151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Освітня програма: Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва
Бакалавр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

Програмні результати навчання

– Знати лінійну та векторну алгебру,  диференціальне та інтегральне числення, функції багатьох змінних, функціональні ряди, диференціальні рівняння для функції однієї та багатьох змінних, операційне числення, теорію комплексної змінної, теорію ймовірностей та математичну статистику, теорію випадкових процесів в обсязі, необхідному для користування математичним апаратом та методами у галузі автоматизації;

–Знати фізику, електротехніку, електроніку та схемотехніку, мікропроцесорну техніку на рівні, необхідному для розв’язання типових задач і проблем автоматизації;

– Вміти застосовувати інформаційні технології та мати навички розробляти алгоритми та комп’ютерні програми з використанням мов високого рівня та технологій об’єктно-орієнтованого програмування, створювати бази даних та використовувати інтернет-ресурси;

– Розуміти суть процесів, що відбуваються в об’єктах  автоматизації  в  галузі  авіації  та  ракето-космічної та вміти проводити аналіз об’єктів автоматизації і обґрунтовувати вибір структури, алгоритмів та схем керування ними на основі результатів досліджень їх властивостей;

– Вміти застосовувати методи теорії автоматичного керування для дослідження, аналізу та синтезу систем автоматичного керування;

–  Вміти  застосовувати  методи  системного аналізу, моделювання, ідентифікації та числові методи для розроблення математичних та імітаційних моделей окремних елементів та систем автоматизації в цілому для аналізу якості їх функціонування із використанням новітніх комп’ютерних технологій;

– Вміти застосовувати знання про основні принципи та метоли вимірювання фізичних величин і основних технологічних параметрів для обґрунтування вибору засобів вимірювань та оцінювання їх метрологічних характеристик;

– Знати принципи роботи технічних засобів автоматизації та вміти обґрунтовувати їх вибір на основі аналізу їх властивостей, призначення і технічних характеристик з урахуванням вимог до систем  автоматизації  та  експлуатаційних  умов; мати навички налагодження технічних засобів автоматизації та систем керування;

– Вміти проектувати багаторівневі системи керування  і  збору  даних  для  формування  бази даних параметрів процесу та їх візуалізації за допомогою засобів людино-машинного інтерфейсу, використовуючи новітні комп’ютерно- інтегровані  технології;

– Вміти обґрунтовувати вибір структури та розробляти прикладне програмне забезпечення для мікропроцесорних систем управління на базі локальних засобів автоматизації, промислових логічних  контролерів  та  програмованих  логічних матриць і сигнальних процесорів;

–Вміти виконувати роботи  з проєктування систем автоматизації, знати зміст і правіла оформлення проєктних матеріалів, склад проєктної документації  та  послідовність  виконання проектних робіт з врахуванням вимог відповідних нормативно-правових документів та міжнародних стандартів;

–Вміти використовувати різноманітне спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язування типових інженерних задач у галузі автоматизації, зокрема, математичного моделювання, автоматизованого проєктування, керування базами даних, методів комп’ютерної графіки;

– Вміти враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, вимоги охорони праці, виробничої  санітарії  і  пожежної  безпеки  під  час формування технічних рішень.

–  Вміти  використовувати  різни  види  та форми      рухової      активності      для      активного відпочинку та ведення здорового способу життя;

– Вміти  використовувати  у  виробничій  і соціальній   діяльності   фундаментальні   поняття   і категорії    державотворення    для    обґрунтування власних    світоглядних    позицій    та    політичних переконань   з   урахуванням   процесів   соціально-політичної   історії   України,   правових   засад   та етичних норм;

-Вміти використовувати різні методи та інструменти, що мають відношення до діагностування комп’ютерно-інтегрованих технологічних процесів і виробництв;

– Вміти продемонструвати знання та розуміння основ теорії та принципів побудови

комп’ютерно-інтегрованих виробництв та комп’ютерно-інтегрованих комплексів в практичної діяльності;

–Вміти застосувати навички планування та виконання експериментальних досліджень технологічних процесів на виробництві, обробки їх результатів, використовуючи програмне забезпечення;

– Вміти працювати самостійно, поглиблювати свої знання з комп’ютерно-інтегрованих технологій у виробництві, підвищувати професійну компетентність;

– Вміти здійснювати захист прав інтелектуальної власності, комерціалізацію результатів науково-дослідної діяльності  в галузі комп’ютерно- інтегрованих технологічних процесів  і виробництва.

Translate »