075 Маркетинг

Освітня програма: Маркетинг

Магістр маркетингу

Програмні результати навчання

Здатність     логічно     і     послідовно     відтворювати     тазастосовувати знання з найновіших теорій, методів іпрактичних прийомів маркетингу. Здатність коректно-інтерпретувати     результати     останніх     теоретичнихдосліджень     у     сфері     маркетингу    та     практики    їхзастосування.    Здатність    до    проведення    самостійнихдосліджень  та  інтерпретації  їх  результатів  у  сферімаркетингу. Здатність застосовувати творчий підхід дороботи     за     фахом.     Здатність     до     діагностуваннямаркетингової діяльності ринкового суб’єкта, здійснення маркетингового аналізу та прогнозування. Здатність обирати і застосовувати ефективні засоби управління маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта на рівні організації, підрозділу, групи, мережі. Здатність розробляти і аналізувати маркетингову стратегію ринкового суб’єкта та шляхи її реалізації з урахуванням міжфункціональних зв’язків. Здатність формувати систему маркетингу ринкового суб’єкта та оцінювати результативність і ефективність її функціонування. Здатність здійснювати на належному рівні теоретичні та прикладні дослідження у сфері маркетингу. Здатність приймати рішення щодо інноваційного розвитку в умовах визначеності, невизначеності, ризику та конфлікту. Здатність використовувати в практичній діяльності сучасні уявлення про фундаментальні принципи стратегічного маркетингу та інноваційного розвитку підприємства, підходи, методичні інструменти формування маркетингових стратегій. Здатність розробляти плани рекламних стратегій і методи їх реалізації. Здатність до розуміння конкурентного середовища, визначення характеристик та ознак видів та типів конкурентних стратегій; формування особливостей державної політики в сфері регулювання конкуренції. Здатність розробляти проекти маркетингових досліджень та ринкових інновацій для забезпечення стійкої конкурентоспроможності бізнес-суб’єктів. Здатність управляти проектами та реалізовувати їх результати в сфері маркетингової діяльності. Здатність до розуміння теоретичних основ наукових досліджень. Здатність виробляти   ефективні   рішення   з   використанням інструментарію маркетингу. Здатність розробляти та проводити  креативні  рекламні  кампанії,  створювати рекламні звернення та розробляти рекламний образ. Здатність створювати системи підтримки маркетингової діяльності підприємства на основі відповідних моделей Знати і вміти застосовувати у практичній діяльності сучасні принципи, теорії, методи і практичні прийоми маркетингу. Вміти адаптувати і застосовувати нові досягнення в теорії та практиці маркетингу для досягнення конкретних цілей і вирішення задач ринкового суб’єкта. Планувати і здійснювати власні дослідження у сфері маркетингу, аналізувати його результати і обґрунтовувати ухвалення ефективних маркетингових рішень в умовах невизначеності. Вміти розробляти стратегію і тактику маркетингової діяльності з урахуванням крос-функціонального характеру її реалізації. Презентувати та обговорювати результати наукових і прикладних досліджень, маркетингових проектів державною та іноземною мовами. Вміти підвищувати ефективність маркетингової діяльності ринкового суб’єкта на різних рівнях управління, розробляти проекти у сфері маркетингу та управляти ними. Вміти формувати і вдосконалювати систему маркетингу ринкового суб’єкта. Використо-вувати методи міжособистісної комунікації в ході вирішення колективних задач, ведення переговорів, наукових дискусій у сфері маркетингу. Розуміти сутність та особливості застосування маркетингових інструментів у процесі прийняття маркетингових рішень. Обґрунтовувати маркетингові рішення на рівні ринкового суб’єкта із застосуванням сучасних управлінських принципів, підходів, методів,   прийомів.   Використовувати методи маркетингового стратегічного аналізу та інтерпретувати його результати з метою вдосконалення маркетингової діяльності ринкового суб’єкта. Здійснювати діагностування та стратегічне й оперативне управління маркетингом задля розробки та реалізації маркетингових стратегій, проектів і програм. Керувати маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта, а також його підрозділів, груп і мереж, визначати критерії та показники її оцінювання. Формувати маркетингову систему взаємодії, будувати довгострокові взаємовигідні відносини з іншими суб’єктами ринку. Збирати необхідні дані з різних джерел, обробляти і аналізувати їх результати із застосуванням сучасних методів та спеціалізованого програмного забезпечення. Вміти обирати ефективний спосіб забезпечення ефективного функціонування системи управління якістю; обирати методику оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства; розраховувати основні показники системи управління якістю. Розв’язувати складні маркетингові проблеми і вирішувати задачі в умовах невизначеності із застосуванням сучасних управлінських підходів, методів, прийомів. Визначати потребу в рекламуванні товару, послуги чи ідеї; проводити кількісні та якісні дослідження рекламного простору, розробляти креативні брифи; розробляти ідеї створення рекламних звернень; діагностувати існуючі стереотипи як у свідомості цільових аудиторій, так і у рекламі певних товарних категорій. Застосовувати основні економічні закони і теорії в маркетинговій діяльності підприємства, застосовувати статистичні методи оцінок і математичного прогнозування інформації, визначати і прогнозувати економічні показники та використовувати комп`ютерні програми для їх статистичної обробки. Вміти застосовувати концепцію інноваційного маркетингу з метою безупинного удосконалення діяльності, знаходити та використовувати нові ідеї щодо товарів, послуг, які сприяють досягненню цілей компанії, застосовувати макроекономічний інструментарій для ефективного використання маркетингу інновацій.

Translate »