193 Геодезія та землеустрій

Освітня програма: Геоінформаційні системи і технології

Бакалавр із геодезії та землеустрою

Програмні результати навчання

використовувати усно і письмово технічну українську мову та вміти спілкуватися іноземною мовою (англійською) у колі фахівців з геодезії та землеустрою;

знати теоретичні основи геодезії, вищої та інженерної геодезії, топографічного і тематичного картографування, складання та оновлення карт, дистанційного зондування Землі та фотограмметрії, землеустрою, оцінювання нерухомості і земельного кадастру;

знати нормативно-правові засади забезпечення питань раціонального використання, охорони, обліку та оцінки земель на національному, регіональному, локальному і господарському рівнях, процедур державної реєстрації земельних ділянок, інших об’єктів нерухомості та обмежень у їх використанні;

застосовувати методи і технології створення державних геодезичних мереж та спеціальних інженерно-геодезичних мереж, топографічних знімань місцевості, топографо-геодезичних вимірювань для вишукування, проектування, зведення і експлуатації інженерних споруд, громадських, промислових та сільськогосподарських комплексів з використанням сучасних наземних і аерокосмічних методів;

використовувати методи збирання інформації в галузі геодезії і землеустрою, її систематизації і класифікації відповідно до поставленого проектного або виробничого завдання;

використовувати геодезичне і фотограмметричне обладнання і технології, методи математичного оброблення геодезичних і фотограмметричних вимірювань;

використовувати методи і технології землевпорядного проектування, територіального та господарського землеустрою, планування використання та охорони земель, кадастрових знімань та ведення державного земельного кадастру;

розробляти проекти землеустрою, землевпорядної і кадастрової документації та документації з оцінки земель, складати карти і готувати кадастрові дані із застосуванням комп’ютерних технологій, геоінформаційних систем і цифрової фотограмметрії;

обробляти результати геодезичних вимірювань, топографічних і кадастрових знімань, з використанням геоінформаційних технологій та комп’ютерних програмних засобів і системи керування базами даних;

володіти технологіями і методиками планування і виконання геодезичних, топографічних і кадастрових знімань та комп’ютерного оброблення результатів знімань в геоінформаційних системах;

володіти методами землевпорядного проектування, територіального і господарського землеустрою, планування використання та охорони земель з врахуванням впливу низки умов соціально-економічного, екологічного, ландшафтного, природо-охоронного характеру та інших чинників;

володіти методами організації топографо-геодезичного і землевпорядного виробництва від польових вимірювань до менеджменту та реалізації топографічної та землевпорядної продукції на основі використання знань з основ законодавства і управління виробництвом;

знати вивчення властивостей фотозображення, методів його отримання і вимірювання, розробку приладів для вимірювання і перетворення фотозображень;

знати теоретичні основи з теорії аерокосмічного знімання, фізичних основ реєстрації та передачі інформації дистанційного зондування;

знати і отримати навички виконання корекції та тематичної обробки матеріалів знімання, проведення робіт із дешифрування аналогових і цифрових знімків місцевості з використанням класичних методів і сучасного програмного забезпечення;

застосовувати методи і технології фотограмметрії, виконувати контрольні вимірювання при зведенні будівель і споруд, а також визначати величини деформацій споруд у процесі їх експлуатації;

використовувати наукові методи в архітектурі з метою вивчення і реставрації будівель в першу чергу тих, які мають історичне значення, навчитися за знімками визначати розміри, форму та інші характеристики об’єктів мікросвіту.

використовувати у військовій справі координати орієнтирів і цілей, рубежі розташування військ та їх переміщення, знати вирішення різноманітних задач пов’язаних з високою точністю вимірювань зображень об’єктів на фотознімках і використанням швидкодіючих ЕОМ.

