192 Будівництво та цивільна інженерія

Освітня програма: Промислове і цивільне будівництво

Бакалавр з будівництва та цивільної інженерії

Програмні результати навчання

Застосовувати основні теорії, методи та принципи математичних й природничих наук у професійної діяльності. Застосовувати базові професійні й наукові знання в галузі соціально-гуманітарних та економічних наук у пізнавальній та професійній діяльності. Володіти навичками спілкування державною та іноземними мовами, використовуючи професійну термінологію. Оволодіння робочими навичками ефективно працювати самостійно (курсове та дипломне проектування) або в групі (лабораторні роботи, включаючи навички лідерства при їх виконанні), вміння отримати бажаний результат в умовах обмеженого часу з акцентом на професійну сумлінність і виключення можливості плагіату. Демонструвати вміння працювати з геодезичними приладами та використовувати топографічні матеріали для проектування та створення об’єктів в галузі промислового і цивільного будівництва. Використовувати та розробляти технічну документацію, в тому числі із застосуванням сучасних інформаційних технологій. Демонструвати вміння ефективно застосовувати сучасні будівельні матеріали, вироби та конструкції на основі знань про їхні технічні характеристики  й  технологію  виготовлення.Створювати або застосовувати об’ємно-планувальні рішення для подальшого проектування, в тому числі із застосуванням інформаційних технологій. Оцінювати вплив кліматичних, інженерно-геологічних та екологічних особливостей території будівництва при проектуванні та зведенні будівель та споруд. Визначати та оцінювати навантаження та напружено-деформований стан конструктивних елементів та несучих конструкцій будівель та споруд. Розробляти та оцінювати технічні рішення інженерних мереж . Володіти знаннями чинних нормативних документів з проектування, будівництва та експлуатації будівель та споруд, а також інших нормативних актів України, які стосуються будівельної галузі. Виконувати техніко- економічний аналіз організаційно-технологічних рішень будівництва будівель та споруд. Проводити вишукування для проектування об’єктів промислового та цивільного будівництва, аналізувати вихідні дані, оцінювати природні, економічні та технологічні ризики, враховувати наявність місцевих природних ресурсів та обґрунтовувати прийняті рішення, вміти кваліфіковано підготувати завдання на проектування. Демонструвати розуміння принципів проектування міських території та об’єктів інфраструктури. Вміти використовувати принципи і методи розрахунку об’єктів промислового та цивільного будівництва, інфраструктури (благоустрій територій, інженерні комунікації тощо). Розробляти проекти будівель та споруд, приймати обґрунтовані рішення щодо їх реалізації. Виконувати економічний аналіз при проектуванні, будівництві, реконструкції та експлуатації будівель та споруд,  використовувати  методи  інвестиційної  оцінки об’єктів будівництва. Забезпечувати надійну та безпечну експлуатацію будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж. Здатність організовувати роботу з нагляду та контролю на виробництві в процесі будівництва та експлуатації будівель та споруд.

Translate »