272 Авіаційний транспорт

Освітня програма: Льотна експлуатація повітряних суден

Бакалавр авіаційного транспорту

Програмні результати навчання

Знати професійно-орієнтовані дисципліни спеціальності; мати знання та навички щодо проведення експериментів, збору даних та  первинної обробки отриманих результатів бортових засобів реєстрації параметрів польотної інформації; мати знання із новітніх технологій в галузі льотної експлуатації авіаційної техніки та систем забезпечення польотів; знати та розуміти вплив технічних рішень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті; вміти застосовувати знання для розв’язування задач з льотної експлуатації ПС та видів забезпечення, характерних для спеціальності; вміти застосовувати знання льотно-технічних характеристик ПС, конструктивних особливостей, призначення і правил у процесі льотної експлуатації ПС та служб забезпечення польотів; вміти здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання практичних задач льотної експлуатації ПС; вміти ефективно працювати як індивідуально, так і у складі екіпажу; вміти поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення для вирішення завдань спеціальності з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів; вміти виконувати експериментальні дослідження за професійною тематикою; вміти оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення щодо планування польоту, дій в особливих випадках у польоті та польотах в особливих умовах; вміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов (англійською); адаптуватись до нових ситуацій, обґрунтовувати, приймати та реалізовувати у межах компетенції рішення; усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань, удосконалення креативного мислення; відповідально ставиться до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики; застосувати знання та розуміння щодо опанування практичними навичками організації льотної експлуатації ПС та безпечного виконання польотів та визначення технічного стану авіаційної техніки.

 

Translate »