073 Менеджмент

Освітня програма: Логістика

Магістр менеджменту

Програмні результати навчання

Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах.Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення.Проектувати ефективні системи управління організаціями. Обґрунтовувати   та  управляти проектами,генерувати підприємницькі ідеї.Планувати   діяльність    організації  в стратегічному  та тактичному розрізах .Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність .Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті .Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач управління організацією .Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами .Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач .Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу .Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом) ;Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу).Використовувати методи та інструменти логістичного консалтингу, логістичного аутсорсингу, трансферу інновацій та управління змінами в логістичних системах.Демонструвати поглибленні знання сутнісних властивостей та структурних особливостей формування логістичних систем, сучасних логістичних концепцій, закономірностей проектування, функціонування і розвитку логістичних систем.Проектувати та управляти ланцюгами постачання, забезпечувати їх надійності та стійкості.Створювати єдиний інформаційний простір учасників ланцюга постачання.Здійснювати управління фінансовими потоками в логістичних системах, оптимізувати логістичні витрати та розробляти бюджету логістичної діяльності.Використовувати інформаційні технології та інформаційні системи  для  моніторингу  та  оптимізації  логістичних процесів і систем.Здійснювати антикризове управління та забезпечувати стійкість логістичних систем.Планувати, організувати та контролювати логістичну діяльність підприємства.Використовувати методологічний інструментарій під час прийняття управлінських рішень.Дотримуватись принципів, процедур і методів логістичного аудиту, а також вимог відповідних стандартів, загальносистемних процедур з управління документами та процедурами за програмою аудиту.Використовувати принципи і методи інноваційного менеджменту та трансферу технологій в процесі управління логістичними бізнес-процесамиВикористовувати спеціалізовані концептуальні знання, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема, у контексті дослідницької роботи.Використовувати кращі практики управління змінами в логістичних системахВміти оцінювати доцільність і переваги логістичного аутсорсингу та використовувати методологічний інструментарій вибору логістичного провайдера як стратегічного партнера в ланцюзі постачання.Планувати попит та здійснювати управління запасами в умовах стохастичності.

Translate »