173 Авіоніка

Освітня програма: Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання 

Бакалавр з авіоніки 

Програмні результати навчання

базові знання фундаментальних розділів математики, фізики в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом відповідної галузі знань, здатність використовувати отримані знання в обраній професії; базові знання нормативноправових документів та актів державного управління в авіаційній галузі, що регулюють якість діяльності, методичні, нормативні та інші матеріали з технічного обслуговування та ремонту авіоніки; перспективи технічного розвитку авіаційної галузі і авіоніки, зокрема; базові знання з організації технічного обслуговування і ремонтних робіт авіаційної техніки; базові знання технологічних процесів, систем ремонтів та технологій ремонтних робіт авіоніки; знання про вплив людського чинника на ефективність використання авіаційної техніки та безпеку авіації; уміння аналізувати та визначати технічні характеристики, конструктивні особливості та експлуатаційні параметри об’єктів авіоніки; базові знання методів та засобів діагностування обладнання, систем та комплексів авіоніки. Успішне завершення програми навчання передбачає здобуття особою, якій присвоюється кваліфікація бакалавра з авіоніки, загальних та спеціальних фундаментальних і професійно-орієнтованих знань, умінь, навичок, компетентностей, необхідних для виконання типових професійних завдань, пов’язаних з її діяльністю на всьому життєвому циклі авіоніки на відповідній посаді. Об’єктом діяльності є авіоніка – електричне, приладове, радіоелектронне обладнання, пілотажно-навігаційні системи і комплекси повітряних суден; збирання й аналіз експлуатаційної інформації та обґрунтування способів підвищення ефективності і якості використання авіоніки в різних умовах і режимах функціонування; забезпечення відповідності авіоніки і конкретних процедур діяльності нормативно-технічній документації та стандартам льотної придатності і безпеки польотів; визначення потреб людських і матеріальних ресурсів, достатніх для здійснення процедур технічного обслуговування та діагностування авіоніки; здійснення різних видів та форм технічного обслуговування, удосконалення їх технологій; розробка критеріїв оцінки та прогнозування технічного стану функціональних систем авіоніки і їх компонентів, їх реалізація; розробка методів технічної експлуатації, стратегій і методів технічного обслуговування і ремонту авіоніки; поновлення працездатності і справності авіоніки, виконання поточного ремонту; виконання демонтажних та монтажних робіт з авіоніки; аналіз та оцінка якості технологічних процесів технічної експлуатації компонентів авіоніки, рівня авіаційної безпеки та ефективності використання авіоніки, розробка заходів щодо їх підвищення; реалізація політики якості і процедур відповідно до цілей та задач авіапідприємств в галузі льотної придатності повітряних суден та їх авіоніки; знання та дотримання правил, норм і процедур з питань авіаційної безпеки, охорони праці та навколишнього середовища при виконанні експлуатаційних процедур з компонентами авіоніки. Здатність виконувати діагностування та прогнозування технічного стану авіоніки і її компонентів в різних умовах та режимах функціонування; здатність грамотно здійснювати технічну експлуатацію систем авіоніки та їх компонентів; здатність реалізовувати політику якості і процедур відповідно до цілей та завдань авіапідприємств в галузі льотної придатності повітряних суден та їх авіоніки.

Translate »