272 Авіаційний транспорт

Освітня програма: Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів

Бакалавр авіаційного транспорту

 Програмні результати навчання

Знати професійно-орієнтовані дисципліни спеціальності; мати знання та навички щодо проведення експериментів, збору даних та  первинної обробки отриманих результатів; мати знання із новітніх технологій в галузі проектування, виготовлення, експлуатації та відновленню авіаційної наземної техніки та обладнання аеропортів; знати та розуміти вплив технічних рішень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті; вміти застосовувати знання для розв’язування задач з експлуатації та ремонту авіаційної наземної техніки та обладнання аеропортів, характерних для спеціальності; вміти застосовувати знання технічних характеристик, конструктивних особливостей, призначення і правил у процесі експлуатації авіаційної наземної техніки та обладнання аеропортів; вміти здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання практичних задач функціонування аеропорту; вміти ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди; вміти поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення для вирішення завдань спеціальності з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів; вміти виконувати експериментальні дослідження за професійною тематикою; вміти оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення; вміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською, китайською); здатність адаптуватись до нових ситуацій, обґрунтовувати, приймати та реалізовувати у межах компетенції рішення; усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань, удосконалення креативного мислення; відповідально ставиться до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики; здатність застосувати знання та розуміння щодо опанування практичними навичками організації ТО та безпечного виконання типових робіт з експлуатації та визначення технічного стану виробів авіаційної наземної техніки та обладнання аеропортів.

Translate »