272 Авіаційний транспорт

Освітня програма:Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів

Магістр авіаційного транспорту

Програмні результати навчання

Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки в сфері функціонування аеропорту і експлуатації авіаційної наземної техніки та обладнання аеропортів і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень. Застосовувати сучасні методи наукових досліджень, організації та планування експерименту, цифрові технології, методи аналізу даних для розв’язання складних задач в сфері функціонування аеропорту і експлуатації АНТ та обладнання аеропортів. Розв’язувати складні задачі створення, експлуатації, утримання, ремонту та утилізації об’єктів АНТ та обладнання аеропортів, у тому числі на межі із суміжними галузями, інженерними науками, фізикою, екологією та економікою.  Вільно  презентувати  та  обговорювати результати досліджень та інновацій, інші питання професійної діяльності державною мовою та англійською або однією з мов країн Європейського Союзу в усній та письмовій формах. Розробляти та реалізовувати нові технічні рішення та застосовувати нові технології. Застосовувати у професійній діяльності універсальні і спеціалізовані системи управління життєвим циклом (PLM), автоматизованого проектування (CAD), виробництва (CAM) та інженерних досліджень (CAE). Розробляти і впроваджувати енергозберігаючі технології в сфері функціонування аеропорту і експлуатації АНТ та обладнання аеропортів. Організувати та керувати роботою первинного виробничого, проектного або дослідницького підрозділу в сфері функціонування аеропорту і експлуатації АНТ та обладнання аеропортів, оцінювати ефективність і результативність діяльності персоналу і підрозділу. Розробляти та аналізувати фізичні, математичні та комп’ютерні моделі, що стосуються створення, експлуатації, технічного обслуговування та ремонту об’єктів експлуатації АНТ та обладнання аеропортів. Передавати свої знання, висновки, рішення і підґрунтя їх прийняття фахівцям і неспеціалістам в ясній і однозначній формі. Опрацьовувати технічні регламенти, приймати участь у їх розробленні та організовувати технологічні процеси в сфері функціонування аеропорту і експлуатації АНТ та обладнання аеропортів, забезпечувати безпеку виробництва. Виконувати техніко-економічні розрахунки, порівняння та обґрунтування проектів виробництва, ремонту, реновації, експлуатації, ТО об’єктів АНТ та обладнання аеропортів. Приймати ефективні рішення з питань функціонування аеропорту і експлуатації АНТ та обладнання  аеропортів,  у  тому  числі  у  складних  і непередбачуваних умовах; прогнозувати їх розвиток; визначати  фактори,  що  впливають  на  досягнення поставлених цілей; аналізувати і порівнювати альтернативи; оцінювати ризики та імовірні наслідки рішень. Забезпечувати якість виробництва та експлуатації в сфері функціонування аеропорту і експлуатації АНТ та обладнання аеропортів. Відшуковувати необхідні дані в науковій літературі, базах даних та інших джерелах, аналізувати, оцінювати та використовувати ці дані. Визначати властивості та характеристики, розраховувати параметри об’єктів АНТ та обладнання аеропортів. Розробляти та оптимізувати параметри об’єктів АНТ та обладнання  аеропортів  та  технологічних  процесів  в аеропорту, в тому числі з застосуванням автоматизованого комп’ютерного моделювання і проектування.

Translate »