171 Електроніка

Освітня програма: Електронні системи

Магістр з електроніки

Програмні результати навчання

Реалізовувати      проекти     модернізації      виробництва     ітехнологій у сфері електроніки, впровадження новітніхінформаційних,       комунікаційних       та       мультимедійнихтехнологій.Моделювати та експериментально досліджувати об’єктита    процеси   в    електроніці    та   технології    електронноїпромисловості.Співпрацювати із замовником при формулюванні технічногозавдання та обговоренні технічних рішень і результатіввиконання проектів, вести аргументовану професійну танаукову дискусію.Розробляти маловідходні, енергозберігаючі та екологічночисті      технології       з       урахуванням      вимог       безпекижиттєдіяльності     людей,     раціонального     використаннясировинних, енергетичних та інших видів ресурсів.Забезпечувати енергетичну та економічну ефективністьрозробок,     виробництва     та    експлуатації     електронноїтехніки.Забезпечувати професійний розвиток членів колективу зурахуванням    світового    рівня    наукових    та   інженернихдосягнень в сфері розробки та експлуатації електронних компонентів, пристроїв і систем.Здійснювати інформаційний та науковий пошук з використанням наукової, технічної та довідкової літератури, баз даних і знань, інших джерел інформації, критично осмислювати та інтерпретувати на явні знання та дані, формувати напрями досліджень і розробок з урахуванням вітчизняного й закордонного досвіду.Здійснювати       та      координувати      розробку,підбір, використання та модернізацію необхідного обладнання, інструментів і методів при організації виробничого процесу з урахуванням технічних та технологічних можливостей, сучасних наукоємних методів, засобів та технічних рішень. Координувати    роботу    колективів    виконавців в  галузі наукових     досліджень, проектування,розробки,аналізу, розрахунку,  моделювання,виробництва та тестування електронних  компонентів,   пристроїв і систем  з урахуванням вимог дотримання   громадянських та моральних цінностей, праві свобод людини, верховенства права.Обирати оптимальні методи досліджень, модифікувати, адаптувати та розробляти нові методи.Аналізувати техніко-економічні показники, надійність, ергономічність, патентну чистоту, потреби ринку, інвестиційний клімат та відповідність проектних рішень, наукових та дослідно-конструкторських розробок визначеним цілям та нормам законодавства України.Узагальнювати сучасні наукові знання в галузі електроніки та застосовувати їх для розв’язання складних науково- технічних задач, доведення отриманих рішень до рівня конкуренто спроможних розробок, втілення результатів у бізнес-проектах.Організовувати та керувати дослідницькою, інноваційною та інвестиційною діяльністю, бізнес-проектами та виробничими процесами з урахуванням технічних, технологічних та економічних факторів.Вміння застосовувати знання методів обробки та відображення інформації в сучасних електронних системах та демонструвати уміння проектування, розрахунку та програмування мікропроцесорних електронних засобів та систем.Вміння демонструвати і використовувати знання методів та технологій розробки, тестування та застосування інформаційно–вимірювальних,   мікропроцесорних електронних систем, систем перетворення та передачі даних.Використовувати методи та принципи побудови електронних пристроїв телекомунікаційних систем і мереж, принципів організації обміну інформацією та керування на телекомунікаційних мережах.Вміння формулювати новизну та актуальність науково- дослідної роботи, вести наукову дискусію і викладати результати досліджень за заданою тематикою в сфері розробки та функціонування електронних пристроїв та систем.Практичне володіння державною та іноземною мовами в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами.Вміння експлуатувати електронні засоби зв’язку, навігації, спостереження та управління повітряним рухом.Вміння виконувати комп’ютеризоване проектування комірок великих інтегральних схем і електронних мікрохвильових схем.Вміння розробляти, використовувати та обслуговувати мікроконтролерні системи і моделювати функціонування електронних засобів в умовах використання.

Translate »