171 Електроніка

Освітня програма: Електронні системи 

Бакалавр з електроніки 

Програмні результати навчання

вміння демонструвати знання і розуміння наукових і математичних принципів, що лежать в основі електроніки;

здатність продемонструвати поглиблені знання принаймні в одній з областей електроніки:  вимірювальна техніка та метрологія, силова електроніка, програмні мови опису електронних пристроїв, системи автоматизованого проектування електронних пристроїв, мікропроцесорні пристрої, телекомунікаційні пристрої та системи;

здатність продемонструвати знання та навики щодо проведення експериментів, збору даних та моделювання у електронних системах; 

здатність продемонструвати знання та розуміння методологій проектування, відповідних нормативних документів, чинних стандартів і технічних умов;

здатність продемонструвати знання сучасного стану справ та новітніх технологій в галузі електроніки;

здатність продемонструвати розуміння впливу технічних рішень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті;

застосовувати знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення технічних задач спеціальності, використовуючи відомі методи;

застосовувати знання і розуміння для розв’язування  задач синтезу та аналізу в системах, які характерні обраній ОПП;

системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей;

застосовувати знання технічних характеристик, конструкційних особливостей, призначення і правил експлуатації устаткування та обладнання для вирішення технічних задач спеціальності;

розраховувати, конструювати, проектувати, досліджувати, експлуатувати, ремонтувати, налагоджувати типову для обраної ОПП електроніку;

здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання задач спеціальності;

ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди;

ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу систем електроніки та їх складових;

поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності (ОПП) з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів;

виконувати відповідні експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички за професійною тематикою;

оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення;

уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською);

здатність використання різноманітних методів, зокрема інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях.

здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення;

здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань;

здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики;

здатність демонструвати розуміння основних засад охорони праці та безпеки життєдіяльності та їх застосування. 

 

 

Translate »