193 Геодезія та землеустрій

Освітня програма:Геоінформаційні системи і технології

Магістр з геодезії та землеустрою

Програмні результати навчання

Використовувати усно і письмово технічну українську мову та вміти спілкуватися іноземною мовою (англійською) у колі фахівців з геодезії та землеустрою. Знати теоретичні основи геодезії, вищої та інженерної геодезії,топографічного і  тематичного картографування,  складання  та  оновлення  карт,дистанційного зондування Землі та фотограмметрії,землеустрою, оцінювання нерухомості і земельного кадастру.Знати нормативно-правові засади забезпечення питань раціонального використання, охорони, обліку та оцінки земель на національному, регіональному, локальному і господарському рівнях, процедур державної реєстрації земельних ділянок, інших об’єктів нерухомості та обмежень у їх використанні.Застосовувати методи і технології створення державних геодезичних мереж та спеціальних інженерно-геодезичних мереж, топографічних знімань місцевості, топографо-геодезичних вимірювань для вишукування, проєктування, зведення і експлуатації інженерних споруд, громадських, промислових та сільськогосподарських комплексів з використанням сучасних наземних і аерокосмічних методів. Використовувати методи збирання інформації в галузі геодезії і землеустрою, її систематизації і класифікації відповідно до поставленого проєктного або виробничого завдання.Використовувати геодезичне і фотограмметричне обладнання і технології, методи математичного оброблення геодезичних і фотограмметричних вимірювань.Використовувати методи і технології землевпорядного проєктування, територіального та господарського землеустрою, планування використання та охорони земель, кадастрових знімань та ведення державного земельного кадастру.Розробляти проєкти землеустрою, землевпорядної і кадастрової документації та документації  з оцінки земель, складати карти і готувати кадастрові дані із застосуванням      комп’ютерних технологій, геоінформаційних систем і цифрової фотограмметрії. Обробляти результати геодезичних вимірювань, топографічних і кадастрових знімань, з використанням геоінформаційних технологій та комп’ютерних програмних засобів і системи керування базами даних. Володіти технологіями і методиками планування і виконання геодезичних, топографічних і кадастрових знімань та комп’ютерного оброблення результатів знімань в геоінформаційних системах.Володіти методами землевпорядного проєктування, територіального і господарського землеустрою, планування використання та охорони земель з врахуванням впливу низки умов соціально-економічного, екологічного, ландшафтного, природо-охоронного характеру та інших чинників.Володіти методами організації топографо-геодезичного і землевпорядного виробництва від польових вимірювань до менеджменту та реалізації топографічної та землевпорядної продукції на основі використання знань з основ законодавства і управління виробництвом.Вміння застосовувати аерокосмічні методи ведення моніторингу довкілля.Вміння проводити аналіз і прогнозування стану ГІС- проєкту, здійснювати мінімізацію проєктних ризиків, проводити аналіз витрат і прибутків з метою раціонального управління ГІС-проєктами.Вміння обирати необхідні умови для створення програмного проєкту в ГІС з урахуванням вимог замовника для ГІС різного призначення, розробляти алгоритм,  схему  і  методику  для  оптимального розв’язання  поставленої  задачі,  володіти  сучасною мовою програмування.Вміння аналізувати наукову проблему і знаходити алгоритми її розв’язку, формулювати гіпотезу, зіставляти з даними досліду і практики.Вміння обирати джерела цифрової картографічної інформації для окремих видів ГІС; проєктувати функції до ГІС, виходячи із задач управління; формулювати задачі і визначати напрями застосування ГІС; розробляти принципи побудови моделей процесів і явищ в ГІС.Вміння застосовувати геоінформаційні технології для вирішення завдань транспортної і складської логістики. Володіння методами геостатистики для вирішення прикладних завдань.Вміння обробляти дані гравіметричних вимірів; розв’язувати пряму та обернену гравіметричні задачі.

Translate »