знати та розуміти безпосередні зв’язки спеціальних дисциплін з математикою, фізикою, хімією, геодезією, картографією та іншими дисциплінами, а також точним приладобудуванням, радіоелектронікою, авіацією і космонавтикою;

знати математичну обробку результатів вимірювань фотознімків, що виконується на електронно-обчислювальних машинах (ЕОМ);

обробляти результати вимірювань для створення топографічних карт та дешифрування знімків, яке ґрунтується на теорії розпізнавання образів;

знати класичні задачі аналітичної фотограмметрії, визначення просторових координат точок об’єкта з поодинокого знімка та стереопари, перехід від нахиленого знімка до горизонтального у заданому масштабі (трансформування поодинокого знімка);

знати та вирішувати пряму та обернену фотограмметричні засічки, знати взаємне орієнтування пари знімків, зовнішнє (абсолютне) орієнтування фотограмметричної моделі об’єкта;

знати побудову опорних мереж способами фототріангуляції, цифрове ортофототрансформування (створення цифрових ортофотокарт) та побудову цифрових моделей об’єктів та цифрових моделей рельєфу місцевості;

обробляти результати польових вимірювань з використанням геоінформаційних технологій та комп’ютерних програмних засобів.

Освітня програма: Землеустрій та кадастр

Бакалавр із геодезії та землеустрою

Програмні результати навчання

Знання та розуміння щодо використання усної і письмової технічної української мови;

Знання та розуміння щодо спілкування іноземною мовою (англійською) у колі фахівців з геодезії та землеустрою;

Знання та розуміння щодо теоретичні основи геодезії, вищої та інженерної геодезії;

Знання та розуміння щодо теоретичні основи топографічного і тематичного картографування, складання та оновлення карт, дистанційного зондування землі та фотограмметрії;

Знання та розуміння щодо теоретичні основи землеустрою, оцінювання нерухомості і земельного кадастру;

Знання та розуміння щодо основи нормативно-правової бази забезпечення питань раціонального використання, охорони, обліку та оцінки земель на національному, регіональному, локальному і господарському рівнях;

Знання та розуміння процедур державної реєстрації земельних ділянок, інших об’єктів нерухомості та обмежень у їх використанні;

Знання та розуміння методів і технологій створення державних геодезичних мереж та спеціальних інженерно-геодезичних мереж, топографічних знімань місцевості, топографо-геодезичних вимірювань для вишукування;

Знання та розуміння проектування, зведення і експлуатації інженерних споруд, громадських, промислових та сільськогосподарських комплексів з використанням сучасних наземних і аерокосмічних методів;

Застосування знань та розумінь для використання основних методів збирання інформації в галузі геодезії і землеустрою, її систематизації і класифікації відповідно до поставленого проектного або виробничого завдання;

Застосування знань та розумінь щодо використання геодезичного і фотограмметричного обладнання і технології;

Застосування знань та розумінь щодо методів математичного оброблення геодезичних і фотограмметричних вимірювань;

Застосування знань та розумінь щодо використання методів і технології землевпорядного проектування, територіального та господарського землеустрою;

Застосування знань та розумінь щодо планування використання та охорони земель, кадастрових знімань та ведення державного земельного кадастру;

Застосування знань та розумінь щодо розроблення проектів землеустрою, землевпорядної і кадастрової документації та документації з оцінки земель;

Застосування знань та розумінь щодо розроблення карт і збирання кадастрових даних із застосуванням комп’ютерних технологій, геоінформаційних систем і цифрової фотограмметрії;

Застосування знань та розумінь щодо оброблення результатів геодезичних вимірювань, топографічних і кадастрових знімань, з використанням геоінформаційних технологій та комп’ютерних програмних засобів і системи керування базами даних;

Формування суджень щодо основних технологій і методик планування і виконання геодезичних, топографічних і кадастрових знімань;

Формування суджень щодо комп’ютерного оброблення результатів знімань в геоінформаційних системах;

Формування суджень методів землевпорядного проектування, територіального і господарського землеустрою;

Формування суджень щодо планування використання та охорони земель з врахуванням впливу низки умов соціально-економічного, екологічного, ландшафтного, природо-охоронного характеру та інших чинників;

Формування суджень щодо методів організації топографо-геодезичного і землевпорядного виробництва від польових вимірювань до менеджменту;

Формування суджень щодо реалізації топографічної та землевпорядної продукції на основі використання знань з основ законодавства і управління виробництвом.

 

Translate »