції. Формулювати проблеми та задачі оцінки ефективності мультимодальних перевезень. Розробляти методи та будувати моделі оцінки ефективності мультимодальних перевезень. Розробляти проекти рекомендацій за проведеною оцінкою ефективності мультимодальних перевезень з метою оптимізації управлінських рішень. Знати функціональні можливості транспортно-розподільчих систем. Вміти визначати основні параметри транспортно-розподільчих систем. Розробляти проекти транспортно-розподільчих систем в процесі організації мультимодальних перевезень.

 

Translate »