122 Комп’ютерні науки

Освітня програма:  Інформаційні управляючі системи та технології

Магістр з комп’ютерних наук

Програмні результати навчання

Практичне володіння іноземною мовою в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами; користування усним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної та фахової тематики.Знання основ наукової та дослідницької діяльності, технології міжособистісної і групової комунікації в діловій взаємодії.Методологічна культура дослідників, їх здатність до критичного осмислення, наукового обґрунтування і творчого застосування певних норм і методів пізнання.Знання методів і інструментів розробки баз знань,принципів формування запитів до баз знань, останніх досягнень при проектуванні експертних систем,  методів та систем програмування.Вміння проводити змістовний аналіз проблемної області, виявляти поняття і їх взаємозв’язки, визначати методи розв’язання задач,створювати експертні системи.Знання інструментів і методів управління вимогами, моделювання бізнес-процесів в ІС, систем управління бізнес-процесами, сучасних методів, підходів, засобів і технологій проектування, у тому числі  з використанням систем автоматизованого проектування, методів і технологій обчислюваного інтелекту, стандартів, шаблонів, модулів та методів уніфікації та типізації проектних рішень, кластерних обчислень.Знання методів математичного і алгоритмічного моделювання при аналізі управлінських рішень, теорії приняття рішень, нових технологій, методик та пародигм, досягнень вітчизняної та закордонної науки, основ управління виробництвом.Знання основ технологій системної інтеграції, сучасних методів проектування інтегрованих інформаційних систем і мереж, технології побудови корпоративних і транс національних інформаційних систем, вимог при організації доступу до даних інформаційного сховища.Вміння застосовувати сучасні інструментально-технологічні системи для розробки апаратно-програмних комплексів до інтелектуальної мережі; формулювати й роз’ясняти концепції та задачі інформатизації суспільства на базі сучасних комп’ютерних систем і мереж.Знання особливостей та моделей взаємодії окремих модулів мережного програмного забезпечення, принципів створення та засобів розробки уніфікованого інтерфейсу на базі мережних технологій для доступу до ресурсів інформаційного сховища.Знання концептуальних основ створення розподілених корпоративних інформаційних систем і практичних навичок для розробки проектних рішень при створенні корпоративних мереж комп’ютерів, аналіз мережевих технологій і системних характеристик найбільш відомих системних рішень для корпоративних інформаційних систем.Знання принципів та методів діагностування та прогнозування технічного стану систем та обладнання, принципів організаціі та інформаційно-методичне забезпечення контролю технічного стану систем та обладнання. Знання сучасних методів моделювання об’єктів,  науково-методичних основ і стандартів IT.Вміння здійснювати апаратне та програмне комплексування комп’ютеризованих систем контролю і управління.Вміння розробляти вимоги,  обґрунтовувати потрібні технічні характеристики та застосовувати набуті знання при використанні  апаратних засобів комп’ютеризованих систем обробки інформації.Здатність формулювати нові професійні задачі, модифікувати відомі або розробляти нові методи розв’язання задач програмування контролю польотів повітряних суден та застосовувати набуті знання з дослідницької та інноваційної діяльності.Знання інструментів та методів, підходів до тестування та налагоджування апаратно-програмних комплексів інформаційних систем для завдань контролю польотів повітряних суден, основ сертифікації об’єктів професійної діяльності.Знання  науково-методичних основ і стандартів в області інформаційних технологій та  новітні досягнення в даній галузі техніки й технологій.Знання інструментів та методів документування існуючих бізнес-процесів організації замовника, розподілених систем та паралельних обчислень, підходів до тестування та відладки апаратно-програмних комплексів інформаційних систем, стандарти якості ІС та ІТ, основ сертифікації об’єктів професійної діяльності.Знання методів та технологій оцінювання характеристик якості програмних систем, та перевірки їх відповідності вимогам.Знання характеристик контрольно-перевірочної та діагностичної апаратури, інструментів та методів тестування, налагоджування апаратно-програмних комплексів інформаційно-управляючих систем.Вміння проводити дослідження процесів обробки параметричної, мовної та відео інформації бортових реєстраторів, проводити дослідження процесу синхронізації інформації і застосувати отримані знання при аналізі методу дискретної оптимізації параметричної інформації в системах контролю.

 

 

Освітня програма:  Інформаційні технології проектування

Магістр з комп’ютерних наук

Програмні результати навчання

Базові знання з питань системного аналізу об’єкта проектування і предметної області, їхніх взаємозв’язків.Базові знання проектування архітектури апаратно-програмних комплексів, і їхніх компонентів.Базові знання з проектування математичного, інформаційного і програмного забезпечення обчислювальних і автоматизованих систем.Базові знання сучасних технологій та інструментальних засобів розробки складних програмних систем, уміння їх застосовувати на всіх етапах життєвого циклу розробки.Базові знання принципів проектування і застосування сучасних комп’ютерних систем та мереж.Базові знання принципів адміністрування та налаштування сучасних комп’ютерних систем; знання особливостей програмування для сучасних комп’ютерних систем.Базові знання принципів проектування і застосування інтелектуальних систем.Базові знання методів автоматизованого проектування комп’ютерних систем, уміння використовувати сучасні комп’ютерні засоби проектування комп’ютерних систем.Базові знання в галузі сучасних інформаційних технологій.Базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних дисциплін.Базові знання в галузі дослідження операцій.Базові знання при застосуванні існуючих методик обробки експериментальних даних.Базові знання логічних основ побудови та функціонування САПР Здатність удосконалювати і розвивати свій інтелектуальний і загальнокультурний рівень, самостійно навчатись новим методам дослідження, до змін наукового і науково-виробничого профілю в своїй професійній діяльності.Уміння вільно користуватися рідною і іноземною мовами як засобом ділового спілкування.Використання на практиці умінь і навиків в організації дослідницьких і проектних робіт, в співпраці з колективом.Уміння розробляти стратегії проектування, визначення цілей проектування, критеріїв ефективності, обмежень застосовності, уміння розробляти нові методи і засоби проектування інформаційних систем.Уміння формувати нові конкурентоздатні ідеї в області теорії і практики інформаційних технологій і систем, розробляти методи вирішення нестандартних завдань і нові методи вирішення традиційних завдань.Здатність здійснювати збір, аналіз науково-технічної інформації, вітчизняного і зарубіжного досвіду з тематики дослідження.Уміння здійснювати моделювання процесів і об’єктів з використанням стандартних програмних технологій.Формування розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно інших людей і відносно природи (принцип біоетики).Креативність, здатність до системного мислення; адаптивність і комунікабельність; турбота про якість виконуваної роботи.Толерантність; екологічна грамотність.

 

 

Translate »