141 Електроенергетика, електротехніка таелектромеханіка

Освітня програма: Енергетичний менеджмент

Магістр з електроенергетики,електротехніки    таелектромеханіки

Програмні результати навчання

Здатність застосовувати професійні знання й уміння напрактиці. Здатність адаптуватися до різних професійнихситуацій, проявляти творчий підхід, ініціативу. Здатністьвести дослідницьку діяльність, включаючи аналіз проблем,постановку   цілей    і    завдань,    вибір    способу    й    методівдослідження,  а  також  оцінку  його  якості.  Здатністьвирішувати проблеми в професійній діяльності на основі аналізу й синтезу. Здатність використовувати у професійній діяльності базові знання у галузі природничих, соціально- гуманітарних та економічних наук. Здатність розробляти проектну та робочу технічну документацію у галузі енергетичного аудиту і оптимізації енергоспоживання, оформляти завершені проектно-конструкторські розробки. Здатність використовувати сучасні методи і засоби в розробці систем генерування та розподілу енергії. Здатність використовувати у професійній діяльності програмні засоби автоматизованого проектування. Здатність визначати, оцінювати і пояснювати сутність фізичних явищ, які відбуваються у об’єктах та системах енерговиробництва та енерговикористання. Здатність використовувати та експлуатувати наявні засоби та системи енерговиробництва та енерговикористання. Здатність використовувати  професійно-профільовані та фундаментальні знання для створення енергоаудіту, систем генерування, вимірювання, обліку та керування енергоспоживання. Здатність застосовувати методи збирання, оброблення, збереження та подання вимірювальної інформації. Здатність застосовувати комп’ютерну техніку для вирішення виробничо-технічних задач по енергозбереженню. Оволодіння добрими робочими навичками працювати самостійно (дипломна робота), або в групі (лабораторні роботи, включаючи навички лідерства при їх виконанні), уміння отримати результат у рамках обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність та унеможливлення плагіату. Продемонстрована вправність у володінні англійською мовою, використовувати спеціальну термінологію, для проведення літературного пошуку. Знати та вміти застосовувати сучасні методи енергетичного менеджменту  для  аналізу  та  синтезу  ефективного використання енергоресурсів. Знати та вміти застосовувати методи системного аналізу для розробки математичних моделей оптимізації об’єктів економії та розподілу енергії із використанням новітніх комп’ютерних технологій. Знати та вміти застосовувати сучасні методи моделювання та оптимізації для дослідження та створення ефективних систем керування складними технологічними та організаційно-технічними об’єктами енергоспоживання. Мати навики проведення монтажних і налагоджуваних робіт систем енергозбереження. Вміти застосовувати системний підхід для врахування нетехнічних (економічних, правових, соціальних, екологічних і ін.) складових оцінки об’єктів енерговикористання. Здатність виявляти наукову сутність проблем у професійній сфері, знаходити адекватні шляхи щодо їх розв’язання Вміти аналізувати і оцінювати повноту інформації в ході професійної діяльності та доповнювати й синтезувати відсутню інформацію, працюючі в умовах невизначеності. Вміти презентувати результати науково-дослідницької діяльності, готувати наукові публікації, брати участь у науковій дискусії на наукових конференціях, симпозіумах. Вміти здійснювати захист прав інтелектуальної власності, комерціалізацію результатів науково-дослідної діяльності. Вміти виконувати аналіз та опрацювання інформації; проводити патентні дослідження з метою прийняття ефективних рішень, забезпечення патентної чистоти нових проектних рішень, визначення показників технічного рівня енергозбереження.

Translate »