173 Авіоніка

Освітня програма: Комплекси пілотажно-навігаційногообладнання

Магістр з авіоніки

Програмні результати навчання

знання і розуміння наукових і математичних принципів,необхідних для розв’язання інженерних задач та виконаннядосліджень в галузі технічної експлуатації авіоніки.знання сучасного стану технічної експлуатації авіоніки,тенденцій її розвитку, найбільш важливих розробок тановітніх технологій.розуміння  впливу  технічних  рішень  в  галузі     технічноїексплуатації     авіоніки     в      суспільному,      економічному,соціальному й екологічному контексті.збирання     й      аналіз     експлуатаційної     інформації      таобґрунтування способів підвищення ефективності і якостівикористання    авіоніки    в     різних     умовах    і     режимахфункціонування.забезпечення відповідності авіоніки і конкретних процедурдіяльності       нормативно-технічній       документації      тастандартам льотної придатності і безпеки польотів.визначення    потреб    людських    і    матеріальних    ресурсів,достатніх для задоволення заходів з забезпечення льотної придатності повітряних суден, безпеки і регулярності польотів.здійснення інженерної підтримки при усуненні нестандартних несправностей і відмов, виконанні нестандартних поточних ремонтів і модифікацій систем, розробка моделей та алгоритмів діагностичних процедур контролю працездатності і пошуку відмов систем авіоніки та їх компонентів.розробка програм технічного обслуговування і ремонту, експлуатаційної  документації, експлуатаційних сертифікацій і карт  робіт  для компонентів    авіоніки повітряних суден, які експлуатуються в авіакомпанії. розробка стратегій і методів експлуатації, обслуговування і ремонту авіоніки.організація і виконання різних видів та форм технічного обслуговування, процедур діагностування та прогнозування технічного стану авіоніки, відновлення працездатності і справності авіоніки, удосконалення їх технологій.аналіз та оцінка якості технологічних процесів технічної експлуатації компонентів авіоніки, рівня авіаційної безпеки та ефективності використання авіоніки, розробка заходів щодо їх підвищення.ефективне поєднання фундаментальної наукової та практичної підготовки, постійне поновлення знань та умінь застосування їх на практиці.впровадження інноваційних підходів до реалізації процедур технічного обслуговування комплексів пілотажно-навіга- ційного обладнання. моделювання процесів технічного обслуговування комплексів пілотажно-навігаційного обладнання з метою оптимізації планування планово-профілактичних робіт, обмінного фонду та ін.створення інноваційних педагогічних проектів, сучасних технологій навчання, експериментальних програм при підготовці фахівців з авіоніки.розробка та реалізація заходів з підвищення якості і процедур відповідно до цілей та задач авіапідприємства в галузі льотної придатності повітряних суден та їх авіоніки. знання та дотримання правил, норм і процедур з питань авіаційної безпеки, охорони праці та навколишнього середовища при виконанні експлуатаційних процедур з компонентами авіоніки.здатність комплексно забезпечувати планування, організацію та проведення різних видів і форм технічного обслуговування компонентів авіоніки.здатність розробляти і впроваджувати інноваційні підходи до реалізації процедур технічного обслуговування і діагностування обладнання повітряних суден.здатність розробляти інноваційні педагогічні проекти, сучасні технології навчання, експериментальні програми при підготовці фахівців з авіоніки.

Translate »