101 Екологія

Освітня програма: Екологія та охорона навколишнього середовища

Магістр з екології

Програмні результати навчання

Знати та розуміти фундаментальні і прикладні аспекти наук про довкілля.Уміти використовувати концептуальні екологічні закономірності у професійній діяльності.Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції природознавства, сталого розвитку і методології наукового пізнання.Знати правові та етичні норми для оцінки професійної діяльності, розробки та реалізації соціально-значущих екологічних проектів в умовах суперечливих вимог.Демонструвати здатність до організації колективної діяльності та реалізації комплексних природоохоронних проектів з урахуванням наявних ресурсів та часових обмежень.Знати новітні методи та інструментальні засоби екологічних досліджень, у тому числі методи та засоби математичного і геоінформаційного моделювання.Уміти спілкуватися іноземною мовою в науковій, виробничій та соціально-суспільній сферах діяльності.Уміти доносити зрозуміло і недвозначно професійні знання, власні обґрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу.Знати принципи управління персоналом та ресурсами,основні  підходи  до  прийняття  рішень  в  умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.Демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів та методів захисту навколишнього середовища.Уміти використовувати сучасні інформаційні ресурси з питань екології, природокористування та захисту довкілля.Уміти оцінювати ландшафтне і біологічне різноманіття та аналізувати наслідки антропогенного впливу на природні середовища.Уміти оцінювати потенційний вплив техногенних об’єктів та господарської діяльності на довкілля.Застосовувати нові підходи для вироблення стратегії прийняття рішень у складних непередбачуваних умовах. Оцінювати екологічні ризики за умов недостатньої інформації та суперечливих вимог.Обирати оптимальну стратегію господарювання та/або природокористування в залежності від екологічних умов.Уміти формулювати висновки в рамках інтегральної оцінки якості навколишнього середовища та його компонентів.Уміти складати достовірний прогноз розвитку природних явищ та процесів, у тому числі зміни якості довкілля.Уміти обирати та ефективно застосовувати природоохоронні  технології у сфері природокористування.Планувати та реалізувати програми екологічної освіти та навчання, просвітницької та пропагандистської діяльності у галузі охорони довкілля.Застосовувати еколого-правові норми.

Translate »