172Телекомунікації та радіотехніка

Освітня програма: Аппаратура радіозвязку, радіомовлення і телебачення

Магістр з телекомунікацій та радіотехніки

Програмні результати навчання

Здатність розв’язувати складні наукові задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності з радіотехніки, що передбачає проведення досліджень, експериментальних робіт та застосування сучасних досягнень науки та техніки, передового досвіду експлуатації апаратури радіозв’язку, радіомовлення і телебачення;. здатність застосовувати базові знання наукових понять, теорій і методів, необхідних для розуміння принципів роботи та функціонального призначення апаратури радіозв’язку, радіомовлення і телебачення; здатність застосовувати базові знання основних нормативно-правових актів та довідкових матеріалів, чинних стандартів і технічних умов, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів в галузі радіотехніки та телекомунікації; здатність мати навички самостійної роботи на комп’ютері та в комп’ютерних мережах; здійснювати комп’ютерне моделювання та оптимізацію пристроїв, систем і процесів з використанням універсальних пакетів прикладних комп’ютерних програм; здатність брати участь в науково- дослідних роботах щодо проектування та модернізації апаратури радіозв’язку, радіомовлення і телебачення; уміння складати нормативну документацію (інструкції) щодо експлуатації апаратури радіозв’язку, радіомовлення і телебачення; здатність застосовувати професійно– профільовані знання для розв’язання наукових задач спеціальності, а також проектування та експлуатації апаратури радіозв’язку, радіомовлення і телебачення; здатність проводити розрахунки апаратури радіозв’язку, радіомовлення і телебачення, а також процесів їх експлуатації згідно з технічним завданням у відповідності до міжнародних стандартів, з використанням засобів автоматизації проектування; уміння ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу систем і складових шляхом використання математичних методів; здатність до вибору методів та інструментальних засобів вимірювання параметрів та робочих характеристик апаратури радіозв’язку, радіомовлення і телебачення; здатність розробляти та аналізувати програми діагностування технічного стану апаратури радіозв’язку, радіомовлення і телебачення та їх елементів (окремих модулів, блоків, вузлів); уміння аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованих задач, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення; здатність забезпечити виконання норм законодавства України, організовувати захист прав та економічних інтересів підприємства в сфері інтелектуальної власності; здатність вибору методів статистичної обробки даних під час проектування та експлуатації апаратури радіозв’язку, радіомовлення і телебачення; здатність формулювати новизну та актуальність науково-дослідної роботи, вести наукову дискусію і викладати результати досліджень за заданою тематикою в сфері розробки та експлуатації апаратури радіозв’язку, радіомовлення і телебачення; здатність використовувати інформаційні технології, методи інтелектуалізації та візуалізації, штучного інтелекту для дослідження та аналізу процесів у апаратурі радіозв’язку, радіомовлення і телебачення ; здатність виконувати основні роботи щодо експлуатації сучасної апаратури радіозв’язку, радіомовлення і телебачення .

Translate »