122 Комп’ютерні науки

Освітня програма: Інформаційні  технології проектуванн

Бакалавр з комп’ютерних наук

Програмні результати навчання

Базові знання та розуміння наукових і математичних принципів, що лежать в основі інформаційних технологій.

Базові знання основ професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності: методів та засобів сучасних інформаційних технологій, комп’ютерної техніки та сучасних технологій проектування та програмування, математичних методів аналізу та синтезу складних об’єктів, методів збору, обробки, аналізу, систематизації та зберігання науково-технічної інформації, методів та засобів розподілених систем та паралельних обчислень, принципів і методів побудови та застосування комп’ютерних мереж, принципів web-технологій та методів і засобів їх використання для вирішення задач спеціальності.

Поглиблені знання принаймні в одній з областей інформаційних технологій.

Базові знання та навики щодо проведення експериментів, збору даних та моделювання у предметній області.

Базові знання та розуміння методології  проектування інформаційних систем.

Базові знання сучасного стану справ та новітніх технологій в галузі інформаційних технологій.

Базові розуміння впливу технічних рішень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті.

Застосовувати знання та розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення технічних задач спеціальності, використовуючи відомі методи.

Застосовувати знання та розуміння для розв’язування задач синтезу та аналізу в системах, які характерні обраній спеціалізації.

Уміння системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей.

Застосовувати знання технічних характеристик, конструкційних особливостей, призначення і правил експлуатації устаткування та обладнання для вирішення технічних задач спеціальності.

Здатність розраховувати, конструювати, проектувати, досліджувати, експлуатувати, налагоджувати системи та об’єкти для обраної спеціалізації.

Здатність здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання задач спеціальності.

Уміння ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди.

Здатність ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу систем і їх складових.

Здатність поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності (спеціалізації) з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів.

Уміння виконувати відповідні експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички за професійною тематикою;

Здатність оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення.

Формування розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно інших людей і відносно природи (принцип біоетики).

Креативність, здатність до системного мислення; адаптивність і комунікабельність; турбота про якість виконуваної роботи.

Толерантність; екологічна грамотність.

 

 

 122 Комп’ютерні науки

Освітня програма:  Інформаційні управляючі системи та технології

Бакалавр з комп’ютерних наук

Програмні результати навчання

Здатність продемонструвати знання і розуміння наукових і математичних принципів, що лежать в основі інформаційних технологій .

Здатність продемонструвати знання основ професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності: методів та засобів сучасних інформаційних технологій, комп’ютерної техніки та сучасних технологій проектування та програмування інформаційних систем, математичних методів аналізу та синтезу складних об’єктів, методів збору, обробки, аналізу, систематизації та зберігання науково-технічної інформації, методів та засобів розподілених систем та паралельних обчислень, принципів і методів побудови та застосування комп’ютерних мереж, принципів web-технологій та методів і засобів їх використання для вирішення задач спеціальності.

Здатність продемонструвати поглиблені знання принаймні в одній з областей інформаційних технологій.

Здатність продемонструвати знання та навики щодо проведення експериментів, збору даних та моделювання у предметній області. Здатність продемонструвати знання та розуміння методологій проектування інформаційних систем.

Здатність продемонструвати знання сучасного стану справ та новітніх технологій в галузі інформаційних технологій.

Здатність продемонструвати розуміння впливу технічних рішень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті.

Здатність продемонструвати знання основ економіки та управління проектами.

Застосовувати знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення технічних задач спеціальності, використовуючи відомі методи.  Застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу та аналізу в системах, які характерні обраній спеціалізації.

Системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей.

Застосовувати знання технічних характеристик, конструкційних особливостей, призначення і правил експлуатації устаткування та обладнання для вирішення технічних задач спеціальності .

Розраховувати, конструювати, проектувати, досліджувати, експлуатувати, налагоджувати системи та об’єкти для обраної спеціалізації .

Здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання задач спеціальності.

Ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди.

Ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу систем і їх складових.

Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності (спеціалізації) з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів.

Виконувати відповідні експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички за професійною тематикою.  Оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення.

Здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел.

Здатність до аналізу предметної області та синтезу інформаційних управляючих систем та технологій із використанням сучасних методів та засобів інформаційних технологій. Мати навички розроблення та управління проектами.

Уміння розв’язувати поставлені задачі та приймати відповідні рішення.

 

 

Translate »