242 Туризм 

Освітня програма: Туризмознавство 

Бакалавр з туризму

Програмні результати навчання

Називати та відтворювати основні положення туристичного законодавства, національних і міжнародних стандартів з обслуговування туристів; визначати зміст базових понять з теорії туризму, організації туристичного процесу та туристичної діяльності суб’єктів ринку туристичних послуг, а також світоглядних та суміжних наук; визначати основні форми і види туризму, розуміти їх поділ; пояснювати особливості організації рекреаційно-туристичного простору;  аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал території; виявляти і пояснювати принципи і методи організації та технології обслуговування туристів;  розробляти, просувати та реалізувати туристичний продукт; ідентифікувати туристичну документацію та вміти правильно нею користуватися; організувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на основі використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій та дотримання стандартів якості і норм безпеки; розуміти принципи, процеси і технології організації роботи суб’єкта туристичного бізнесу та окремих цього підсистем (адміністративно-управлінська, соціально-психологічна, економічна, техніко-технологічна); володіти державною та іноземною (ними) мовою (мовами); застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами туристичних послуг; встановлювати зв’язки з експертами туристичної та інших галузей; проявляти повагу до індивідуального та культурного різноманіття; проявляти професійну толерантність до виявлення альтернативних принципів; діяти у відповідності з принципами соціальної відповідальності та громадянської свідомості; управляти своїм навчанням з метою самореалізації в професійній туристичній сфері; адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в різних професійних ситуаціях; аргументовано відстоювати свої погляди у розв’язанні професійних завдань; виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи їх розв’язання; приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати своєї професійної діяльності; демонструвати виконання професійних завдань у стандартних та невизначених ситуаціях.

Translate »