275 Транспортні технології

Освітня програма: Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному). Спеціалізація: 275.04 на повітряному транспорті 

Бакалавр з транспортних технологій (на повітряному транспорті)

Програмні результати навчання

Активно слухати та спостерігати, брати відповідальність на себе, проявляти громадянську свідомість, соціальну активність та участь у житті громадянського суспільства, аналітично мислити, критично розуміти світ: політику, право, права і свободи людини, громадянина. Обговорювати та критично оцінювати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області. Демонструвати рухові вміння й навички з фізичної культури та використовувати їх у різних життєвих ситуаціях. Давати відповіді, пояснювати, розуміти пояснення, дискутувати, звітувати державною мовою. Давати відповіді, пояснювати, розуміти пояснення, дискутувати, звітувати іноземною мовою на достатньому для професійної діяльності рівні. Застосовувати, використовувати сучасні інформаційні і комунікаційні технології. Досліджувати транспортні процеси, експериментувати, аналізувати та оцінювати параметри транспортних систем та технологій. Формулювати, модифікувати, розробляти нові ідеї. Розробляти, проектувати, управляти проектами. Розробляти, планувати, впроваджувати методи організації безпечної діяльності. Розробляти та використовувати транспортні технології з врахуванням вимог до збереження навколишнього середовища. Класифікувати та ідентифікувати транспортні процеси і системи. Оцінювати параметри транспортних систем. Виконувати системний аналіз та прогнозування роботи транспортних систем. Знаходити рішення щодо раціональних методів організації навантажувально-розвантажувальних робіт. Планувати графіки проведення навантажувально-розвантажувальних робіт. Вибирати механізми та засоби проведення навантажувально-розвантажувальних робіт. Організовувати та управляти перевезенням вантажів в різних сполученнях. Вибирати вид, марку, тип транспортних засобів (суден) та маршрутів руху. Контролювати хід виконання перевезення. Організовувати та управляти перевезенням пасажирів та багажу в різних сполученнях. Вибирати вид, марку, тип транспортних засобів (суден) та маршрутів руху. Організовувати обслуговування пасажирів на вокзалах та пасажирських терміналах. Оцінювати параметри транспортних потоків. Проектувати схеми і мережі транспортних систем. Розробляти технології оперативного управління транспортними потоками. Вибирати ефективні технології взаємодії видів транспорту. Аналізувати можливості застосування різноманітних варіантів взаємодії видів транспорту. Розробляти ланцюги постачань та оцінювати їх ефективність. Установлювати зв’язки між різними ланцюгами постачань. Визначення функцій логістичних центрів. Аналізувати особливості супутніх інформаційних і фінансових потоків. Досліджувати види і типи транспортних систем. Знаходити рішення оптимізації параметрів транспортних систем. Оцінювати ефективність інфраструктури та технології функціонування транспортних систем. Пояснювати експлуатаційну, техніко-економічну, технологічну, правову, соціальну та екологічну ефективність організації перевезень. Досліджувати складові ергономічності транспортних технологій. Встановлювати їх ефективність і надійність. Впроваджувати методи організації безпечної транспортної діяльності. Організовувати міжнародні перевезення. Застосовувати методи оформлення митної документації. Використання методів митного контролю. Розпізнавати якісні і кількісні показники експлуатації транспортних засобів (суден). Оцінювати елементи конструкції транспортних засобів (суден). Установлювати зв’язок між елементами конструкції транспортних засобів (суден). Вибирати інформаційні системи для організації перевезень. Експлуатувати автоматизовані системи керування та навігаційні системи у перевізному процесі. Використовувати електронні карти. Використовувати методи організації транспортно-експедиторського обслуговування різних видів сполучення.. Досліджувати фактор людини. Експериментально оцінювати параметри функціонального стану людини-оператора. Робити висновки стосовно працездатності, надійності, втомлюваності людини-оператора. Збирати та опрацьовувати статистичну інформацію про показники авіатранспортних систем та процесів. Визначати розмір страхової суми та премії, здійснювати страхову оцінку майна авіатранспортного підприємства. Оцінювати розмір збитків підприємств авіаційного транспорту при настанні страхових випадків. Продемонструвати глибоке осмислення важливості особистих навичок в сфері розвитку авіаційного транспорту, включаючи навички: прийняття рішень, само-розвитку, рефлексивної практики,  планування, визначення та сприйняття ціннісних орієнтацій. Організовувати перевезення пасажирів на авіаційному транспорті. Вибирати ефективні технології обслуговування пасажирів та багажу на авіаційному транспорті. Розраховувати техніко-технологічні параметри аеровокзальних комплексів. Обґрунтовувати та приймати рішення щодо можливості відкриття нових пасажирських авіамаршрутів. Організовувати перевезення вантажів на авіаційному транспорті. Вибирати ефективні технології обслуговування вантажу на авіаційному транспорті. Розраховувати техніко-технологічні параметри вантажних комплексів. Обґрунтовувати та приймати рішення щодо можливості відкриття чартерних вантажних авіамаршрутів.. Здійснювати оформлення перевізної документації на авіаційному транспорті. Проводити техніко-економічні дослідження розвитку підприємств авіаційного транспорту. Здійснювати прогноз розвитку авіатранспортної системи та її підсистем.  Проводити техніко-економічні розрахунки та обґрунтовувати управлінські рішення  при виборі економічно раціональних маршрутів різних типів ПС. Формувати транспортно-технологічні схеми транспортування за участю авіаційного транспорту. Розраховувати оптимальні параметри транспортно-технологічних схем транспортування за участю авіаційного транспорту. Визначати функції та завдання основних елементів авіатранспортної системи. Застосовувати ключові положення національного та міжнародного регулювання діяльності авіаційного транспорту в процесі організації авіаційних перевезень. Визначати організаційні аспекти комерційної діяльності на авіаційному транспорті. Організовувати процеси обслуговування повітряних суден в аеропорту. Вибирати ефективні технології наземного обслуговування повітряних суден в аеропорту. Визначати показники якісної роботи підприємств авіаційного транспорту. Ідентифікувати ризики авіапідприємства та запроваджувати заходи щодо їх усунення. Здійснювати комплексний аудит діяльності підприємства авіаційного транспорту, знаходити шляхи та резерви удосконалення його діяльності відповідно до результатів аудиту та постійно змінюваних ринкових умов. Розробляти ефективні стратегії та системи управління людськими ресурсами. Запроваджувати сучасні методи та принципи підвищення професійних навиків персоналу на авіаційному транспорті. Визначати льотно-технічні характеристики авіаційної техніки. Обирати оптимальну авіаційну техніку в процесі планування та експлуатації авіаційних маршрутів.  Визначати особливості ціноутворення та формування тарифної політики на підприємствах авіаційного транспорту. Розраховувати пасажирські та вантажні авіаційні тарифи.  Знати функціональні можливості глобальних систем продажу авіаційних перевезень. Вміти знайти оптимальний тариф та маршрут авіаційного перевезення. Здійснювати бронювання та продаж  авіаційних перевезень через  глобальні системи збуту авіатранспортної продукції. Формулювати проблеми та задачі оцінки ефективності авіаційних перевезень. Розробляти методи та будувати моделі оцінки ефективності авіаційних перевезень. Розробляти проекти рекомендацій за проведеною оцінкою ефективності авіаційних перевезень з метою оптимізації управлінських рішень.

 

 

 

 

 

 

Translate »