113   Прикладна математика

Освітня програма: Прикладна математика

Магістр з прикладної математики

Програмні результати навчання

Демонструвати знання й розуміння основних концепцій, принципів, теорій прикладної математики і використовувати їх на практиці. Володіти основними та поглибленими положеннями та методами математичного та функціонального аналізу, додаткових розділів методів апроксимації, методів обчислень  та математичного моделювання, теорії розпізнавання та машинного навчання. Формалізувати задачі, сформульовані мовою певної предметної галузі; формулювати їх математичну постановку та обирати раціональний метод розв’язування; розв’язувати отримані задачі аналітичними та чисельними методами, оцінювати точність та достовірність отриманих результатів. Виконувати математичний опис, аналіз та синтез об’єктів та систем, використовуючи поняття й методи математичного моделювання.Уміти розробляти та використовувати на практиці алгоритми, пов’язані з апроксимацією функціональних залежностей, чисельним диференціюванням та інтегруванням, розв’язуванням систем алгебраїчних, диференціальних та інтегральних рівнянь, розв’язуванням крайових задач, пошуком оптимальних рішень. Володіти основними методами розробки дискретних і неперервних математичних моделей об’єктів та процесів, аналітичного дослідження цих моделей на предмет існування та єдиності їх розв’язку. Поєднувати методи математичного та комп’ютерного моделювання з неформальними процедурами експертного аналізу для пошуку оптимальних рішень. Будувати ефективні щодо точності обчислень, стійкості, швидкодії та витрат системних ресурсів алгоритми для чисельного дослідження математичних моделей та розв’язування практичних задач. Володіти методиками вибору раціональних методів та алгоритмів розв’язування математичних задач теорії машинного навчання, прийняття рішень та аналізу даних. Розв’язувати окремі інженерні задачі та/або задачі, що виникають принаймні в одній предметній галузі: в соціології, економіці, екології та медицині. Використовувати в практичній роботі спеціалізовані програмні продукти та програмні системи комп’ютерної математики. Використовувати при створенні прикладного програмного забезпечення сучасні програмні бібліотеки та існуючі когнітивні інтерфейси.Володіти математичними методами та програмними бібліотеками для розробки прикладного програмного забезпечення в області комп’ютерного бачення та Digital Processing.Володіти математичними методами та програмними бібліотеками для розробки прикладного програмного забезпечення в області машинного навчання та штучного інтелекту.Використовувати принципи побудови та дослідження математичних моделей аеродинаміки для розв’язання практичних завдань, складати і аналізувати диференціальні рівняння руху літального апарату.Оволодіти методикою дослідження складних динамічних систем на стійкість, наявність атракторів та хаосу тощо. Засвоїти принципи і методи побудови математичних моделей руху механічних систем, динаміки систем з розподіленими параметрами, хімічних та біологічних систем.Виявляти здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку. Уміти організувати власну діяльність та одержувати результат у рамках обмеженого часу. Демонструвати навички взаємодії з іншими людьми, уміння працювати в команді. Уміти здійснювати збір, опрацювання, аналіз, систематизацію науково-технічної інформації, уникаючи при цьому академічної недоброчесності. Ефективно спілкуватися з питань інформації, ідей, проблем та рішень зі спеціалістами та суспільством загалом. Збирати та інтерпретувати відповідні дані й аналізувати складності в межах своєї спеціалізації для донесення суджень, які відбивають відповідні соціальні та етичні проблеми. Демонструвати навички професійного спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією з офіційних мов ЄС.

Translate »