123 Комп’ютерна інженерія

Освітня програма: Інженерія програмного забезпечення 

Бакалавр з комп’ютерної інженерії 

Програмні результати навчання

Глибокі знання сучасних комп’ютерних, мережевих, інформаційних технологій, тенденцій їх розвитку; здатність до їх запровадження у своїй фаховій діяльності.

Доскональне оволодіння розділами вищої математики, необхідними для успішного використання математичних методів при вирішенні практичних задач з комп’ютерної інженерії, для вдосконалення та поглиблення інженерних знань і вмінь у відповідності до нових досягнень науки та техніки.

Доскональне оволодіння такими розділами фізики, як електромагнетизм, оптика, механіка в обсязі, необхідному для успішного вирішенні практичних задач з комп’ютерної інженерії.

Доскональне оволодіння знаннями фізики електричних та магнітних кіл, комп’ютерної логіки, схемотехніки, комп’ютерної електроніки, наявність навичок розробки схемотехнічних рішень сучасних обчислювальних пристроїв..

Доскональне оволодіння знаннями архітектури комп’ютерів, мікропроцесорів та мікропроцесорних систем.

Ґрунтовна підготовка з програмування, оволодіння базовими алгоритмічними та об’єктно-орієнтованими мовами програмування, системами програмування. Здатність розробляти прикладне програмне забезпечення.

Знання методів та способів розробки програмного забезпечення для комп’ютерних систем з паралельною або розподіленою архітектурою.

Доскональне оволодіння методами та засобами розробки системного програмного забезпечення комп’ютерних систем та мереж.

Доскональні знання електронних компонентів обчислювальної техніки, мікропроцесорів спеціального та загального призначення, уміння програмувати на мовах низького рівня та на мові асемблера.

Уміння аргументовано вибирати електронні компоненти: мікропроцесори, мікроконтролери для створення обчислювальних пристроїв загального та спеціального призначення.

Уміння компонувати персональні комп’ютери та комп’ютерні системи з серійних комплектуючих, виконувати діагностику та ремонтно-відновлювальні роботи.

Доскональні знання методологічних принципів побудови сучасних комп’ютерних систем різної архітектури (у т.ч. комп’ютерних систем з паралельною або розподіленою архітектурою) з метою забезпечення високопродуктивної обробки інформації.

Оволодіння основами системного аналізу та синтезу складних технічних систем.

Доскональні знання принципів організації та функціонування найбільш поширених операційних систем, у т.ч. серверних; уміння налаштовувати і супроводжувати ОС та інше системне програмне забезпечення на клієнтських і серверних обчислювальних пристроях.

Знання організаційних, апаратних, програмних та інших методів і засобів захисту комп’ютерів, комп’ютерних систем та мереж, сучасних криптографічних систем; уміння їх застосовувати в процесі професійної діяльності.

Розуміння процесів, що відбуваються у телекомунікаційних середовищах комп’ютерних мереж, здатність проектувати канали передачі даних комп’ютерних мереж та підбирати необхідне обладнання.

Глибокі знання організації та принципів побудови комп’ютерних мереж, мережевих технологій та мережевого обладнання.

Ґрунтовні знання мережевих операційних систем; оволодіння базовими навиками і уміннями налаштовувати та адмініструвати локальні та територіально-розподілені комп’ютерні мережі.

Оволодіння принципами, методами та засобами автоматизованого проектування комп’ютерних систем та мереж у відповідності до чинних стандартів.

Уміння використовувати комп’ютерні засоби емуляції комп’ютерних мереж у своїй професійній діяльності.

Знання сучасних способів організації баз даних, методів і технологій їх створення та технічної підтримки.

Глибокі знання та навички діагностування мікропроцесорних пристроїв, комп’ютерів, комп’ютерних систем та відновлення їх працездатності.

Уміння розробляти проектну і робочу документацію відповідно до чинних норм і стандартів, складати заявки на обладнання, контрольно-діагностичні прилади та запасні частини, на ремонт та відновлення працездатності обладнання обчислювальної техніки та мереж.

Уміння використовувати сервіси Internet, сучасні електронні комунікаційні засоби та технології при виконанні своїх професійних обов’язків.

Оволодіння англійською мовою до рівня, достатнього для вільного спілкування з професіоналами в галузі комп’ютерної інженерії.

Вільне володіння українською мовою, знання історії України та її культури, толерантність та чемність поводження у соціумі.

Висока освіченість, внутрішня культура, володіння надбаннями філософських вчень, професійна етика.

Translate »