231Соціальна робота

Освітня програма: Соціальна робота

Магістр з соціальної роботи

Програмні результати навчання

Розв’язувати складні задачі і проблеми, що потребують оновлення й інтеграції знань в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.     Критично оцінюватирезультати наукових досліджень і різні джерела знань про практики соціальної роботи, формулювати висновки тарекомендації щодо їх впровадження. Застосовувати іноземні джерела    при    виконанні    завдань    науково-дослідної    таприкладної діяльності, висловлюватися іноземною мовою, як усно,  так  і  письмово.  Показувати  глибинне  знання  тасистемне розуміння теоретичних концепцій, як із галузі соціальної роботи, так і з інших галузей соціогуманітарнихнаук. Збирати та здійснювати кількісний і якісний аналіз емпіричних  даних.  Самостійно  й  автономно  знаходитиінформацію      необхідну      для      професійного      зростання, опановувати її, засвоювати та продукувати нові знання,розвивати професійні навички та якості. Застосовувати загальне та спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення професійних задач та здійснення наукового дослідження. Автономно приймати рішення в складних і непередбачуваних ситуаціях. Виконувати рефлексивні практики в контексті цінностей соціальної роботи, відповідальності, у тому числі для запобігання професійного вигорання. Аналізувати соціальний та індивідуальний контекст проблем особи, сім’ї, соціальної групи, громади, формулювати мету і завдання соціальної роботи, планувати втручання в складних і непередбачуваних обставинах відповідно до цінностей соціальної роботи. Організовувати спільну діяльність фахівців різних галузей і непрофесіоналів, здійснювати їх підготовку до виконання завдань соціальної роботи, ініціювати командоутворення та координувати командну роботу. Оцінювати соціальні наслідки політики у сфері прав людини, соціальної інклюзії та сталого розвитку суспільства, розробляти рекомендації стосовно удосконалення нормативно-правового забезпечення соціальної роботи. Демонструвати ініціативу, самостійність, оригінальність, генерувати нові ідеї для розв’язання завдань професійної діяльності. Визначати методологію прикладного наукового дослідження та застосовувати методи кількісного та якісного аналізу результатів, у тому числі методи математичної статистики. Розробляти критерії та показники ефективності професійної діяльності, застосовувати їх в оцінюванні виконаної роботи, пропонувати рекомендації щодо забезпечення якості соціальних послуг та управлінських рішень.  Розробляти  соціальні  проекти  на  високо професійному рівні. Самостійно будувати та підтримувати цілеспрямовані, професійні взаємини з широким колом людей,представниками різних спільнот і організацій, аргументувати, переконувати, вести конструктивні переговори, результативні бесіди, дискусії, толерантно ставитися до альтернативних думок. Демонструвати позитивне ставлення до власної професії та відповідати своєю поведінкою етичним принципам і стандартам соціальної роботи. Розробляти, апробувати та втілювати соціальні проекти і технології. Упроваджувати результати наукового пошуку в практичну діяльність.

Translate »