142 Енергетичне машинобудування

Освітня програма: Газотурбінні установки і компресорні станції

Бакалавр з енергетичного машинобудування

Програмні результати навчання

Знання і розуміння математики та тепломасообміну, технічної термодинаміки, гідрогазодинаміки, трансформації (перетворення) енергії, технічної механіки, конструкційних матеріалів на рівні, необхідному для досягнення результатів освітньої програми; знання і розуміння інженерних дисциплін на рівні, необхідному для досягнення інших результатів освітньої програми, в тому числі певна обізнаність в останніх досягненнях; розуміння широкого міждисциплінарного контексту спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування»; здатність розуміти інженерні технології, процеси, системи і обладнання відповідно до спеціальності; обирати і застосовувати придатні типові аналітичні, розрахункові та експериментальні методи; правильно інтерпретувати результати таких досліджень; здатність виявляти, формулювати і вирішувати інженерні завдання відповідно до спеціальності; розуміти важливість нетехнічних (суспільство, здоров’я і безпека, навколишнє середовище, економіка і промисловість) обмежень; здатність розробляти і проектувати вироби в галузі енергетичного машинобудування, процеси і системи, що задовольняють встановленим вимогам, які можуть включати обізнаність про нетехнічні (суспільство, здоров’я і безпека, навколишнє середо-вище, економіка і промисловість) аспекти; обрання і застосування адекватної методології проектування; здатність використовувати розуміння передових досягнень при проектуванні об’єктів енергетичного машинобудування; здатність здійснювати пошук літератури, використовувати наукові бази даних та інші джерела інформації, здійснювати моделювання з метою детального вивчення і дослідження інженерних питань спеціалізації; здатність застосовувати кодекси практики і правила техніки безпеки об’єктів спеціалізації; навички та вміння планувати і виконувати експериментальні дослідження за допомогою інструментальних засобів (вимірювальних приладів), оцінювати похибки проведення досліджень, робити висновки; розуміння застосовуваних методик проектування і дослідження, а також їх обмежень відповідно до спеціалізації; практичні навички вирішення завдань, що передбачають реалізацію інженерних проектів і проведення досліджень; здатність застосовувати обладнання, матеріали та інструменти, інженерні технології, а також розуміння  їх обмежень відповідно до спеціалізації; здатність застосовувати норми інженерної практики відповідно до спеціалізації; розуміння нетехнічних (суспільство, здоров’я, навколишнє середовище, економіка і промисловість) наслідків інженерної практики; здатність збирати й інтерпретувати відповідні дані і аналізувати складності в межах спеціалізації для донесення суджень, які відображають відповідні соціальні та етичні проблеми; здатність керувати професійною діяльністю, приймати участь у роботі над проектами відповідно до спеціалізації, беручи на себе відповідальність за прийняття рішень; здатність ефективно спілкуватися з питань інформації, ідей, проблем та рішень з інженерним співтовариством і суспільством загалом; здатність ефективно працювати в національному та міжнародному контексті, як особистість і як член команди, і ефективно співпрацювати з інженерами та не інженерами; здатність розпізнавати необхідність і самостійно навчатися протягом життя; здатність відстежувати розвиток науки і техніки. 

Translate »