141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітня програма:Електротехнічні системи електроспоживання

Магістр з електроенергетики,електротехніки та електромеханіки

Програмні результати навчання

Здатність застосовувати професійні знання й уміння на практиці, адаптуватися до різних професійних ситуацій, проявляти креативний підхід, ініціативу. Здатність проводити науково-дослідну діяльність, включаючи аналіз проблем, постановку цілей і завдань, вибір способу й методів дослідження, а також оцінку його якості. Здатність вирішувати проблеми в професійній діяльності на основі аналізу  й  синтезу  складних  технічних  систем  та технологічних процесів в електричній інженерії. Здатність розробляти проектну та робочу технічну документацію у галузі світлосигнальних та електротехнічних систем забезпечення польотів на аеродромах цивільної авіації. Здатність використовувати сучасні методи і засоби в розробці систем генерування, розподілу та споживання електроенергії. Здатність використовувати у професійній діяльності програмні засоби автоматизованого проектування. Здатність визначати, оцінювати і пояснювати сутність фізичних явищ, які відбуваються у об’єктах та системах електроспоживання. Здатність використовувати          професійно-профільовані     та фундаментальні знання для проведення технічної експлуатації засобів та систем електроспоживання, систем генерування, вимірювання, обліку та керування електроспоживання, проведення енергоаудиту. Здатність застосовувати методи збору, обробки та збереження вимірювальної інформації, методи аналізу та синтезу електротехнічних систем електроспоживання. Здатність застосовувати комп’ютерну техніку для вирішення виробничо-технічних задач по енергоспоживанню та енергозбереженню. Оволодіння необхідними робочими навичками самостійного роботи (дипломна робота), або в групі (лабораторні роботи, включаючи навички лідерства при їх виконанні), уміння отримувати результати у рамках обмеженого часу та оцінювати їх якість. Вправність у володінні англійською мовою, використовувати спеціальну термінологію, для проведення літературного пошуку та аналізу іноземних літературних джерел інформації. Знати та вміти застосовувати методи системного аналізу для розробки  математичних  моделей  оптимізації  об’єктів економії, розподілу та споживання енергії із використанням новітніх  комп’ютерних  технологій.  Знати  та  вміти застосовувати сучасні методи моделювання та оптимізаціїдля     дослідження     та    створення     ефективних     системкерування    складними    електроенергетичними    системамиелектроспоживання. Вміти застосовувати системний підхіддля     врахування      нетехнічних     (економічних,      правових,соціальних, екологічних і ін.)      складових оцінки об’єктівелектроспоживання. Здатність виявляти наукову сутністьпроблем у професійній сфері, знаходити адекватні шляхищодо  їх  розв’язання,  аналізувати  і  оцінювати  повнотуінформації в ході професійної діяльності та доповнювати йсинтезувати  відсутню  інформацію,  працюючі  в  умовахневизначеності. Вміти презентувати результати науково-дослідницької    діяльності,     готувати    наукові    публікації,приймати     участь     у     науковій     дискусії     на     науковихконференціях, симпозіумах. Вміти здійснювати захист правінтелектуальної    власності,    комерціалізацію    результатівнауково-дослідної       діяльності,        проводити       патентнідослідження    з    метою    прийняття    ефективних    рішень,забезпечення патентної чистоти нових технічних рішень.

 

Translate »