172 Телекомунікації та радіотехніка

Освітня програма: Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

Магістр з телекомунікації та радіотехніки

Програмні результати навчання

вміння     організовувати     власну     професійну,     науково- дослідницьку та інноваційну діяльність на основі принципів системного підходу та методології наукових досліджень; вміння враховувати соціальні і морально-етичні норми, налагоджувати          результативне  співробітництво у колективі при проведенні наукових досліджень і виконанні проектів;здатність  розробляти    і    реалізовувати    сучасні    та перспективні телекомунікаційні і радіотехнічні системи, комплекси, технології, пристрої та їх компоненти; здатність планувати і виконувати наукові та прикладні дослідження у сфері телекомунікації та радіотехніки, застосовувати для цього методи          математичного і фізичного моделювання,обробки інформації, інтерпретувати           результати досліджень    та обґрунтовувати висновки;здатність виявляти актуальні науково-прикладні задачі, здійснювати їх теоретичний аналіз, пропонувати та обґрунтовувати підходи та методи їх вирішення, здійснювати техніко-економічне обґрунтування та формулювати конкретні цілі дослідження;здатність    аналізувати    напрями  розвитку  і  новітні стандарти у сфері телекомунікацій та радіотехніки; здатність локалізовувати та оцінювати стан проблемної ситуації  на  етапах дослідження,  проектування,модернізації, впровадження та експлуатації сучасних та перспективних телекомунікаційних і радіотехнічних систем, комплексів, технологій, пристроїв та їх компонентів, формулювати пропозиції щодо її вирішення з усуненням виявлених недоліків;здатність застосовувати мови програмування загального та спеціалізованого призначення, пакети аналітичного та імітаційного моделювання, а також інструменти розробки програмного та апаратного забезпечення для розв’язання складних задач телекомунікацій та радіотехніки;здатність захищати інтелектуальну власність, розробляти відповідні охоронні документи;здатність  забезпечувати       надійність, живучість, завадозахищеність, інформаційну безпеку та пропускну здатність телекомунікаційних та радіотехнічних систем; здатність використовувати сукупність форм і методів ефективної управлінської діяльності підприємств (підрозділів)    сфери    телекомунікацій    та    радіотехніки, особливостей їх функціонування;здатність керувати складними виробничими, експлуатаційними процесами, забезпечувати професійний розвиток персоналу;здатність аналізувати технічні (тактико-технічні) характеристики, патентну чистоту, потреби ринку, інвестиційний клімат та відповідність проектних рішень, наукових та дослідно-конструкторських розробок нормам законодавства України та міжнародних стандартів щодо інтелектуальної власності;здатність здійснювати пошук інформації у науково- технічній та довідковій літературі, патентах, базах даних, інших джерелах, аналізувати і оцінювати цю інформацію;здатність спілкуватися іноземною мовою, усно і письмово при презентації та обговоренні результатів професійної діяльності, досліджень і проектів у сфері телекомунікацій та радіотехніки, пошуку і аналізі науково-технічної інформації;здатність проводити статистичний синтез оптимальних методів і алгоритмів оброблення радіотехнічних сигналів і даних;здатність визначати оптимальні характеристики і методи генерації сигналів радіопротидії.

Translate »