242 Туризм

Освітня програма: Туризмознавство

Магістр з туризму

Програмні результати навчання

Знання передових концепцій, методів    науково-дослідної тапрофесійної    діяльності    на    межі    предметних    областейтуризму    та   рекреації;    розуміння    і    застосовування    напрактиці теорії та методологію    системи    наук, якіформують  туризмологію;уміння  використовуватиінформаційно-інноваційні     методи    і    технології  в  сферітуризму; знання закономірностей, принципів та механізмівфункціонування  туристичного  ринку;уміння  оцінюватикон’юнктуру      туристичного  ринку,інтерпретуватирезультати дослідження та прогнозувати напрями розвиткусуб’єкта підприємницької діяльності в сфері рекреації ітуризму;  уміння  здійснювати  управління  підприємствоміндустрії  туризму  та  рекреації;  уміння  розробляти  тареалізовувати  проекти в сфері рекреації,     туризму,гостинності;уміння  аналізувати національний іміжнародний  ринок       туристичних  послуг; уміннязастосовувати  глобальні  дистриб’ютерські  системи  втуризмі;уміння  застосовувати  мультимодальнітранспортні систем в туризмі; уміння узагальнювати ізастосовувати досвід міжнародного туристичного бізнесу;вільно володіти державною мовою і використовувати її впрофесійній      діяльності;      практикувати  використанняіноземних (ної) мов (мови) у професійній діяльності; діяти у полікультурному      середовищі;   використовувати комунікативні навички і технології, ініціювати запровадження методів комунікативного менеджменту в практику діяльності суб’єктів туристичного бізнесу; демонструвати соціальну відповідальність за результати прийняття стратегічних рішень; приймати рішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та методів прогнозування; нести відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінювання стратегічного розвитку команди, формування ефективної кадрової політики; демонструвати здатність саморозвиватися та самовдосконалюватися упродовж життя; ініціювати інноваційні комплексні проекти, проявляти лідерство під час їх реалізації 

Translate »