153 Мікро- та наносистемна техніка

Освітня програма:Фізична та біомедична електроніка

Магістр з мікро- та наносистемної техніки

Програмні результати навчання

Формулювати і розв’язувати складні інженерні, виробничі та/або наукові задачі під час проектування, виготовлення і дослідження мікро-тананосистемної техніки різноманітного призначення та створення конкурентоспроможних розробок, втілення результатів у бізнес-проектах.Визначати напрями, розробляти і реалізовувати проекти модернізації виробництва мікро-тананосистемної техніки з урахуванням технічних, економічних, правових, соціальних та екологічних аспектів.Оптимізувати конструкції систем, пристроїв та компонентів мікро-тананосистемної техніки, а також технології їх виготовлення.Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки, а також критичне осмислення сучасних проблем у сфері мікро- та наноелектроніки, для розв’язування складних задач професійної діяльності.Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово для обговорення професійних проблем і результатів діяльності у сфері мікро-тананоелектроніки, презентації результатів досліджень та інноваційних проектів.Розробляти вироби та компоненти мікро-тананосистемної техніки, враховуючі вимоги до їх характеристик, технологічні та ресурсні обмеження; використовувати сучасні інструменти автоматизації проектування.Розв’язувати задачі синтезу та аналізу приладів та пристроїв мікро-тананосистемної техніки.Збирати необхідну інформацію, використовуючи науково- технічну літературу, бази даних та інші джерела, аналізувати і оцінювати її.Забезпечувати якість виробництва; обирати технології, що гарантують отримання необхідних характеристик твердотільних пристроїв; застосовувати сучасні методи контролю мікро- та наносистемної техніки.Забезпечувати професійний розвиток членів колективу з урахуванням світового досвіду і вимог до персоналу в сфері розробки та експлуатації мікро- та наноелектронних систем.Досліджувати процеси у мікро- та наноелектронних системах, приладах й компонентах з використанням сучасних експериментальних методів та обладнання, здійснювати статистичну обробку та аналіз результатів експериментів.Будувати і досліджувати фізичні, математичні і комп’ютерні  моделі  об’єктів  та  процесів  мікро-  та наноелектроніки.Керувати складними робочими процесами у сфері виробництва та/або досліджень мікро-тананоелектронних систем, об’єктивно оцінювати результати діяльності колективу та окремих працівників, визначати заходи щодо покращення результатів діяльності.Координувати роботу колективів виконавців для проведення наукових досліджень, проектування, розроблення, аналізу, розрахунку, моделювання, виробництва та тестування мікро- та наносистемної техніки.Забезпечувати захист інтелектуальної власності, комерціалізацію результатів  науково-дослідної, винахідницької та проектної діяльності.Вміння до математичного та імітаційного комп‘ютерного моделювання мультифізичних процесів в мікро- та наноелектронних системах.

Translate »