081 Право 

Освітня програма: Правознавство 

Бакалавр права 

Програмні результати навчання

 • Здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії права, знання і розуміння структури правничої професії та її ролі у суспільстві.
 • Знання і розуміння ретроспективи формування правових та державних інститутів.
 • Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, розуміння їх правової природи.
 • Знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини, положень Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав людини.
 • Здатність застосовувати знання засад і змісту інститутів міжнародного публічного права, а також міжнародного приватного права.
 • Знання і розуміння основ права Європейського Союзу.
 • Здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин національного права, а також змісту правових інститутів, щонайменше з таких галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, кримінальне і кримінальне процесуальне право.
 • Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права.
 • Знання і розуміння основ правового регулювання обігу публічних грошових коштів.
 • Знання і розуміння соціальної природи трудових відносин та їх правового регулювання.
 • Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти.
 • Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові позиції.
 • Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності.
 • Здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації.
 • Здатність до самостійної підготовки проектів актів правозастосування.
 • Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення.
Translate »