161 Хімічні технології та інженерія

Освітня програма: Хімічні технології альтернативних енергоресурсів

Магістр з хімічних технологій та інженерії

Програмні результати навчання

Критично осмислювати наукові концепції та сучасні теорії хімічних процесів та хімічної інженерії, застосовувати їх при проведенні наукових досліджень та створенні інновацій.Здійснювати пошук необхідної інформації з хімічної технології, процесів і обладнання виробництв хімічних речовин та матеріалів на їх основі, систематизувати, аналізувати та оцінювати відповідну інформацію. Організовувати свою роботу і роботу колективу в умовах промислового виробництва, проектних підрозділів, науково-дослідних лабораторій, визначати цілі і ефективні способи їх досягнення, мотивувати і навчати персонал.Оцінювати технічні і економічні характеристики результатів наукових досліджень, дослідно- конструкторських розробок, технологій та обладнання хімічних виробництв.Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово для обговорення і презентації результатів професійної діяльності, досліджень та проектів.Розробляти та реалізовувати проекти в сфері хімічних технологій та дотичні до неї міждисциплінарні проекти з урахуванням соціальних, економічних, екологічних та правових аспектів.Здійснювати у науково-технічній літературі, патентах, базах  даних,  інших  джерелах  пошук  необхідної інформації з хімічної технології, процесів і обладнання виробництв хімічних речовин та матеріалів на їх основі, систематизувати, і аналізувати та оцінювати відповідну інформацію.Застосовувати методи спостереження, опису, ідентифікації та класифікації об’єктів хімічної технології та промислової продукції.Організовувати проведення навчальних занять, а також контрольну перевірку результатів навчання студентів. Розробляти принципові схеми контролю та автоматичного регулювання основних параметрів хіміко-технологічного процесу.Відповідати вимогам професійної етики на робочому місці.

Translate »