075 Маркетинг

Освітня програма: Маркетинг

Бакалавр  маркетингу

Програмні результати навчання

Визначити сферу майбутньої професійної діяльності маркетолога в умовах ринкових відносин та обґрунтувати доцільність використання комп’ютерних технологій у процесі навчання та майбутньої роботи. Продемонструвати належний рівень знань у галузі маркетингу, а. стійке розуміння принципів побудови та розвитку його теорії. Визначити методи аналізу та прогнозування ринкових явищ і процесів на основі застосування фундаментальних принципів, теоретичних знань і прикладних навичок маркетингової діяльності. Застосувати набуті теоретичні знання розв’язувати практичні завдання у сфері маркетингу. Продемонструвати вміння застосовувати міждисциплінарний підхід та виконувати маркетингові функції суб’єкта ринку. Збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та маркетингові показники, обґрунтовувати управлінські рішення на основі необхідних використання аналітичних та методичних засобів. Поясніть інформацію, id можливості, проблеми та альтернативи управлінських рішень спеціалістам та нефахівцям у сфері маркетингу, представникам різних структурних підрозділів суб’єкта ринку. Використовувати цифрові інформаційно-комунікаційні технології, а також програмні продукти, необхідні для належного проведення маркетингової діяльності та практичне застосування маркетингових інструментів. Вміти визначати цільовий ринок і сегмент ринку за допомогою різних методів його вибору, удосконалювати асортиментну політику підприємства, вирішувати конкретні маркетингові завдання для підтримки конкурентоспроможності товарів на необхідний рівень і сформувати стратегію підприємства. Орієнтуватися в специфіці комунікаційних елементів, оптимізувати комплекс маркетингових комунікацій і організовувати канали маркетингових комунікацій на підприємстві. Вміти організувати управління потоками ланцюгів поставок товарів і послуг. Використовувати цінову політику для забезпечення конкурентоспроможності фірми. Визначити та проаналізувати ключові характеристики маркетингових систем на різних рівнях, а також поведінку суб’єктів. діяльності. Виконувати функціональні обов’язки в групі під керівництвом, приймати нестандартні маркетингові рішення.. Використовувати технології сегментації ринку в плануванні маркетингу, позиціонуванні продуктів і компаній з оцінкою конкурентоспроможності та брати участь у розробці, позиціонуванні та запуску нових послуг на ринку на основі технологій управління та асортименту. Оволодіти системами і методами вивчення промислового маркетингу в системі загальної теорії маркетингу, змістом і функціями промислового маркетингу для прийняття ефективних організаційних і наукових рішень виробництва на рівні сучасних вимог. Визначте оптимальні продажі та визначає та впроваджує стратегічні рішення відповідно до цілей компанії та очікувань цільового споживчого сегмента.. Оцінити рівень організації та регулювання праці на підприємстві; провести науковий аналіз витрат на оплату праці та виробництва; розробити та впровадити нормативні матеріали та плани підвищення ефективності організації праці. Прогнозувати рівні потенційного та платоспроможного попиту, визначити перспективний цільовий сегмент споживачів, обґрунтувати ефективну товарну, цінову, збутову, комунікаційну політику транспортних підприємств. .Визначити та сформулювати кінцеві маркетингові цілі, проаналізувати можливі шляхи їх досягнення та вибрати найбільш ефективні. Використовувати метод системного аналізу для вирішення проблем з невизначеністю ситуації прийняття рішення, формування альтернативних рішень проблеми та порівняти їх з точки зору ефективності. Визначити основні характеристики товарів, що визначають їх споживчу цінність, та фактори, що забезпечують ці характеристики. Зрозуміти основні проблеми формування бренду та застосувати маркетингові дослідження для аналізу цільової аудиторії та позиціонування бренду. .Застосовувати різноманітні інструменти та методи планування рекламної кампанії, формувати рекламний бюджет, оцінювати а аналізувати ефективність рекламної кампанії. Вміти проводити комплексний аудит маркетингової діяльності підприємства, знаходити шляхи та резерви для покращення маркетингу підприємства відповідно до результатів аудиту та постійно мінливих ринкових умов .Аналізувати стан і структуру макросередовища, особливості аудиту маркетингового середовища та оцінювати можливості підприємства. Застосовувати інноваційні підходи до маркетингової діяльності, гнучко адаптуватися до змін маркетингового середовища. Створювати оптимальні управлінські рішення щодо впровадження маркетингових підходів в авіаційній галузі. Застосовувати методи, що передбачають створення, проектування, виробництво та реалізацію певної продукції. Здійснювати комплексний аналіз економічних показників інфраструктури з використанням сучасних інструментів. Мати навички планування зовнішнього вигляду магазину; розробка концепції демонстрації товару; розробка основних засобів рекламно-інформаційного забезпечення; планування концепції торгового залу; визначення особливостей розміщення товарів у торговому залі; формування товарного асортименту магазину; формування комунікаційної політики та вибір основних засобів стимулювання попиту; використання загальних принципів дизайну інтер’єру.  Провести міжнародні маркетингові дослідження, оцінити привабливість міжнародного ринку, визначити політику проникнення на міжнародний ринок та визначити стратегію виходу на міжнародний ринок. Застосувати комплекс методів для вивчати поведінку споживачів і вплив на них і розуміти поведінкові реакції споживачів. Застосовувати комплексні методи управління виставкою; формувати цілі та творчий пошук для вирішення планових завдань, аналізувати стан та контроль виставкової діяльності в Україні та за кордоном. Розробляти та приймати ефективні управлінські рішення, використовуючи принципи відповідального маркетингу, сучасні міжнародні стандарти відповідальності бізнесу та особливості вітчизняних підприємств. Зрозуміти ризикову природу маркетингової діяльності, врахувати рівень невизначеності маркетингового середовища при прийнятті управлінських рішень. Набути навичок самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним. Відповідально ставитися до результатів діяльності, проявляти навички підприємницької та управлінської ініціативи. Дійти соціально відповідально та соціально ґрунтується на етичних міркуваннях, повазі до різноманітності та міжкультурності. Підвищити рівень особистої підготовки. Опанувати навичками письмового та усного професійного спілкування державною та іноземною мовами, а також правильно використовувати професійну термінологію.

Translate »