141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітня програма: Електротехнічні системи електроспоживання

Бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

Програмні результати навчання

Знання і розуміння математики та тепломасообміну, технічної термодинаміки, гідрогазодинаміки, трансформації (перетворення) енергії, технічної механіки, конструкційних матеріалів на рівні, необхідному для досягнення результатів освітньої програми; знання і розуміння інженерних дисциплін на рівні, необхідному для досягнення інших результатів освітньої програми, в тому числі певна обізнаність в останніх досягненнях; розуміння широкого міждисциплінарного контексту спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування»; здатність розуміти інженерні технології, процеси, системи і обладнання відповідно до спеціальності; обирати і застосовувати придатні типові аналітичні, розрахункові та експериментальні методи; правильно інтерпретувати результати таких досліджень; здатність виявляти, формулювати і вирішувати інженерні завдання відповідно до спеціальності; розуміти важливість нетехнічних (суспільство, здоров’я і безпека, навколишнє середовище, економіка і промисловість) обмежень; здатність розробляти і проектувати вироби в галузі енергетичного машинобудування, процеси і системи, що задовольняють встановленим вимогам, які можуть включати обізнаність про нетехнічні (суспільство, здоров’я і безпека, навколишнє середо-вище, економіка і промисловість) аспекти; обрання і застосування адекватної методології проектування; здатність використовувати розуміння передових досягнень при проектуванні об’єктів енергетичного машинобудування; здатність здійснювати пошук літератури, використовувати наукові бази даних та інші джерела інформації, здійснювати моделювання з метою детального вивчення і дослідження інженерних питань спеціалізації; здатність застосовувати кодекси практики і правила техніки безпеки об’єктів спеціалізації; навички та вміння планувати і виконувати експериментальні дослідження за допомогою інструментальних засобів (вимірювальних приладів), оцінювати похибки проведення досліджень, робити висновки; розуміння застосовуваних методик проектування і дослідження, а також їх обмежень відповідно до спеціалізації; практичні навички вирішення завдань, що передбачають реалізацію інженерних проектів і проведення досліджень; здатність застосовувати обладнання, матеріали та інструменти, інженерні технології, а також розуміння  їх обмежень відповідно до спеціалізації; здатність застосовувати норми інженерної практики відповідно до спеціалізації; розуміння нетехнічних (суспільство, здоров’я, навколишнє середовище, економіка і промисловість) наслідків інженерної практики; здатність збирати й інтерпретувати відповідні дані і аналізувати складності в межах спеціалізації для донесення суджень, які відображають відповідні соціальні та етичні проблеми; здатність керувати професійною діяльністю, приймати участь у роботі над проектами відповідно до спеціалізації, беручи на себе відповідальність за прийняття рішень; здатність ефективно спілкуватися з питань інформації, ідей, проблем та рішень з інженерним співтовариством і суспільством загалом; здатність ефективно працювати в національному та міжнародному контексті, як особистість і як член команди, і ефективно співпрацювати з інженерами та не інженерами; здатність розпізнавати необхідність і самостійно навчатися протягом життя; здатність відстежувати розвиток науки і техніки.

