076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Освітня програма: Entrepreneurship and BusinessTechnologies 

Магістр з підприємництво, торгівлі та біржової діяльності

Програмні результати навчання

 Успішне завершення передбачає здобуття особою, якій присвоюється освітня кваліфікація «магістр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності» здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначених умов і вимог. Здатність генерувати нові ідеї (креативність); здатність спілкуватися професійною іноземною мовою; вміння виявляти, ставити, вирішувати проблеми та приймати обґрунтовані рішення; здатність до адаптації та дії в новій ситуації, бути критичним та самокритичним; здатність до ефективної зовнішньої та внутрішньої комунікації; здатність до абстрактного мислення, пошуку, опрацювання, аналізу та синтезу інформації; навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність до навчання та готовність підвищувати рівень своїх знань; здатність до самостійної роботи та самостійного приймання управлінських рішень, здатність нести відповідальність за їх реалізацію. Здатність розробляти та реалізовувати стратегію розвитку підприємницьких, торговельних та біржових структур; здатність проводити економічний аналіз з використанням теоретичних та прикладних досягнень в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; здатність проводити оцінювання продукції, товарів і послуг в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності; здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних та біржових структур; здатність до бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків і результатів діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з урахуванням ризиків; здатність до ефективного управління діяльністю суб’єктів господарювання в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; здатність до вирішення проблемних питань і нестандартних ситуацій у професійній діяльності за умов невизначеності та ризиків; здатність проектувати та оцінювати ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності; здатність до ініціювання та реалізації інноваційних проектів в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності; здатність до виконання професійних завдань щодо діагностики бізнесу, комерціалізації діяльності, зокрема з використанням  інформаційних, комунікаційних та інноваційних технологій; знання і розуміння процесів інформаційного та методичного  забезпечення підприємницької діяльності; знання і навички економічного аналізу, аудиту та консалтингу; знання і навички ведення бізнесу і розвитку в умовах конкурентної боротьби; вміння планувати і проводити наукові дослідження, готувати результати наукових робіт до оприлюднення; здатність розробляти та надавати рекомендації щодо напрямків розвитку підприємства, поліпшення фінансово-економічного стану, антикризових заходів; здатність застосовувати загальнонаукові та спеціальні методи наукових досліджень для формування пропозицій у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; здатність вирішувати задачі з прогнозування процесів розвитку підприємницьких, торговельних і біржових структур із використанням економіко-математичних методів та інформаційних технологій. Програмні результати навчання: планувати та управляти часом при проведенні досліджень; проводити дослідження, генерувати нові ідеї, здійснювати інноваційну діяльність; демонструвати навички самостійного прийняття рішень, бути лідером, нести відповідальність за стратегічний розвиток команди; проявляти вміння працювати в команді, мотивувати та управляти роботою інших для досягнення спільної мети; оцінювати сучасний стан економіки та бізнесу,  приймати обґрунтовані рішення; демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, оцінювати результати автономної роботи і нести відповідальність за особистий професійний розвиток; уміти продукувати нові ідеї щодо розвитку підприємницьких, торговельних та біржових структур і впроваджувати їх; використовувати іноземну мову для забезпечення результативної наукової та професійної діяльності в підприємницьких, торговельних і біржових структурах; використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; показувати уміння працювати автономно та в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей; володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень щодо створення, функціонування та забезпечення сталого розвитку підприємницьких, торговельних і біржових структур; демонструвати вміння бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків та результатів діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур з урахуванням ризиків; визначати, аналізувати проблеми та розробляти заходи по їх вирішенню; здатність розробляти та надавати рекомендації щодо напрямків розвитку підприємства, поліпшення фінансово-економічного стану, антикризових заходів;  виявляти ініціативу і самостійність дій в різних ситуаціях, критично оцінювати явища та процеси у сфері підприємництва, торгівлі і біржової діяльності; вміти консультувати працівників підприємства з питань торговельно-збутової, комунікаційної, асортиментної та цінової діяльності підприємства; застосовувати бізнес-комунікації для підтримки взаємодії підприємства з його внутрішнім та зовнішнім середовищем; керувати проектом розвитку підприємницької діяльності на внутрішньому та зовнішньому ринках із застосуванням новітніх методів управління; організовувати творчій процес співробітників для пошуку нестандартних рішень; демонструвати відповідальність за результати своєї діяльності перед суспільством; керувати виконанням бізнес-плану венчурного проекту суб’єкту господарювання; використовувати інструменти моделювання біржового ринку з метою прогнозування його розвитку; контролювати роботу посередників при здійсненні біржової діяльності.

 

Translate »