121 Інженерія програмного забезпечення

Освітня програма: Інженерія програмного забезпечення 

Бакалавр з інженерії програмного забезпечення 

Програмні результати навчання

Аналізувати, цілеспрямовано шукати і вибирати необхідні для вирішення професійних  завдань інформаційно-довідникові ресурси і знання з урахуванням сучасних досягнень науки і техніки.

Знати кодекс професійної етики, розуміти соціальну значимість та культурні аспекти інженерії програмного забезпечення і дотримуватись їх в професійній діяльності.

Знати, розуміти основні процеси, фази та ітерації життєвого циклу програмного забезпечення.

Знати і застосовувати професійні стандарти та інші нормативно-правові документи в галузі інженерії програмного забезпечення.

Знати і застосовувати відповідні математичні поняття, методи доменного, системного і об’єктно-орієнтованого аналізу та математичного моделювання для розробки програмного забезпечення.

Уміння вибирати та використовувати  відповідну задачі методологію створення програмного забезпечення.

Знати і застосовувати на практиці фундаментальні концепції і основні принципи функціонування мовних, інструментальних і обчислювальних засобів інженерії програмного забезпечення.

Вміти розробляти людино-машинний інтерфейс.

Знати та вміти використовувати методи та засоби збору, формулювання та аналізу вимог до програмного забезпечення.

Проводити передпроектне обстеження  предметної області, системний аналіз об’єкта проектування.

Вибирати вихідні дані для проектування, керуючись формальними методами опису  вимог та моделювання.

Застосовувати на практиці ефективні підходи щодо проектування програмного забезпечення.

Знати і застосовувати методи розробки алгоритмів, конструювання програмного забезпечення та структур даних і знань. Застосовувати на практиці інструментальні програмні засоби доменного аналізу, проектування, тестування, візуалізації,  вимірювань та документування програмного  забезпечення.

Мотивовано обирати мови програмуваня та технології розробки для розв’язання завдань створення і супроводження  програмного забезпечення.

Мати навички участі у командній розробці, погодженні, оформленні і випуску всіх видів програмної документації.

Вміти застосовувати методи компонентної розробки програмного забезпечення.

Знати і уміти застосовувати інформаційні технології обробки, зберігання та передачі даних.

 Знати та вміти застосовувати методи  верифікації та валідації програмного  забезпечення.

Знати підходи щодо оцінки та забезпечення якості програмного забезпечення.

Знати, аналізувати, вибирати, кваліфіковано застосовувати засоби забезпечення інформаційної безпеки (в тому числі кібербезпеки) і цілісності даних відповідно до розв’язуваних прикладних завдань та створюваних програмних систем. Знати та вміти застосовувати методи та засоби управління проектами.

Вміти документувати та презентувати демонструвати результати розробки програмного забезпечення.

Вміти проводити розрахунок економічної ефективності програмних систем.

Знати та уміти застосовувати сучасні методи передпроектного обстеження предметних областей з метою створення і впровадження сучасних  інформаційних систем і технологій.

Знати і уміти здійснювати моделювання сучасних бізнес-систем.

Translate »