153 Мікро- та наносистемна техніка

Освітня програма: Фізична та біомедична електроніка 

Бакалавр з мікро- та наносистемної техніки 

Програмні результати навчання

вміння демонструвати знання і розуміння наукових і математичних принципів, що лежать в основі мікро- та наносистемної техніки; вміння демонструвати та застосовувати знання професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності в області комп‘ютерних технологій, багатоплатформного програмування в приладобудуванні, фізики малорозмірних ефектів, мікро- та нанокомпонентів, автоматизації вимірювань, комп‘ютерної мікро- та наносистемної техніки, мікропроцесорів та мікроконтролерів, схемотехніки мікро- та наносистем і автоматизованого проектування мікро- та наносистем;

здатність продемонструвати поглиблені знання в одній з областей мікро- та наносистемної техніки, фізики малорозмірних ефектів, автоматизації вимірювань,  багатоплатформного програмування в приладобудуванні, мікропроцесорів та мікроконтролерів, схемотехніки  мікро- та наносистем і автоматизованого проектування  мікро- та наносистем; здатність продемонструвати знання та навики щодо проведення експериментів, збору даних та автоматизованому проектуванню мікро- та наносистемної техніки; здатність продемонструвати знання та розуміння методологій автоматизованого проектування, відповідних нормативних документів, чинних стандартів і технічних умов;здатність продемонструвати знання сучасного стану справ та новітніх мікро- та наносистемних технологій; здатність продемонструвати розуміння впливу технічних рішень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контекстах;застосовувати знання і уміння для верифікації, формулювання і вирішення технічних задач спеціальності, використовуючи відомі методи; застосовувати знання і уміння для розв’язування задач  аналізу та синтезу в системах, які характерні обраній ОПП; системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей; застосовувати знання технічних характеристик, конструкційних особливостей, призначення і правил експлуатації устаткування та обладнання для вирішення технічних задач спеціальності; розраховувати, проектувати, конструювати, досліджувати, експлуатувати, ремонтувати, налагоджувати мікро- та наносистемну техніку; здійснювати пошук науково-технічної інформації в різних джерелах для розв’язання задач спеціальності; ефективно працювати як індивідуально, так і у складі колективу; ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу мікро- та наноелектронних систем; поєднувати теорію і практику, приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності (ОПП) з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів; виконувати відповідні експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички за професійною тематикою; оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення; уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікації українською мовою та іноземними мовами (англійською, французькою, російською, німецькою, іспанською); здатність використання різноманітних методів, зокрема інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях; здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення; здатність усвідомлювати необхідність навчання та перенавчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань;

здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики; здатність демонструвати розуміння та застосування основних засад охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

Translate »