191 Архітектура та містобудування

Освітня програма: Дизайн архітектурного середовища

Магістр з архітектури та містобудування

Програмні результати навчання

Знати основні засади та принципи архітектурно- містобудівної діяльності та просторового планування.Знати нормативну базу архітектурно-містобудівних, архітектурно-середовищних і ландшафтних проєктів, проєктів реконструкції та реставрації існуючих об’єктів. Розуміти соціально-економічні, екологічні, етичні й естетичні наслідки пропонованих рішень в галузі архітектури та містобудування, дотримуватися основ професійної етики. Уміти бачити проблеми і ставити та/або розв’язувати інноваційні/наукові завдання в галузі архітектури, містобудування та просторового планування, що потребують системного аналізу, оновлення та інтеграції знань на основі наукових досліджень, зокрема, в умовах недостатньої інформації і суперечливих вимог. Уміти вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземною мовами усно і письмово. Реалізовувати знання основних понять, термінів і значень професійної мови спілкування в сфері архітектури, містобудування та просторового планування, зокрема, з дизайну архітектурного середовища, інформаційних технологій в архітектурі, ВІМ. Визначати етапи і напрямки історичного розвитку класичних і сучасних художніх стилів в архітектурно-містобудівному, дизайнерському і садово- парковому мистецтві. Володіти методологією проведення наукових  досліджень  та  системного  аналізу  у  сфері архітектури, містобудування та просторового планування, вміти оцінювати адекватність їх результатів. Уміти самостійно планувати виконання інноваційного/дослідницького завдання, аргументовано інтерпретувати одержані результати та формулювати висновки. Застосовувати сучасні теоретико методологічні та типологічні підходи до вирішення проблем щодо формування та розвитку архітектурно-містобудівного та ландшафтного середовища. Застосовувати теорії та методи математики, природничих, технічних та гуманітарних наук для розв’язання складних спеціалізованих задач архітектури, містобудування та просторового планування. Оцінювати фактори і вимоги, що визначають передумови архітектурно містобудівного проектування та просторового планування. Застосовувати основні теорії проєктування, реконструкції та реставрації архітектурно містобудівних, архітектурно-середовищних і ландшафтних об’єктів, сучасні методи і технології, міжнародний і вітчизняний досвід для розв’язання складних спеціалізованих задач архітектури та містобудування. Відшуковувати, аналізувати й оцінювати інформацію з різних джерел, необхідну для прийняття обґрунтованих проєктних архітектурно містобудівних рішень. Застосовувати програмні засоби, ІТ технології та інтернет-ресурси для розв’язання складних спеціалізованих задач архітектури, містобудування та просторового планування. Знати особливості участі в архітектурно містобудівному конкурсному проєктуванні. Виявляти, аналізувати та оцінювати потреби і вимоги клієнтів і партнерів, знаходити ефективні спільні рішення щодо архітектурно містобудівних проєктів. Вміти аргументувати і донести свою думку до фахівців і нефахівців. Вміти формувати теорії та практичні підходи проєктування, реконструкції та реставрації архітектурно-містобудівних, архітектурно середовищних і ландшафтних об’єктів із застосуванням інноваційних методів, міжнародного і вітчизняного досвіду. Виявляти фактори і вимоги, що визначають передумови архітектурно містобудівного проєктування та прогнозування, просторового планування, формування архітектурного середовища, ландшафтного дизайну відповідно до вимог сталого розвитку. Здійснювати передпроєктний аналіз і просторове планування архітектурно-містобудівних об’єктів і територій, відведених під забудову, реконструкцію чи реставрацію. Вміти використовувати технічні, комунікаційні і програмні засоби, інформаційно комунікаційні технології та інтернет-ресурси для інформаційного забезпечення та здійснення архітектурно-містобудівних досліджень, просторового планування і архітектурного проєктування. Володіти сучасними засобами і методами інженерної, будівельної, художньої і комп’ютерної графіки, систем автоматизованого проєктування, ВІМ, формотворення, візуалізації та макетування, що використовуються в сучасному архітектурно містобудівному проєктуванні, при формуванні архітектурного середовища, у ландшафтному дизайні та просторовому плануванні. Володіти методами художньо композиційного, образного мислення в архітектурно-містобудівному   проєктуванні та прогнозуванні.Системно розвивати теоретикометодологічні та типологічні підходи до вирішення проблем формування архітектурно- містобудівного та ландшафтного середовища. Розробляти комплексні  архітектурно  містобудівні  проєкти  нового будівництва  і  проекти  реконструкції  та  реставрації існуючих об’єктів, зокрема, для потреб авіаційної галузі. Здійснювати передпроєктний аналіз в процесі архітектурно- містобудівного проектування з урахуванням цілей, ресурсних обмежень, соціальних, етичних та законодавчих аспектів. Здійснювати обґрунтування і забезпечувати дотримання безпекових, санітарно гігієнічних, екологічних, інженерно- технічних і техніко-економічних нормативних вимог і показників у архітектурно-містобудівному проєктуванні та прогнозуванні. Застосовувати художньо-композиційні засади в архітектурно-містобудівному проектуванні. Обирати раціональні архітектурні рішення на основі аналізу ефективності конструктивних та інженерно-технічних систем, будівельних і декоративно-оздоблювальних матеріалів. Застосовувати енергоефективні та інші інноваційні технології і матеріали при проектуванні архітектурних об’єктів. Досягати виконання у встановлені терміни всіх етапів і стадій архітектурно-містобудівного проєктування і просторового планування, розробки всіх розділів комплексного проєкту і пояснювальної записки. Використовувати результати творчого спілкування з фахівцями суміжних спеціальностей під час розробки комплексних архітектурно містобудівних проєктів. Знати принципи управління персоналом та ресурсами, основні підходи щодо прийняття рішень в умовах недостатньої інформації та суперечливих вимог. Поєднувати самостійну й колективну роботу над комплексними архітектурно містобудівними проєктами задля підвищення їх ефективності та якості, успішної комунікації з управлінцями і громадами мешканців. Розвивати і вдосконалювати  професійні  знання  шляхом  самоосвіти, участі в архітектурно-містобудівному конкурсному проєктуванні,  в  науково-технічних  заходах.  Ініціювати участь у розробці і громадському обговоренні конкурсних та інших проєктів, спрямованих на підвищення якості архітектурно-містобудівного і ландшафтного середовища. Розробляти презентації для професійної аудиторії і спільноти мешканців й управлінців та готувати й проводити анкетне опитування з метою обговорення проєктів та пропагування сучасних ідей гуманізації й гармонізації архітектурно містобудівного і ландшафтного середовища

Translate »