073 Менеджмент

Освітня програма: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Магістр менеджменту

Програмні результати навчання

Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний     науковий,       методичний  і  аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення.Проектувати         ефективні          системи          управління організаціями.Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї.Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах.Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність.Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті.Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач управління організацією.Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами.Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач.Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу.Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом).Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу).Знати етапи організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства, документацію, необхідну для здійснення зовнішньоекономічної діяльності.Розуміти різні інструменти та стратегії, що мають відношення до діагностування та аналізу різних типів складних управлінських проблем на високому рівні.Вміти самостійно організовувати зовнішньоекономічну діяльність підприємства та збирати необхідну документацію для здійснення зовнішньоекономічної діяльності.Вміти аналізувати і оцінювати повноту інформації в ході професійної діяльності та  доповнювати й синтезувати відсутню інформацію, працюючі в умовах невизначеності. Вміти презентувати результати науково-дослідницької діяльності, готувати наукові публікації, брати участь у науковій дискусії на наукових конференціях, симпозіумах.Контролювати    забезпечення     ефективного    здійснення зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві.Аналізувати, контролювати, діагностувати та планувати зовнішньоекономічну діяльність підприємства.Оперувати макроекономічними категоріями, визначати та аналізувати сучасні           проблеми управління зовнішньоекономічною діяльністю.Оцінювати ефективність процесу управління зовнішньоекономічною діяльністю, визначати позитивні і негативні тенденції та явища.Підтримувати ділові контакти, вести ділову бесіду із закордонними партнерами, у тому числі й однією з іноземних мов.Здатність застосовувати професійні знання й уміння на практиці.Вивчати міжнародні ринки, євроінтеграційні процеси та перспективи співпраці із закордонними партнерами на засадах кроскультурної взаємодії.

Translate »