272 Авіаційний транспорт

Освітня програма:Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів

Магістр авіаційного транспорту

Програмні результати навчання

Формулювати мету і завдання дослідження, виявляти пріоритети розв’язку завдань, вибирати й створювати критерії оцінки. Застосовувати сучасні методи дослідження, оцінювати й представляти результати виконаної роботи. Використовувати закони й методи математики, природніх, гуманітарних і економічних наук при розв’язку професійних завдань, у тому числі при розв’язку нестандартних завдань, що вимагають глибокого аналізу їх сутності з природничо-наукових позицій. Вдосконалювати професійну діяльність, методологію прийняття рішень і розробок у напрямку підвищення безпеки авіації. Володіти повним комплексом правових і нормативних актів у сфері безпеки  авіації,  що  відносяться  до  об’єкту  професійної діяльності. Використовувати досягнення науки і техніки в професійній діяльності. Готувати огляди, публікації за результатами виконаних досліджень. Виконувати патентний пошук та готувати матеріали заявок на отримання документів інтелектуальної власності. Готувати, планувати та проводити навчальні заняття в освітніх організаціях. Організовувати роботу колективів виконавців заради досягнення поставленої мети, ухвалювати й реалізовувати управлінські рішення в умовах спектру думок, визначати порядок виконання робіт з експлуатації й ремонту авіаційної техніки та технічного обслуговування технологічного устаткування. Забезпечувати експлуатацію повітряних суден, зберігання, заправлення, технічне обслуговування й ремонт авіаційної техніки. Розробляти виробничі програми з технічного обслуговування, сервісу, ремонту та інших послуг при експлуатації авіаційної техніки на базі глибоких фундаментальних і спеціальних знань. Проводити технологічні розрахунки підприємства з метою визначення потреби в персоналі, виробничо-технічній базі, матеріалах, запасних частинах. Проводити контроль якості технічного обслуговування й ремонту повітряних судів, дотриматись державних вимог зі збереження льотної придатності й забезпечення безпеки польотів при експлуатації авіаційної техніки. Забезпечувати безпеку експлуатації (у тому числі екологічну), зберігання, обслуговування авіаційної техніки й технологічного устаткування, безпечні умови праці персоналу. Аналізувати техніко-економічну ефективність експлуатації повітряних суден і технологічних процесів, брати участь у розробці рекомендацій  з  підвищення  експлуатаційно-технічних характеристик експлуатації авіаційної техніки. Розробляти моделі, які дозволяють прогнозувати зміну технічного стану об’єктів авіаційної техніки, відслідковувати параметри ефективності її технічної експлуатації на базі сучасних аналітичних методів і складних моделей. Розробляти плани, програми й методики досліджень, практичні рекомендації з використання   результатів   досліджень.   Розробляти організаційно-технічну,нормативно-методичну документацію з технічної експлуатації повітряних суден 

Translate »