151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Освітня програма: Автоматика та автоматизація на транспорті

Магістр з автоматизації та комп’ютерно- інтегрованих технологій

Програмні результати навчання

Створювати системи автоматизації, кіберфізичні виробництва на основі використання інтелектуальних методів управління, баз даних та баз знань, цифрових та мережевих  технологій, робототехнічних та інтелектуальних мехатронних пристроїв. Створювати високонадійні системи автоматизації з високим рівнем функціональної та інформаційної безпеки програмних та технічних засобів. Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки, а також критичне осмислення сучасних проблем у сфері автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій для розв’язування складних задач професійної діяльності.  Застосовувати  сучасні  підходи  і  методи моделювання та оптимізації для дослідження та створення ефективних систем автоматизації складними технологічними та організаційно-технічними об’єктами. Розробляти комп’ютерно-інтегровані системи управління складними технологічними та організаційно-технічними об’єктами, застосовуючи системний підхід із врахуванням нетехнічних складових оцінки об’єктів автоматизації. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово для обговорення професійних проблем і результатів діяльності у сфері автоматизації та комп’ютерно- інтегрованих технологій, презентації результатів досліджень та інноваційних проектів. Аналізувати виробничо-технічні системи у певній галузі діяльності як об’єкти автоматизації і визначати стратегію їх автоматизації та цифрової трансформації. Застосовувати сучасні математичні методи, методи теорії автоматичного керування, теорії надійності та системного аналізу для дослідження та створення систем автоматизації складними технологічними та організаційно- технічними об’єктами, кіберфізичних виробництв. Розробляти функціональну, організаційну, технічну та інформаційну структури систем автоматизації складними технологічними та організаційнотехнічними об’єктами, розробляти програмно-технічні керуючі комплекси із застосовуванням мережевих та інформаційних технологій, промислових контролерів, мехатронних компонентів, робототехнічних пристроїв, засобів людино-машинного інтерфейсу та з урахуванням технологічних умов та вимог до управління виробництвом. Розробляти і використовувати спеціалізоване програмне забезпечення та цифрові технології для   створення   систем   автоматизації   складними організаційно-технічними об’єктами, професійно володіти спеціальними програмними засобами. Дотримуватись норм академічної доброчесності, знати основні правові нормищодо захисту інтелектуальної власності, комерціалізаціїрезультатів науково-дослідної, винахідницької та проектноїдіяльності. Збирати необхідну інформацію, використовуючинауково-технічну літературу, бази даних та інші джерела,аналізувати і оцінювати її. Застосовувати сучаснітехнології наукових досліджень,         спеціалізованийматематичний інструментарій для дослідження,моделювання    та   ідентифікації об’єктів автоматизації.Уміти виявляти наукову сутність проблем у професійнійсфері, знаходити шляхи щодо їх розв’язання. Застосовуватиметоди   аналізу,синтезу та оптимізації    кіберфізичнихвиробництв,систем автоматизації управліннявиробництвом, життєвим циклом продукції та її якістю.

 

Translate »