Освітня програма: Енергетичний менеджмент

Бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

Програмні результати навчання

Застосовування професійних знань та уміння на практиці. Здатність адаптуватися до різних професійних ситуацій, проявляти творчий підхід, ініціативу. Здатність вести дослідницьку діяльність, включаючи аналіз проблем, постановку цілей і завдань, вибір способу й методів дослідження, а також оцінку його якості. Здатність вирішувати проблеми в професійній діяльності на основі аналізу й синтезу. Здатність використовувати у професійній діяльності базові знання у галузі природничих, соціально-гуманітарних та економічних наук. Здатність розробляти проектну та робочу технічну документацію у галузі автоматизації  технологічних процесів та виробництв, оформляти завершені проектно-конструкторські розробки. Застосовання знань та розумінь методів збирання, оброблення, збереження та подання вимірювальної інформації. Здатність застосовувати комп’ютерну техніку для вирішення виробничо-технічних задач. Здатність проводити енергоаудиторську перевірку в системах енергопостачання різних галузей господарства. Оволодіння добрими робочими навичками працювати самостійно (дипломна робота), або в групі (лабораторні роботи, включаючи навички лідерства при їх виконанні), уміння отримати результат у рамках обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність та унеможливлення плагіату. Продемонстрована вправність у володінні англійською мовою, використовувати спеціальну термінологію, для проведення літературного пошуку. Уміти оцінювати енергоефективність та надійність роботи електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем. Здатність використовувати та експлуатувати наявні засоби та системи автоматизованого управління. Здатність використовувати професійно-профільовані та фундаментальні знання для створення автоматизованих систем управління різних галузей використання. Здатність застосовувати методи збирання, оброблення, збереження та подання вимірювальної інформації. Здатність застосовувати комп’ютерну техніку та розробляти прикладні програмні продукти для вирішення виробничо-технічних задач. Обирати і застосовувати придатні методи для аналізу і синтезу електромеханічних та електроенергетичних систем із заданими показниками. Оволодіння добрими робочими навичками працювати самостійно (дипломна робота), або в групі (лабораторні роботи, включаючи навички лідерства при їх виконанні), уміння отримати результат у рамках обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність та унеможливлення плагіату. Здатність здійснювати вибір електричних апаратів та аналізувати технічну, конструкторську та експлуатаційну документацію на електричні апарати. Здатність вибирати структуру електричної частини трансформаторної підстанції для електроприймачів різних категорій, – комплектувати розподільні  пристрої 6-35 і 0,4 кВ  зі стандартних елементів.

Освітня програма: Світлотехніка і джерела світла

Бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

Програмні результати навчання

Застосовування професійних знань та уміння на практиці; здатність адаптуватися до різних професійних ситуацій, проявляти творчий підхід, ініціативу; здатність вести дослідницьку діяльність, включаючи аналіз проблем, постановку цілей і завдань, вибір способу й методів дослідження, а також оцінку його якості; здатність вирішувати проблеми в професійній діяльності на основі аналізу й синтезу; здатність використовувати у професійній діяльності базові знання у галузі природничих, соціально-гуманітарних та економічних наук; здатність розробляти проектну та робочу технічну документацію у галузі автоматизації технологічних процесів та виробництв, оформляти завершені проектно-конструкторські розробки; застосовання знань та розумінь методів збирання, оброблення, збереження та подання вимірювальної інформації; здатність застосовувати комп’ютерну техніку для вирішення виробничо-технічних задач; оволодіння добрими робочими навичками працювати самостійно (дипломна робота), або в групі (лабораторні роботи, включаючи навички лідерства при їх виконанні), уміння отримати результат у рамках обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність та унеможливлення плагіату; продемонстрована вправність у володінні англійською мовою, використовувати спеціальну термінологію, для проведення літературного пошуку; здатність визначати, оцінювати і пояснювати сутність фізичних явищ, які відбуваються у об’єктах та системах управління; здатність використовувати та експлуатувати наявні засоби та системи автоматизованого управління; здатність використовувати професійно профільовані та фундаментальні знання для створення автоматизованих систем управління різних галузей використання; здатність застосовувати методи збирання, оброблення, збереження та подання вимірювальної інформації; здатність застосовувати комп’ютерну техніку та розробляти прикладні програмні продукти для вирішення виробничо-технічних задач; здатність розробляти програмно алгоритмічні засоби реалізації методів управління в автоматизованих системах та комп’ютерно-інтегрованих технологіях; оволодіння добрими робочими навичками працювати самостійно (дипломна робота), або в групі (лабораторні роботи, включаючи навички лідерства при їх виконанні), уміння отримати результат у рамках обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність та унеможливлення плагіату; здатність здійснювати вибір електричних апаратів та аналізувати технічну, конструкторську та експлуатаційну документацію на електричні апарати; здатність вибирати структуру електричної частини трансформаторної підстанції для електроприймачів різних категорій, – комплектувати розподільні пристрої 6-35 і 0,4 кВ зі стандартних елементів; здатність застосовувати світлотехнічні розрахунки та схеми управління установками зовнішнього та внутрішнього освітлення; застосування волоконно-оптичних систем для введення та виведення лазерного випромінювання, лазерних інформаційно-вимірювальні системи.

 

 

 

 

 

 

Translate »