123 Комп’ютерна інженерія

Освітня програма: Інженерія програмного забезпечення

Магістр з комп’ютерної інженерії

Програмні результати навчання

Мати знання із новітніх технологій в галузі комп’ютерної інженерії.      Знати     професійно-орієнтовані      дисципліниспеціальності.Знати і розуміти наукові і математичні положення,    щолежать в основі функціонування програмних та програмно-технічних    комп’ютерних    засобів,    систем    та    мереж,зокрема тих, що вони застосовуються в авіаційній галузі.Вміти    виконувати    експериментальні    дослідження    запрофесійною тематикою. Мати знання та навички щодопроведення експериментів, збору даних та моделюваннязасобами комп’ютерних систем та мереж.Знати  і  застосовувати  базові  концепції  і  методологіїмоделювання інформаційних процесів. Вміти застосовуватизнання  технічних  характеристик,      конструктивнихособливостей, призначення    та    правил    експлуатаціїпрограмно-технічних  засобів  комп’ютерних  систем  тамереж.Вміти розробляти програмне забезпечення для вбудованих і розподілених застосувань, мобільних і гібридних систем. Вміти застосовувати знання для розв’язування задач аналізу та синтезу засобів інфокомунікаційних систем.Вміти поєднувати теорію і практику, приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення задач в галузі комп’ютерної інженерії.Обґрунтовано вибирати парадигми і мови програмування для вирішення прикладних завдань; застосовувати на практиці системні та спеціалізовані засоби, компонентні технології (платформи) та інтегровані середовища розробки програмного забезпечення.Проводити аналітичне дослідження параметрів функціонування комп’ютерних систем, проводити аналіз обраних методів, засобів їх автоматизованого проектування.Знати і застосовувати сучасні професійні стандарти і інші нормативно-правові документи, приймати організаційно- управлінські рішення в умовах невизначеності.Вміти поєднувати теорію і практику, виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань в галузі комп’ютерної інженерії, системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей, ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди.Набувати нові наукові і професійні знання, вдосконалювати навички, прогнозувати розвиток комп’ютерних та інформаційних технологій.Вміти здійснювати пошук інформації   для розв’язання задач комп’ютерної інженерії, розуміти вплив технічних рішень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті.Вміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов (англійською) для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях.

Translate »