151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Освітня програма: Автоматика та автоматизація на транспорті

Бакалавр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

Програмні результати навчання

Здатність застосовувати професійні знання й уміння на практиці. Здатність адаптуватися до різних професійних ситуацій, проявляти творчий підхід, ініціативу. Здатність вести дослідницьку діяльність, включаючи аналіз проблем, постановку цілей і завдань, вибір способу й методів дослідження, а також оцінку його якості. Здатність вирішувати проблеми в професійній діяльності на основі аналізу й синтезу. Здатність використовувати у професійній діяльності базові знання у галузі природничих, соціально-гуманітарних та економічних наук. Здатність розробляти проектну та робочу технічну документацію у галузі автоматизації  технологічних процесів та виробництв, оформляти завершені проектно-конструкторські розробки. Здатність розробляти, проектувати та вдосконалювати елементи комп’ютерно-інтегрованих систем управління об’єктами і процесами, алгоритми їх функціонування. Здатність використовувати сучасні методи і засоби проектування в розробці алгоритмічного та програмного забезпечення систем автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій. Здатність використовувати у професійній діяльності програмні засоби автоматизованого проектування. Здатність розробляти, налагоджувати та вдосконалювати програмне забезпечення комп’ютерно-інтегрованих систем. Здатність обирати програмно-апаратні засоби автоматизації об’єктів і процесів виробництв. Здатність визначати, оцінювати і пояснювати сутність фізичних явищ, які відбуваються у об’єктах та системах управління. Здатність використовувати та експлуатувати наявні засоби та системи автоматизованого управління. Здатність використовувати професійно-профільовані та фундаментальні знання для створення автоматизованих систем управління різних галузей використання. Здатність застосовувати методи збирання, оброблення, збереження та подання вимірювальної інформації. Здатність застосовувати комп’ютерну техніку та розробляти прикладні програмні продукти для вирішення виробничо-технічних задач. Здатність розробляти програмно-алгоритмічні засоби реалізації методів управління в автоматизованих системах та комп’ютерно-інтегрованих технологіях. Оволодіння добрими робочими навичками працювати самостійно (дипломна робота), або в групі (лабораторні роботи, включаючи навички лідерства при їх виконанні), уміння отримати результат у рамках обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність та унеможливлення плагіату. Продемонстрована вправність у володінні англійською мовою, використовувати спеціальну термінологію, для проведення літературного пошуку.

Translate »