125  Кібербезпека

Освітня програма: Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Магістр з кібербезпеки

Програмні результати навчання

Вирішувати задачі практичного застосування в своїй професійній діяльності криптографічних алгоритмів, протоколів та криптосистем для забезпечення належного рівня інформаційної та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах.Розробляти та впроваджувати криптографічні системи і використовувати компоненти криптографічного захисту для забезпечення необхідного рівня захищеності інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.Вміння реалізовувати математичні та комп’ютерні моделі  для тестування захищеності інформаційної системи шляхом використання спеціалізованих програмних та апаратних засобів забезпечення  інформаційної та кібернетичної безпекиРозуміння шляхів самостійного освоєння нових методів дослідження, нового наукового й науково-виробничого профілю діяльності.Здійснювати науково-дослідну роботу в професійній області, зокрема під час розробки нових технологій інформаційної та кібернетичної безпекиВикористовувати методи загальнонаукового аналізу у сфері інформаційної та кібернетичної безпеки та демонструвати можливості сучасних природничо-наукових методів дослідження у практиці забезпечення інформаційної безпеки.Здійснювати розробку планів і програм проведення наукових досліджень і технічних розробок, підготовка окремих завдань для виконавців в сфері забезпечення інформаційної та кібернетичної безпекиЗдійснювати розробку проектів зі створення і впровадження систем забезпечення інформації та кібернетичної безпеки, а саме засобів захисту інформації, розробляти програми та методики випробуваньЗдійснювати організацію функціонування інформаційно-комунікаційної систем: формувати опис автоматизованої системи та середовища її функціонування, визначати склад апаратного та програмного забезпечення, здійснювати аналіз обчислювальних процесів та технологій обробки інформації, аналіз складу та характеристик існуючої системи захисту з використанням засобів Cisco.Здатність управляти проектами з забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки, моделювати системи та процеси захисту інформації, здійснювати аналіз об’єктів захисту, приймати експертні рішенняЗдатність організовувати та проводити роботи щодо розробки та оцінки поточного стану системи інформаційної безпеки, встановлення рівня її відповідності певним критеріям та надання результатів у вигляді рекомендації.Здатність володіти новітніми технологіями розроблення програмних та програмно-апаратних засобів захисту інформації при вирішенні прикладних задач інформації та кібернетичної безпеки.Здійснювати роботу із сертифікації засобів захисту інформації.Здійснювати розробку програм та методик випробувань функціональних послуг безпеки.Розробляти програму та методику випробувань функціональних послуг безпеки та проводити сертифікацію засобів захисту інформації.Здійснювати роботу із сертифікації та атестації комплексів технічного захисту інформації. Здійснювати проводити роботи з первинної, додаткової та контрольної експертизи засобів технічного захисту інформації від несанкціонованого доступу та комплексних систем захисту інформації.Здійснювати виявлення стороннього кібернетичного впливу.Здійснювати протидію несанкціонованому проникненню протиборчих сторін у власні інформаційні системи, забезпечуючи стійкість їхньої роботи, а також відновлення нормального функціонування після здійснення кібернетичних нападівОбґрунтовувати комплекс завдань із проектування систем кібернетичного захисту.Здійснювати поточний аналіз стану захищеності кіберпростору.Здатність моделювати можливі ситуації кібернетичного впливу та здійснювати прогнозування впливів на кіберінфраструктуру.Розробляти та впроваджувати програмні моделі реалізації методів оцінці захищеності кіберсистемЗдійснювати компанування клієнтської та серверної частини Web-додатків та реалізовувати їх механізми взаємодії.Здійснювати проектування Web-додатків, підвищувати продуктивність і забезпечувати балансування навантаження в Web-додатках, застосовувати інструментальний апарат тестування Web-додатків.Вирішувати задачі практичного застосування в своїй професійній діяльності WEB-технологій з метою реалізації сучасних WEB-систем для забезпечення належного рівня інформаційної та кібернетичної безпеки в інформаційно-комунікаційних системах.Розробляти та впроваджувати спроектовані WEB-додатки,  використовувати компоненти захисту середовищ розробки WEB-додатків для забезпечення необхідного рівня захищеності інформації в інформаційно-комунікаційних системах.Обґрунтовувати вибір архітектури ІВК з урахуванням завдань, що вирішується на рівні держави, відомства, державних установ, приватних організацій, суспільних організацій.Здійснювати визначення основних функціональних та криптографічних вимог до системи сертифікації.Здійснювати побудову функціональної структури, топологію центрів сертифікації та обґрунтовувати вимоги безпеки до центрів з метою забезпечення кібернетичної безпеки.Визначати функціональну структуру, топологію центрів сертифікації та обґрунтовувати вимоги безпеки до центрів сертифікації з метою забезпечення необхідної якості надання послуг.Обґрунтовувати вибір архітектури інфраструктури відкритих ключів та систем електронного цифрового підпису з урахуванням завдань, що вирішується в інформаційно-телекомунікаційних системах.Розробляти та впроваджувати інфраструктуру відкритих ключів та використовувати центри сертифікації ключів для забезпечення необхідного рівня захищеності інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань, удосконалення креативного мислення.Обґрунтовувати впровадження конкретного алгоритму процедур відновлення та стиснення даних на основі розрахунку показників ефективності алгоритмів стиснення та оцінки ефективності процедур відновлення при певних вимогах замовника.Розробляти та впроваджувати програмні моделі реалізації методів стиснення-відновлення інформаційних данихВміння оцінювати інформацію, як у кількісному, так і якісному розумінні.Здатність підрахувати кількість інформації у повідомленні та визначати інформативність дискретних і безперервних джерел повідомлень.Здатність оцінювати пропускну здатність каналу зв’язку та визначати швидкість передачі інформації.Здатність оцінювати кількісні втрати інформації при передачі сигналів по реальних каналах зв’язку.Здійснювати вибір, оцінку та розроблення структур інформаційних систем, мереж та їх елементів для ефективної передачі та зберігання інформаційних об`єктів з використанням методів та моделей завадостійкого кодування.Вміння оцінювати основні аудіо характеристики голосу людини, систематизувати й організовувати процедури структурного представлення аудіо сигналів.Здатність оцінювати та класифікувати методи визначення базових характеристик аудіо сигналів у сучасних системах захисту інформації.Вміння розробляти методи ідентифікації керуючих аудіо сигналів захищених інформаційно–телекомунікаційних систем з метою забезпечення цілісності та доступності інформаційного потоку даних.Обґрунтовувати і розробляти системи моніторингу та аудиту інформаційної безпеки за критеріями оцінки ризиків згідно міжнародним стандартам ISA і ISACF.Розуміння науково-організаційних основ проведення аудиту безпеки інформаційних і комунікаційних систем.Забезпечувати належне функціонування систем моніторингу та аудиту інформаційних ресурсів і процесів. Впроваджувати засоби та інструменти  для моніторингу процесів в інформаційно-телекомунікаційних системах.Вирішувати в своїй професійній діяльності задачі практичного застосування  розслідувань інцидентів порушення інформаційної та кібернетичної безпеки за принципами IOCE/ SWDGE. Забезпечувати конфігурування та функціонування систем моніторингу та аудиту ресурсів та процесів.Вміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською)..

Translate »